(18.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Já si myslím, že to je klasická ukázka způsobu práce, kterým by Poslanecká sněmovna neměla postupovat. Myslím si, že by Ministerstvo kultury jako garant v této oblasti, když už je předkladatelem obou dvou norem, mělo zkoordinovat svoji legislativní činnost.

A moje otázka na pana ministra zní, zda není možné v rámci projednávání tohoto zákona oba tyto zákony spojit, zda nepředložit pozměňovací návrhy obsažené v tom druhém a neprojednávat alespoň jednu normu současně, a nedělat tedy novely novel.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Ivanu Langerovi. Hovořit bude pan ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje vystoupení se zúží pouze vlastně na dvě odpovědi panu poslanci Langerovi.

Za prvé bych chtěl komentovat jeho předcházející vystoupení, ve kterém napadl právníky Ministerstva kultury, že dávají špatné podklady nebo že já těm podkladům nerozumím. Chtěl bych říci, že účelem pozměňovacího návrhu poslance Langera je - a to cituji - aby měla stejné právní účinky rozhodnutí rady o udělení licence jako o jejím prodloužení. Stejné právní účinky. Já jsem mu zde jasně a velice srozumitelně a nahlas řekl, že prodloužení licence je jiným rozhodnutím, než když se licence uděluje, a proto prostě nemohou míti tyto dva úkony stejné právní účinky. On z toho usoudil, že mi moji právníci dali špatné podklady. Je otázkou, zda panu Langerovi nedala špatné podklady právnička televize Nova, která sedí na balkoně a kterou zde vítám.

Tolik tedy první odpověď.

Druhá odpověď se týká otázky, proč spojovat či nespojovat novely a nové zákony. Na začátku debaty jsem řekl, že jsem předložil Poslanecké sněmovně pouze technickou novelu, která měla harmonizovat zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, jehož předkladatelem byl mimo jiné také pan poslanec Langer, která měla tento zákon harmonizovat s evropským právem v několika zanedbatelných záležitostech. Já za to prostě nemohu, že z této technické novely se stala záležitost, která se zde projednává už přes dvě hodiny. To za prvé.

Za druhé. Zákon o zvýšení rozhlasových a televizních poplatků - pane poslanče, kdybyste byl pozorným čtenářem programu schůze - samozřejmě nejde do Poslanecké sněmovny sám, ale v závislosti na zákonu o České televizi, neboť tyto dvě normy spolu také velice úzce souvisejí. A já při té příležitosti, až se dostaneme k těmto bodům, budu žádat, aby se projednávaly dohromady.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. A hovořit bude opět místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je mi líto, ale musím zareagovat na slova pana ministra, neboť míra neslušnosti jeho vystupování, jeho obviňování lidí bez jakýchkoliv důkazů a špinění těchto osob dosáhla svého vrcholu. A odpověděl bych slovy klasika z jednoho známého televizního seriálu: Pane ministře, kdyby blbost nadnášela, tak byste se tady vznášel jako pták.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Domnívám se, že jsme všichni zaregistrovali, že to, co se tady odehrává v několika posledních minutách, překračuje rámec podrobné rozpravy, takže já doporučuji, abychom tuto formu podrobné rozpravy dále nevedli, a tímto ji končím.

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi Petru Plevovi a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 359/1992 Sb.,
o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 54/ - druhé čtení

 

Tento návrh zákona jsme projednávali ve druhém čtení na desáté schůzi, kdy jsme po obecné rozpravě návrh vrátili výboru k novému projednání. Zemědělský výbor návrh zákona znovu projednal a jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 54/2.

Ptám se pana ministra Jaroslava Palase, zdali chce v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit. Nehodlá vystoupit.

Prosím, aby se slova ujal za omluvenou zpravodajku zemědělského výboru paní poslankyni Veroniku Nedvědovou pan poslanec Josef Bíža. Ptám se ho, zdali hodlá vystoupit. Je tomu tak.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte mi, abych vám přednesl usnesení zemědělského výboru z 13. schůze, která byla 4. března 2003, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisk, který vám byl rozdán, je číslo 54.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny: doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny v tisku; pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny; zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích jednání o tomto návrhu zákona na schůzi zemědělského výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky nemám. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Ani do té přihlášky nemám, takže i podrobnou rozpravu končím. A protože nezazněly žádné další návrhy, končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi za jejich aktivitu.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Tím je

 

7.
Návrh poslanců Radima Turka, Milana Ekerta a Mariana Bielesze
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách
pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 114/ - druhé čtení

 

Ptám se, zdali chce zástupce navrhovatelů, pan poslanec Radim Turek, v tuto chvíli vystoupit. Není tomu tak.

Mohu tedy konstatovat, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru hospodářskému. Usnesení těchto výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 114/2 a 114/3. Ptám se pana poslance Martina Kocourka, který je zpravodajem rozpočtového výboru, zdali hodlá vystoupit. Protože není přítomen předseda rozpočtového výboru, tak bych poprosil některého z místopředsedů. Možná, že v tuto chvíli mohu dát slovo zpravodaji hospodářského výboru, panu poslanci Karlu Vymětalovi.

Pan poslanec Doktor je ochoten? - Pan poslanec Kocourek bude hovořit. Přece jenom se dostavil, takže chviličku posečkáme. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji a omlouvám se. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru číslo 139 ze dne 12. března 2003, které se týká nyní projednávaného tisku 114, což je Návrh poslance Radima Turka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP