(11.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o doplňku pana poslance Exnera. Já bych prosil pana poslance Titze, aby ten doplněk ještě jednou ocitoval, aby bylo zřetelné, o co se jedná. Nejspíše z místa u pultu.

 

Poslanec Miloš Titz: Ten doplněk zní: a souhlasí s ním pro období 1. ledna až 31. března 2003.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Čili v hlasování, které jsem zahájil, které má pořadové číslo 421, se táži, kdo souhlasí s tímto doplňkem. Děkuji. Kdo je proti tomu? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 149 přítomných bylo 35 pro a 105 proti, takže návrh nebyl přijat.

 

A nyní tedy podrobíme hlasování to usnesení, které je základem usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, které máte před sebou. Domnívám se, že je zbytečné ho číst, protože jsme ho v poslední době slyšeli asi dvakrát.

 

Nejsou-li námitky - vidím, že nejsou - tak zahajuji hlasování pořadové číslo 422 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 149 hlasujících bylo 107 pro, 31 proti. Návrh usnesení byl přijat.

 

Já mohu poděkovat panu ministru Jaroslavu Tvrdíkovi a panu poslanci Miloši Titzovi. A přistoupíme k poslednímu bodu v tomto dopoledním bloku. Připomínám, že se odpoledne konají ústní interpelace od 17 hodin pro všechny zájemce.

Tím posledním bodem dopoledního bloku je Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2002 do 31. 12…

Á, pan poslanec Kohlíček se hlásí.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, nechci nijak zdržovat, chtěl bych jenom sdělit váženému auditoriu, že svoji interpelaci č. 22 po dohodě s interpelovaným stahuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Pro ostatní to znamená, aby počítali s tím, že se dostanou na řadu o chvilku dříve, pokud byli za panem poslancem Kohlíčkem ve vylosovaném pořadí.

 

Takže nyní mne pan poslanec Kohlíček donutil, abych to přečetl ještě jednou. Budeme tedy projednávat bod

 

143.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu
a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2002
/sněmovní tisk 194/

 

Já prosím, aby se slova ujala předsedkyně petičního výboru paní poslankyně Zuzka Rujbrová a předloženou zprávu uvedla.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, z pověření petičního výboru vám předkládám pravidelnou zprávu o peticích, které přijala Poslanecká sněmovna v období od 1. července do 31. prosince minulého roku. Petiční výbor tuto zprávu projednal na svém jednání 28. ledna a přijal usnesení č. 44, kterým předloženou zprávu schválil a pověřil mě informací na této sněmovně. Zprávu máte obsaženu v tisku 194, který jste obdrželi a který zároveň rozepisuje způsob vyřízení a obsah jednotlivých peticí.

Já bych ráda Poslanecké sněmovně doporučila, aby přijala usnesení, podle něhož Poslanecká sněmovna Parlamentu bere Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. do 31. 12. 2002 na vědomí.

A současně bych chtěla poděkovat členům petičního výboru i členům dalších výborů, kteří se podíleli na vyřizování peticí, jejichž počet i v minulém volebním období, stejně tak v minulém pololetí, nadále rostl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní předsedkyně. Chci se ubezpečit jenom o tom, že ten dovětek, který jste říkala, není součástí usnesení. Není.

Takže v tuto chvíli otevírám všeobecnou rozpravu. Protože přihlášky nemám, tak všeobecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani do té žádné přihlášky nejsou, takže i tuto končím.

A přečtu ještě jednou návrh na usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2002.

 

O osudu tohoto usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 423. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 150 přítomných bylo pro 125, nikdo proti, takže toto usnesení bylo přijato.

 

Já děkuji paní předsedkyni i celému petičnímu výboru.

 

Připomínám, že schůze pokračuje dnes od 17 hodin a že zítra v dobu uvedenou na pozvánce se sejdeme všichni ve Vladislavském sále Pražského hradu. A poté se sejdeme na další schůzi v úterý ve 14 hodin zase už v Poslanecké sněmovně.

Přeji hezký den.

 

(Jednání přerušeno v 11.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP