Začátek schůze Poslanecké sněmovny
11. března 2003 ve 14.10 hodin

Přítomno: 198 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 11. schůzi Poslanecké sněmovny a srdečně vás na ní vítám. Tato schůze byla svolána podle § 83 odst. 3 našeho jednacího řádu. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů ve středu 5. března.

Nyní vás prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo z vás žádá o vydání náhradní karty.

Než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, umožníme novému kolegovi, aby složil poslanecký slib.

Předseda Vladimír Špidla má náhradní kartu 23.

Vážení kolegové a kolegyně, mandát poslance Václava Klause zanikl dnem 7. března, kdy se ujal úřadu prezidenta republiky, a proto je třeba učinit některé nezbytné kroky. Žádám pověřeného člena mandátového a imunitního výboru, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, představil nám nového poslance a poté přečetl ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím, máte slovo.

 

Slib poslance

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, dne 7. března 2003 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prezidentu republiky Václavu Klausovi, podle ustanovení § 6 písm. f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Mandátový a imunitní výbor na své 5. schůzi dne 11. března 2003 přijal usnesení č. 11, ve kterém konstatoval, že panu Václavu Klausovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Aleš Rozehnal. V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí pan poslanec Aleš Rozehnal poslanecký slib a přijme osvědčení o vzniku mandátu.

Žádám pana poslance Aleše Rozehnala, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance.

Prosím váženou sněmovnu, aby povstala.

Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Potlesk. Poslanec Aleš Rozehnal skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, dovolte, abych mezi námi poslance Aleše Rozehnala uvítal a abych mu jménem nás všech popřál v jeho poslanecké práci mnoho zdaru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Sděluji vám, že paní poslankyně Bayerová má náhradní kartu č. 4, pan poslanec Kraus má náhradní kartu č. 5, pan poslanec Martínek má náhradní kartu č. 1, pan poslanec Ouzký má náhradní kartu č. 3 a paní ministryně Buzková má náhradní kartu č. 22.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Bratského a poslance Vlastimila Ostrého. Má někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, vyzkoušíme hlasovací zařízení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 197 poslanců pro hlasovalo 194, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 11. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Petra Bratského a poslance Vlastimila Ostrého.

 

I když není zřejmé, zda sněmovna bude jednat i ve čtvrtek, prosím jmenované ověřovatele, aby přesto zkontrolovali případné přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a dohlédli na losování pořadí. Seznamy s vylosovanými pak budou rozdány do lavic.

Pokud se týká omluvení neúčasti, v této chvíli žádné omluvy na jednání od vás nemám a neobdržel jsem je.

Můžeme proto přistoupit ke stanovení pořadu 11. schůze. Nepředkládám žádný návrh. Prosím, paní poslankyně a pány poslance, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili vy. Přihlášku nemám.

Pokud se nikdo nehlásí s žádným pozměňovacím ani doplňovacím návrhem, můžeme hlasovat o pořadu schůze, tak jak nám byl návrh předložen.

 

Zahájíme hlasování o pořadu schůze. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 198 poslanců pro hlasovalo 192, proti žádný. Návrh pořadu schůze jsme schválili.

 

Na pořadu máme

 

Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

 

Sdělím tolik, že vláda využila svého práva a podle článku 71 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR, se rozhodla předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.

Prosím, aby se nyní ujal slova předseda vlády Vladimír Špidla. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, před krátkou dobou, v době volby prezidenta, se odehrála věc, která není v parlamentním systému zcela obvyklá, totiž že kandidát vládní většinové koalice nezískal odpovídající počet hlasů a nebyl zvolen. Je to otázka, zda se jednalo pouze o situaci spojenou s volbou prezidenta, nebo zda se jedná o nějaký hlubší proces, který naznačuje, že politické hranice ve sněmovně běží jinak, než běžely na začátku volebního období. Myslím si, že průběhem této volby je do jisté míry otevřena otázka, zda vláda disponuje podporou, kterou získala v době svého sestavení na základě předložení svého programového prohlášení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP