(16.30 hodin)
(pokračuje Fialová)

Ústavně právní výbor se při svém projednávání tohoto tisku ztotožnil se změnou týkající se dnů konání referenda a rovněž doporučuje schválit dny konání referenda na pátek a sobotu, a to v pátek od 14 hodin do 22 hodin. Já jsem však předkládala návrh na 13. hodinu až 21. hodinu. K tomuto návrhu mě vedla zkušenost starostky a podněty občanů z provádění voleb, kde je stanovena doba stejná, jako doporučuje ústavně právní výbor.

Proč já navrhuji posunutí o jednu hodinu? Ve směnném provozu pracují občané v pátek na odpolední směně od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu hned pak od 6 do 18 hodin. Jak jsem si ověřila, takto rozloženou pracovní směnu má nemálo podniků. Z uvedeného vidíte, že tito voliči nemají žádnou šanci využít svého zákonného práva hlasovat v referendu. Pokud by se doba pro hlasování posunula o hodinu dříve, mohou jít hlasovat v pátek před nastoupením na směnu.

Další má připomínka se týká ustanovení § 3 odst. 2 písm. c), kde doporučuji vypustit celé ustanovení, kdy překážkou ve výkonu práva hlasovat v referendu je služba vojáka v zahraničí. Podobné ustanovení není ve volebním zákonu a já se shoduji s legislativním odborem, že právní úprava volebního a hlasovacího práva by měla být shodná.

Má poslední připomínka se týká absence Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii, a tudíž nemožnosti většiny oprávněných voličů seznámit se s textem, lépe řečeno s podmínkami přistoupení České republiky k Evropské unii, ke kterým se mají vyjádřit ano, nebo ne. Proto doporučuji doplnit text § 17 o nové znění odstavce b) - "Starosta zajišťuje informování oprávněných občanů o místech, kde se mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii." Stávající odstavce označené b) až e) se nově označí jako c) až f).

Zároveň se v § 21 Informování občanů doplní odstavec 1 s textem: "a informaci o místech, kde se mohou oprávnění občané seznámit s textem Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii".

U možnosti smlouvy k nahlédnutí vycházím z usnesení ústavně právního výboru, který doporučuje, aby v § 1 byl vložen nový odstavec se zněním: "Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii musí být přístupna k nahlédnutí každému na obecních úřadech, které jsou matričními úřady, nejméně 21 dnů před konáním referenda."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Jiřině Fialové. Hovořit bude pan poslanec Bohuslav Záruba. Připraví se pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi dva krátké pozměňovací návrhy k tisku 197.

Za prvé: V § 21 odst. 1 ve druhé větě se za slova "do jednotlivých okrsků a" vloží text "příslušnou část oznámení".

Zdůvodnění: Některá statutární města vydávají oznámení o době a místě konání voleb na třech stránkách o formátu A2. V případě vyvěšení celého oznámení nedisponují dostatečnými výlepovými plochami v jednotlivých okrscích a zajištění vyvěšení tak velkého formátu je problematické. Menší formát týkající se pouze dané části se již zveřejní lépe.

A za druhé: Je to v pracovním návrhu. Vyhláška Ministerstva vnitra 233/2000, § 12 odst. 1: Odměna ve výši 800 korun se zvyšuje na 1000 korun a odměna ve výši 1000 korun se zvyšuje na 1200 korun.

Zdůvodnění: Již několik let stará odměna za výkon funkce člena komise 800 korun a předsedy komise 1000 korun není dostatečná. Při účasti člena komise na všech školeních a zasedáních komise a během voleb ve volební místnosti odměna nepřesahuje částku 30 korun za hodinu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zárubovi a hovořit bude pan poslanec Stanislav Křeček jako poslední z písemně přihlášených.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Chtěl bych především sdělit, že návrh pana poslance Záruby je těžko projednatelný a hlasovatelný, protože jde o připomínky k vyhlášce, kterou nyní neprojednáváme. Projednáváme zákon.

Mé připomínky jsou dvojí. Já už jsem jednu přečetl v rámci své zpravodajské zprávy, za což se omlouvám.

Navrhuji tedy, aby za § 40 byl vložen nový § 41, který zní: "Na postup podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád." Další paragrafy 42 až 44 se přečíslují. Odůvodnil jsem před malou chvílí.

Dále navrhuji, aby v souvislosti s tímto zákonem byla provedena změna zákona číslo 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a to v § 125 f) odst. 2, kde by za poslední větu měla být vložena ještě další věta, která zní: "Stejně rozhodne, dojde-li po provedení řízení k závěru, že postup při provádění referenda nebyl v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo se zákonem vydaným k jeho provedení, avšak výsledek referenda nemohl být zjištěným nesouladem ovlivněn."

Z textu vyplývá, o co jde. Jde o to, kdyby Ústavní soud zjistil, že sice došlo k porušení zákona, ale v tak marginální záležitosti, že to nemá vliv na výsledek referenda, aby nemuselo být obligatorně referendum rušeno.

To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Křečkovi. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím.

Ptám se pana místopředsedy vlády Rychetského, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak. Pan zpravodaj také nehodlá vystoupit, takže končím projednávání druhého čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k druhému bodu schváleného pořadu schůze. Tím je

 

2.
Návrh na zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 205
ve výborech Poslanecké sněmovny

 

Tento bod navrhl k zařazení pan poslanec Michal Kraus. Já ho prosím, aby uvedl to, co by mělo být předmětem našeho jednání.

 

Poslanec Michal Kraus: Ano. Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil velice stručně uvést tento bod. Jak už jsem říkal při jeho navrhování, na minulé schůzi jsme v prvním čtení projednali novelu zákona číslo 337/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, což je novela zákona o dani z přidané hodnoty, kde jsme schválili lhůtu na projednávání 60 dnů. Vzhledem k tomu, že tento návrh již byl v rozpočtovém výboru projednán a lhůta pro projednání skončí až 13. května, doporučuji - abychom mohli tento návrh projednat již na této schůzi - zkrátit lhůtu pro projednání ve výborech o 15 dnů, tak abychom mohli tento zákon projednat na této schůzi.

V případě, že by tento návrh byl schválen, potom bych doporučoval hlasovat o zařazení nových bodů programu, a to konkrétně druhého čtení a třetího čtení. To je předmětem tohoto bodu. V podrobné rozpravě bych potom navrhl konkrétní usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pane poslanče, já vám děkuji a otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Doktor. Je to rozprava všeobecná v tuto chvíli.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážený pane předsedající, já pouze doplním obsah vystoupení pana poslance Krause o tu část, aby vystoupení o průběhu jednání, resp. informace o průběhu projednávání tohoto sněmovního tisku na půdě rozpočtového výboru, byla korektní a úplná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP