(17.10 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Je rozhodnutí o zrušení vojenské posádky v Rožmitále pod Třemšínem konečné? Pokud ano, na základě jakých kritérií bylo rozhodováno?

Další otázka: Byla provedena nějaká srovnávací studie podmínek obou těchto posádek? Pokud existuje jakási srovnávací studie nebo alespoň studie, která posuzuje poměry, podmínky v Rožmitále pod Třemšínem, je možné do ní nahlédnout a kde?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Hynku Fajmonovi, který interpeluje taktéž pana ministra obrany Jaroslava Tvrdíka, a poté se připraví paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, nejprve bych chtěl omluvit moji kolegyni Alenu Páralovou, která nebude se moci dneska dostavit.

A nyní k mé interpelaci. Vážený nepřítomný pane ministře, před několika dny se ve sdělovacích prostředcích objevily zprávy, že chystáte rozsáhlý nákup nových nákladních automobilů Tatra a také nákup nových obrněných transportérů pro Armádu ČR. Zajímalo by mě, zda byly tyto projekty konzultovány s orgány NATO a zda jsou součástí našich závazků v rámci obranného plánování aliance.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další byl vylosován, kromě tedy paní poslankyně Aleny Páralové, za jejíž omluvu děkuji - její přihláška propadá. Jako další byl vylosován pan poslanec Miroslav Beneš, který také není přítomen, jako další pan poslanec Milan Cabrnoch, který interpeluje paní ministryni Marii Součkovou, která je omluvena na celý dnešní den. Prosím, pane ministře - pane poslanče, zatím. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vaši omluvu přijímám. Já jsem také zaskočen neobvyklým spádem událostí v Poslanecké sněmovně a především přítomností jediného čestného člena vlády, který nalezl odvahu podívat se "všem" poslancům do očí v době interpelací.

Prosím paní předsedající o zopakování, protože mám dvě interpelace. Kterou mám přednést teď?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Na paní ministryni Marii Součkovou ve věci využívání zdravotnických zařízení Ministerstva zdravotnictví v předvolební kampani ČSSD - mám v poznámkách.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Věřím, že při tomto spádu brzo přednesu i tu poslední.

Paní ministryni Součkovou interpeluji ve věci zdravotnických zařízení řízených Ministerstvem zdravotnictví v předvolební kampani ČSSD před volbami do Senátu Parlamentu a do obecních zastupitelstev v roce 2002. Ve městě Říčany byl v říjnu 2002 oficiálně šířen stranou ČSSD předvolební materiál, ze kterého cituji doslova:

Pokud naši kandidáti - míněno ČSSD - dostanou od vás voličů důvěru a budeme zvoleni do zastupitelstva města Říčan, budeme ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady garantovat preferenční péči o říčanské občany - opakuji: preferenční péči o říčanské občany - a to jak v lůžkové části, tak v ambulantní části, komplexní servis v rámci pohotovostní služby a poskytnutí potřeb dětských pacientů v oblasti onemocnění ušních, nosních, krčních chorob včetně doprovodu rodičů. Jednotlivé oblasti našeho volebního obvodu garantují - cituji s přerušením - oblast zdraví - doc. dr. A. Hán, který zároveň nabízí zastupovat zájmy občanů z hledisek jejich zdravotních potřeb při jednání se zdravotními pojišťovnami.

Ptám se vás, paní ministryně, jak často využívala ČSSD, jejíž jste místopředsedkyní, státní zdravotnická zařízení, za která jako zřizovatel bezpochyby nesete odpovědnost ve své kampani.

Druhá otázka: Jaká je vaše role jako ministryně zdravotnictví a zároveň místopředsedkyně strany v komunální volební kampani v Říčanech?

Za třetí: Je v souladu s volebním programem ČSSD upřednostňování péče o pacienty z jednoho města před pacienty z měst jiných ve státní nemocnici, anebo dokonce před občany, kteří ČSSD nevolili?

Za čtvrté: Pokud s využíváním státních zdravotnických zařízení - (Předsedající: Čas.) - ve volební kampani nesouhlasíte, jaké jste z toho vyvodila důsledky a jaké je dnes postavení přítele doc. Hána v ČSSD v nemocnici Královské Vinohrady.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dalším vylosovaným byl pan poslanec Martin Říman, který není přítomen. Ztrácí pořadí a přihláška také propadá.

Dalším vylosovaným byl pan poslanec Bílý Jiří, který také není přítomen. Taktéž o něm platí, že jeho přihláška propadá.

Dalším vylosovaným je pan poslanec Hynek Fajmon, který interpeluje ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, minulý týden jsem se obrátil na pana premiéra ve věci nedokončené výstavby Domova důchodců Mšeno v okrese Mělník. Vzhledem k tomu, že konkrétní řešení tohoto problému, který způsobil pan premiér v době svého ministrování, nyní spadá do vaší kompetence, žádám vás o odpověď na tyto otázky.

Jak nyní bude Ministerstvo práce a sociálních věcí postupovat ve věci Domova důchodců Mšeno? A za druhé: Je cílem ministerstva uvést Domov důchodců Mšeno vůbec do provozu?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, vážený pane poslanče, jako jediný zástupce vlády, který našel odvahu se vám postavit, tak dovolte, abych odpověděl na vaši interpelaci, na kterou jsem vám již odpovídal i v písemné odpovědi, v této věci vám odpovídal i pan předseda vlády v rámci interpelací, čili předpokládám, že většina těch argumentů zazněla. Ale přesto bych ještě chtěl tedy alespoň krátce k tomu říci:

Pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí průběžně sledovali a kontrolovali postup prací na výstavbě Domova důchodců ve Mšeně, především z pohledu financování této investiční akce. Přes veškerou snahu napomoci odstranění problémů, které na této stavbě vznikly nedůsledným přístupem investora, a to je města Mšeno, k okamžitému řešení vznikajících problémů jak mezi ním a dodavatelem, tak mezi dodavatelem a subdodavateli vplnění vzájemných závazků, nepodařilo se zamezit vzniklému skluzu v termínu dokončení.

V zájmu zjištění příčin i dopadu tohoto stavu požádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí odbornou organizaci Ústav racionalizace ve stavebnictví o zpracování expertizy, která by poukázala na základní příčiny neustálého prodlužování doby výstavby. Za hlavní příčiny vzniklé situace označila expertní zpráva změny v projektové dokumentaci během realizace výstavby, rozšiřování stavebního programu a především nedobrou koordinaci a neplnění závazků mezi dodavatelem stavby firmou Formatech, s. r. o., a jejími subdodavateli, což se následně odrazilo v opakovaném posunu termínu dokončení akce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako správce programu uložilo na základě těchto závěrů investorovi úkoly k urychlenému odstranění těchto nedostatků. Pro naše ministerstvo vyplynula s ohledem na zjištěné závady i nejasnosti ve fakturaci některých prací a dodávek na stavbě domova též povinnost požádat o kontrolu příslušný finanční úřad. Tato kontrola nebyla až dosud ukončena.

Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že město Mšeno jako investor jak v zájmu svém, tak především v zájmu seniorů jako budoucí nabyvatel nového domova důchodců všechny nedostatky urychleně odstraní, objekt zkolauduje a co nejdříve zprovozní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP