(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Hovořit bude pan poslanec Křeček, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů.

První zní, že v § 42 odst. 4 se na konci poslední věty doplňují slova "nebo došlo-li ke zřízení nového soudního oddělení nebo jeho zrušení". To je ustanovení, které hovoří o rozvrhu práce soudů a reaguje na situaci, kdy bylo zřízeno nové oddělení.

Druhá změna, kterou navrhuji, je, že v § 21 odst. 1 písm. e) se číslovka 65 nahrazuje číslovkou 70. Tady jde o věk státních zástupců, aby byl totožný s věkem, ve kterém končí práce soudců, čili omezení věku na 70 let. Je potřeba, aby to bylo stejné u státních zástupců jako u soudců.

Druhá věta v zákoně o soudcích je v části druhé vypustit bod 3. To je ustanovení, které nově stanoví podmínky, za kterých může vláda odvolávat nejvyšší státní zástupkyni. Domníváme se, že by vláda, která jmenuje, mohla také odvolávat a neměly by tam být uvedeny důvody. Měla by zůstat dosavadní dnešní úprava.

Další návrhy jsou: v § 56 odst. 1, to je jen technická, se nahrazují textem § 26 v zákoně o státním zastupitelství. V § 21 odst. 2 písm. c) se text § 21 odst. 1 nahrazuje textem 26, ostatní body se přečíslují. To jsou technické záležitosti.

V § 21 odst. 2 písm. c) se text § 26 odst. 1 nahrazuje textem § 26, ostatní body se přečíslují. Za dosavadní bod 27 se vloží nový bod, který zní: "Bod 28. V § 32 písm. a) se text § 26 odst. 1 písm. a) nahrazuje textem § 26 písm. a) a v písm. b) se text § 26 odst. 1 písm. b) nahrazuje textem § 26 písm. b)." Čili vynechává se ten odst. 1.

To jsou všechny pozměňovací návrhy, které přednáším.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Křečkovi. Hovořit bude pan poslanec Hovorka jako poslední z písemně přihlášených do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si navrhnout, aby skutečně ten zákon, který byl projednán v ústavně právním výboru, byl přijat i v těch pozměňovacích návrzích, tak jak byly předneseny v ústavně právním výboru. Týká se to zřízení pobočky Okresního soudu Uherské Hradiště se sídlem v Uherském Brodě.

Chtěl bych to odůvodnit tím, že region Uherskobrodska má 56 000 obyvatel a je to region, ve kterém do 60. let skutečně bylo sídlo soudu. Na základě reformy potom toto sídlo bylo zrušeno. Domnívám se, že jestliže existuje v současné době zhruba sedm regionů, které mají menší počet obyvatel, a nachází se v nich sídlo soudu, je vhodné, aby i Uherský Brod se stal sídlem soudu. Je to příhraniční region, je poměrně hustě osídlen, ale vzhledem k tomu, že po roce 1993, po rozdělení republiky, nastaly skutečnosti, které významně ovlivnily další rozvoj regionu, tak se přimlouvám za to, aby skutečně pobočka okresního soudu v Uherském Brodě byla zřízena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi s konstatováním, že v jeho příspěvku nezazněl žádný návrh. A myslím, že další zájem o vystoupení v podrobné rozpravě není, tak ji končím. Ptám se pana místopředsedy vlády, zda hodlá vystoupit. Není tomu tak. Pan zpravodaj také nechce vystoupit, takže končím projednávání tohoto bodu ve druhém čtení.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002
/sněmovní tisk 87/ - druhé čtení

 

Připomínám, že jsme tento návrh projednali ve druhém čtení již na 10. schůzi. Po obecné rozpravě jsme návrh vrátili výborům a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky k novému projednání. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálá komise návrh zákona projednaly a jejich usnesení nám byla rozdána jako sněmovní tisky 87/3, resp. 87/4.

Ptám se pana ministra Pavla Dostála, zda hodlá v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit. Ano, chystá se k tomu, takže mu dávám slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedo, dámy a pánové, snad jen připomenu, že původně novela tohoto zákona o rozhlasovém a televizním vysílání měla zajistit harmonizaci s evropským právem. Dokonce jsem byl s bruselským komisařem domluven na formulacích, které pak do zákona byly včleněny. Myslel jsem, že jde o normální, obyčejnou technickou novelku. Během projednávání ovšem došlo k řadě pozměňovacích návrhů, z nichž některé, domnívám se, jsou vedeny snahou zlepšit stávající zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Pak jsou tam návrhy - a je to návrh pana poslance Plevy, který napravuje chybu mých úředníků, za což už jsem mu poděkoval v prvém čtení. Bohužel jsou tam také pozměňovací návrhy, které prudce mění charakter současného zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a které vám budou sděleny v rámci předložení návrhu mediální komise i výboru pro kulturu, školství, tělovýchovu.

Myslím, že o tom pak rozhodneme v hlasování ve třetím čtení. Já také ve třetím čtení jednotlivé pozměňovací návrhy zhodnotím z hlediska Ministerstva kultury a poprosím vás pak o podporu těch a odmítnutí oněch. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Pavlu Dostálovi. Slova se nyní ujme pan poslanec Petr Pleva, protože je zpravodajem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také stálé komise pro sdělovací prostředky.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také stálá komise pro sdělovací prostředky projednaly tento návrh zákona. Já vás nebudu unavovat podrobnostmi, protože máte všichni usnesení výboru č. 55 a 59 a usnesení stálé komise č. 6. Je třeba jen k tomu poznamenat, že oba dva tyto orgány sněmovny přijaly shodné usnesení, což nám značně ulehčí práci.

Jen bych chtěl dát návrh, abychom si zjednodušili jednání, aby tento návrh výboru a komise, který je totožný, byl vzat za základ při projednávání našeho návrhu ve druhém čtení, to znamená, aby pozměňovací návrhy byly vztahovány k těmto dvěma tiskům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Ptám se, zda chce vystoupit zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Pavel Svoboda. Není tomu tak. Takže v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu.

Dámy a pánové, já vás nyní odhlásím, zmáčknu gong a rozhodneme o návrhu pana poslance Plevy, o návrhu, který nás má snáze provést druhým i třetím čtením tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP