(10.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Text máte, budeme hlasovat. Hlasujeme o usnesení zemědělského výboru k rozpočtu Pozemkového fondu, tak jak jsme ho obdrželi.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 414 bylo přítomno 163 poslanců, pro hlasovalo 136, proti jeden. Tento návrh rozpočtu Pozemkového fondu byl tímto hlasováním přijat.

 

Končím tento bod.

 

Přistoupíme k bodu

 

135.
Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002
/sněmovní tisk 141/

 

Rozhlížím se, jestli se tu nachází pan ministr Jaroslav Tvrdík, který by měl tento sněmovní tisk uvést. Jsem přesvědčen, že není daleko. (Ministr právě vchází do sálu.) Prosím, pane ministře, abyste sněmovní tisk 141 uvedl. Máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Omlouvám se za zdržení. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, na základě článku 43 odst. 6 Ústavy České republiky předkládám materiál k doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002. Materiál poskytuje informace o cvičeních armády se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, které nebyly zařazeny do informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů armády se zahraničními partnery plánovanými v roce 2002, schválené usnesením vlády České republiky ze dne 4. února 2002 číslo 134.

Dne 1. listopadu 2002 předala americká strana své připomínky k návrhu zákona o pobytu ozbrojených sil USA na území České republiky za účelem posílení bezpečnosti vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu organizace Severoatlantické smlouvy v Praze. Z připomínek americké strany vyplynula potřeba pobytu ozbrojených sil USA na území České republiky již ode dne 10. listopadu 2002 za účelem vybudování zázemí pro plnění úkolů v průběhu summitu NATO v Praze.

Vzhledem ke skutečnosti, že byla velmi malá pravděpodobnost, že celý legislativní proces, to je projednání v obou komorách Parlamentu České republiky, podpis zákona prezidentem republiky a jeho publikace se podaří ukončit do uvedeného data, rozhodla se vláda řešit pobyt ozbrojených sil USA v období od 10. do 14. listopadu standardním exekutivním postupem, to je souhlasem vlády s pobytem ozbrojených sil cizího státu na území naší republiky za účelem cvičení podle článku 43 odst. 5 Ústavy České republiky.

Pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, žádám, abyste vzali uvedenou informaci na vědomí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji. Doplnění tohoto plánu projednal také výbor pro obranu a bezpečnost. My jsme jeho usnesení obdrželi jako sněmovní tisk 141/1. Chtěl bych poprosit, aby se slova ujal zpravodaj výboru v této věci, to je pan poslanec Miloš Titz. Než zahájíme rozpravu, byl bych rád, aby nás informoval o jednání výboru v tomto bodě.

 

Poslanec Miloš Titz: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, usnesení výboru pro obranu a bezpečnost z 11. schůze ze dne 29. ledna t. r. k doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002, sněmovní tisk 141:

Po odůvodnění náměstka ministra obrany Ing. Jana Váni, zpravodajské zprávě poslance Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala na vědomí Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002, sněmovní tisk 141;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Myslím, že to, co řekl ministr obrany, zcela jasně navodilo atmosféru týkající se této záležitosti. Dovolím si tady říci jenom maličkost.

Z připomínek americké strany, které byly zpracovány i do stanoviska předsedy Legislativní rady vlády, vyplynul i konečný počet příslušníků ozbrojených sil USA, který činí 250 osob. Dále si dovolím uvést, že počet nasazených letadel USAF bude činit maximálně 15 kusů a počet doprovodných a obslužných vozidel maximálně 25 kusů. Příslušníci ozbrojených sil USA byli rozmístěni na 4. základně taktického letectva v Čáslavi.

To je vše.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Proto všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které přihlášky také nejsou. Končím i podrobnou rozpravu.

K hlasování máme připraveno vše potřebné, takže budeme hlasovat o textu usnesení, jak jsme ho obdrželi z výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Zahajuji hlasování o usnesení, které nám předložil výbor pro obranu a bezpečnost. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 415 z přítomných 163 poslanců pro hlasovalo 90, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

136.
Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002
/sněmovní tisk 146/

 

Žádám pana ministra, aby nám tento sněmovní tisk uvedl. Máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci, na základě článku 43 odst. 6 Ústavy České republiky předkládám materiál k doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002. Materiál poskytuje informace o cvičení armády se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, které nebylo zařazeno do informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů armády se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj plánovaných v roce 2002, schválené usnesením vlády České republiky ze dne 4. února 2002 číslo 134.

Cvičení části šesté roty se vzhledem k tehdy připravovanému návrhu na zapojení České republiky do operace Trvalá svoboda uskutečnilo ve dnech 4. až 15. listopadu 2002 v Rakousku. Bylo bezpodmínečně nutné provést přípravu příslušníků šesté roty speciálních sil ve vysokohorském terénu, který je podobný tomu, o kterém jsme předpokládali, že v něm budou plnit své úkoly.

Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů se zahraničními partnery plánovaných na území České republiky i mimo něj v roce 2002 o výše uvedené cvičení schválila vláda svým usnesením ze dne 30. října 2002 číslo 1065.

Prosím o vzetí uvedené informace na vědomí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Doplnění projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení máme. Prosím zpravodaje výboru, poslance Titze, aby k tomu řekl své slovo.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedo, dámy a pánové, usnesení č. 41 výboru pro obranu a bezpečnost z 11. schůze konané 29. ledna t. r. k doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002, sněmovní tisk 146:

Po odůvodnění náměstka ministra obrany Ing. Jana Váni, zpravodajské zprávě poslance Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala na vědomí Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002, sněmovní tisk 146.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP