(10.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu proto končím.

Další bude rozprava podrobná, kterou zahajuji. Do ní se také nikdo nehlásí. Proto končím i rozpravu podrobnou.

Mám dojem, že zpravodaj ani ministr už nemusí něco shrnovat, takže budeme hlasovat o usnesení. kterým bereme na vědomí tuto informaci.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tisk usnesení výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 420 bylo 145 přítomných poslanců, pro hlasovalo 111, proti bylo 5. Tento text usnesení byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Další bod je bod č. 141, který je analogický. Nyní jsme projednávali přelety a průjezdy z roku 2002, nyní máme před sebou přelety a průjezdy roku 2003. Je to

 

141.
Informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2003, na které se vztahuje
rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu článku 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2002 Sb.
/sněmovní tisk 178/

 

Jedná se o informaci, kterou uvede ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám k projednání informaci vlády ČR o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2003. Účelem tohoto rozhodnutí vlády je maximálně usnadnit realizaci požadavků na průjezdy a přelety ozbrojených sil členských států aliance, států zúčastněných v programu Partnerství pro mír a některých dalších států přes území České republiky v průběhu roku 2003.

Vláda svým rozhodnutím v této záležitosti navázala na obdobné rozhodnutí z prosince roku 2001, které umožnilo průjezdy a přelety ozbrojených sil členských států aliance a účastníků PfP přes naše území do konce roku 2002. Správnost tohoto řešení se plně potvrdila zejména v podmínkách probíhající protiteroristické operace Enduring Freedom, kdy okolnosti neumožňovaly, aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém průjezdu či přeletu cizích ozbrojených sil.

Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států v roce 2003 náleží do působnosti vlády na základě článku 43 odst. 5 písm. a) ústavy. Obě komory Parlamentu byly následně o tomto rozhodnutí informovány v souladu s článkem 43 odst. 6 ústavy. Kromě toho vláda rozhodla, že obě komory Parlamentu budou čtvrtletně informovány o přeletech a průjezdech cizích ozbrojených sil uskutečněných na základě předmětného rozhodnutí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Miloše Titze. Obdrželi jsme usnesení výboru jako sněmovní tisk č. 178/1.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, usnesení 46 výboru pro obranu a bezpečnost z 11. schůze, konané dne 29. ledna 2003:

K Informaci o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2003, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2002 Sb., sněmovní tisk č. 178.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany Ing. Jana Váni, zpravodajské zprávě poslance Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala na vědomí Informaci o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2003, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění ústavního zákona č. 300/2002 Sb., sněmovní tisk 178;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Dovolte malou poznámku. Protože uvedené rozhodnutí bylo přijato bez konkrétních znalostí o počtu a charakteru průjezdů a přeletů během tohoto roku, předseda vlády byl výše zmíněným usnesením vlády pověřen předkládat oběma komorám Parlamentu ČR informaci o průjezdech a přeletech uskutečněných na základě předmětného usnesení vlády v jednotlivých čtvrtletích v roce 2003, a to do 31. května 2003 za první čtvrtletí, do 31. srpna 2003 za druhé čtvrtletí, do 30. listopadu 2003 za třetí čtvrtletí a do 28. února 2004 za čtvrté čtvrtletí 2004.

Pane předsedo, děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. K tomuto tématu zahajuji všeobecnou rozpravu. Prosím pana poslance Černého.

 

Poslanec Alexander Černý: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, vláda deklaruje, že se dosavadní praxe osvědčila. Sama rozhoduje a sněmovnu jen jednou za čtvrt roku informuje, což se jí pochopitelně líbí. Argumenty, které uvádí, jsou na první pohled velmi logické. Jednak velký počet přeletů a přejezdů, v průběhu roku bezesporu tisíce, krátké lhůty, mnohdy jen několik málo dnů, potenciální možnost neschválení - to je trochu podivný argument. Co by tomu pochopitelně řekli naši přátelé, ta ostuda, kdyby náhodou sněmovna jednala suverénně a rozhodla trochu jinak. Nutnost utajení, to je pravděpodobně relevantní argument.

Je logické a z pohledu vlády pochopitelné, že navrhuje pokračovat v této praxi. Už nejednou jsme zdůrazňovali, že náš přístup k těmto věcem je diferencovaný. Jednoznačně odmítáme jakákoli vojenská dobrodružství a vše, co s tím souvisí, tedy např. i některé přelety a průjezdy. Připouštíme akce humanitárního charakteru a především takové akce, které jsou pod mandátem OSN.

To, čím se tisk č. 178 liší od předchozích, které se zabývaly touto problematikou, je především doba, v jaké je předkládán a projednáván. Doba je dnes velmi zlá. Americké a britské síly už zahájily vzdušné i pozemní operace proti Iráku. Mají za úkol likvidovat především raketové a další zbraňové systémy. Uklidnit by nás asi mělo, že zatím bombardují jen v tzv. bezletových zónách. Tyto bezletové zóny OSN nikdy oficiálně neschválilo.

Úřad britského premiéra v souvislosti s nejnovějšími vzdušnými údery oznámil na začátku tohoto týdne - cituji z tisku - že britští letci provádějí obranné, a nikoli útočné údery. Jak ohleduplné, a to prý ještě válka ani nezačala.

Nejsem si jist, že nám úřad českého premiéra nechystá nějaké podobné překvapení, a nesouhlasím s tvrzením vlády obsaženým v tisku č. 178, že úkolem České republiky je maximálně usnadnit realizaci požadavků na přejezdy a přelety, ale jsem přesvědčen, že úkolem vlády je naopak maximálně hájit zájmy vlastních občanů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP