(19.50 hodin)
(pokračuje Muchka)

Také jsme tímto způsobem postupovali ve všech dalších případech, a že už jich bylo. Všichni provozovatelé, ať to byli malí provozovatelé rozhlasového vysílání, nebo celoplošní - z nich Prima ještě není dořešena z důvodu, o kterém není třeba hovořit - všichni tohoto ustanovení využili a rada byla povinna, pokud splnili podmínky, tomu vyhovět. Není to o tom separatu pana Brownlieho. Je to velmi odlišný návrh na výpočet skutečné škody.

Já jsem tady podle našich údajů uváděl to, co jsme schopni vyčíst z materiálů uveřejněných CME, které jsme dostali k dispozici v roce 2001.

Pan ministr Dostál - názor rady na tyto věci. Musíte se spokojit s tím, že vám názor rady nesmím říci. Možná ho budeme moci sdělit, možná už ne.

K panu ministru Svobodovi - hovořilo se zde o pravomocném rozhodnutí arbitráží. Tato rozhodnutí už visí na webových stránkách Ministerstva financí a ČNTS.

Pan ministr Sobotka - prodej licencí. Z dnešního pohledu by bylo vhodnější licence prodávat. V prosinci 2001 jsem si zde dovolil říci, a byl jsem za to peskován, když se první zákon nastavoval, nikdo v této republice nebyl schopen ocenit, kolik by taková licence měla stát. Podívejte se pouze na to, jak tenkrát vypadaly ceny nemovitostí, jak tenkrát vypadal průměrný plat. I kdyby tenkrát někdo velmi nadsadil cenu té licence, která by byla v podstatě hrobem pro toho, kdo by si ji koupil, tak bychom z dnešního pohledu mohli plakat, že jsme ji prodali neúměrně lacino. Teď po bitvě je zbytečné o tom hovořit.

Nový zákon 231, prodlužování licencí zpoplatnit, o tom zde pan ministr hovořil. Teď znovu hovořím o tom, že zákonné prodloužení je bohužel nebo bohudík, podle toho, z jakého pohledu to vezmete, nárokové.

A teď k tomu, co zde zaznělo k otázce splátek. Rada je orgánem státní správy. Rada je institucí, která je napojena na rozpočet České republiky a má svou položku. Když jsme dostali v tomto případě žádost o prodloužení licence a o splátky, udělali jsme to jediné, co jsme udělat mohli. Ministerstvo financí je v tomto případě naším nadřízeným orgánem. Já odmítám to, že stanovisko, které jsme od Ministerstva v tomto případě obdrželi, jsme mohli vzít a zahodit. Pro nás bylo vodítkem a podle toho jsme rozhodli tak, jak jsme rozhodli. Neměli jsme důvod to zamítnout. Jedinou podmínkou, kterou nám ministerstvo sdělilo, bylo to, že je zapotřebí, aby celý ten poplatek byl uhrazen předtím, než se bude konzumovat prodloužení licence. Pokud to má být důvodem k odvolání, nebudu to dál zatím komentovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, promiňte, požádám, aby ve sněmovní síni byl náležitý klid. Děkuji všem, kteří mě slyšeli a vyhověli mé žádosti.

 

Předseda RRTV Martin Muchka: Další důvod k odvolání rady podle pana ministra Sobotky je to, že rada nezabránila kandidatuře pana Štěpánka na senátora. Dovolím si připomenout dnešní znění paragrafu, který stanoví možnost nebo povinnost radních nekonat ve prospěch politických stran, a to vypadalo tenkrát tak, že tam byl dovětek "při výkonu funkce". Pokud se to tak nedělo, nebylo lze. Teď už by lze bylo, ale je zbytečné plakat nad mlékem, které v podstatě ani nebylo rozlito. Ano, nemuseli jsme z toho mít radost, rada neměla možnost panu Štěpánkovi zákonným způsobem zabránit a ani tehdejší sněmovna tu možnost neměla. Ať se mi to líbí, nebo nelíbí.

Vazba arbitráže a odvolání - to už tady zaznělo.

Mezitímní nález. Já bych se ještě zmínil, proč jsme o tom nehovořili dříve. Podle rozhodnutí Ministerstva financí, které republiku zastupovalo, jsme byli povinni mlčenlivostí ve věci arbitráže. A ještě jsme. Já jsem naopak minulý týden požádal, aby jeden bývalý a jeden stávající kolega byli mlčenlivosti v arbitráži zbaveni a mohli vypovídat u stockholmského odvolacího soudu. Proto jsme neměli možnost příliš nahlas proti tomu protestovat.

K té sumě 10,4 mld. Kč kontra pan Brownlie - o tom již jsem hovořil.

Pak byl velmi zajímavý příspěvek paní poslankyně Parkanové, která řekla, že ke zrušení vztahů mezi serviskou a držitelem došlo změnou smlouvy v roce 1996. Pro mne je dost důležitá informace, že to nebyla tato rada.

Bylo tady pak citováno usnesení kulturního výboru z května 1994, které vedlo následně k odvolání rady. Je třeba konstatovat, že rada, ta nová, v podstatě toto usnesení realizovala tím, že nutila tehdejší zvláštní hybrid ČNTS CET k tomu, aby se učinilo zadost tehdy platnému zákonu. Proto tehdejší rada vedla správní řízení s ČNTS a proto ČNTS posléze byla donucena tu deklarovanou položku - celoplošné televizní vysílání - vygumovat.

Vypovězení smlouvy ČNTS - byl zde zmíněn § 14/478, to znamená ta nadřazenost. Tehdy jsem se zmínil o tom, jaké mezinárodní smlouvy byly tenkrát pro radu závazné.

To, že rada podporovala CET 21 - já sám za sebe si toho nejsem vědom. Kdybyste se seznámili s tím, jak se některé věci kolem CET 21 prohlasovávaly, zjistili byste, že některé věci ani nebyly prohlasovány, protože nezískaly potřebnou většinu - tenkrát bylo kvorum sedm. Kolektivně radu vinit není správné.

Otázka pana poslance Skopala - výzva stálé komise pro sdělovací prostředky ze září 1999. O tom jsem již tady hovořil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, promiňte, já se pokusím ještě jednou apelovat na své kolegy.

Máme zde návštěvu, předsedu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. On se velmi pečlivě snaží reagovat na všechny poznámky, které v rozpravě, která trvá již několik hodin, zazněly. Domnívám se, že je minimálně slušností pana předsedu vyslechnout. Dává mi signál, že bude hovořit zhruba ještě pět minut. Prosím pěkně, vydržme to.

 

Předseda RRTV Martin Muchka: Ty pověstné majetkové přesuny u všech provozovatelů. Znovu opakuji: rada dává předchozí souhlas, resp. dávala - v některých případech dnes už bere jenom na vědomí. V některých případech už ani to ne. Tenkrát rada dávala předchozí souhlas, což změnu nekonstituovalo. To podléhalo, jak jsem říkal, rozhodnutí orgánů té které společnosti. Ty přesuny, které tehdy mohly nastat a týkaly se i jiných provozovatelů, nemění nic na tom, jakým způsobem se odvíjely, odvíjejí a budou případně odvíjet další kauzy.

Další otázka - rozhodnutí ohledně těch rozhlasů. Už jsem to zde řekl. Podání pana Pýchy budeme samozřejmě rozebírat. Jsme připraveni si své rozhodnutí obhájit, nevytváříme žádnou dominanci na trhu. Pravděpodobně zde vzniká nová síť, leč po konzultaci s provozovateli, resp. s těmi, kdo jim prodávají reklamu, se to původně nejevilo vůbec jako škodlivý element. Teď se to zřejmě někomu zdá jako problémovější, ale my neprodáváme za provozovatele vysílání reklamu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP