(18.20 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Toto usnesení rozpočtového výboru za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s návrhem poslanců, které jsem jmenoval, na vydání zákona, kterým se mění zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas s připomínkami, které jsou uvedeny v tisku 114/2, což je mnou zmíněné usnesení rozpočtového výboru.

Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Dávám slovo panu poslanci Karlu Vymětalovi, který se již v tuto chvíli dostavil a může odůvodnit stanovisko hospodářského výboru.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, hospodářský výbor, jak mu bylo přikázáno Poslaneckou sněmovnou, projednal předloženou novelu zákona, kterou se mění zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, přijal legislativně technické úpravy, jak je doporučila vláda a jak je přijal i rozpočtový výbor. Navíc přijal pozměňovací návrh, který je uveden ve sněmovním tisku 114/3 pod číslem 2, to znamená, že obsahově upřesnil znění odstavce 1 a odstavec 2 vypustil. Do odstavce 1 dal celý text celé materie zákona.

Diskutován byl i pozměňovací návrh, který by omezil vytváření rezerv u těch subjektů, které včas nezaplatí. Tento pozměňovací návrh ovšem neprošel, byť u zákona o dani z příjmů jej Poslanecká sněmovna už jednou schválila a byl podporován i Ministerstvem financí a předkladatelem. Já si tento pozměňovací návrh v podrobné rozpravě dovolím předložit znovu.

Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby novelu zákona ve znění pozměňovacích návrhů přijala. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Protože tento poslanecký návrh zákona znamená snížení příjmů státního rozpočtu a podle mého hlubokého přesvědčení znamená navíc jeho možné zneužití, dávám návrh na zamítnutí ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Protože zazněl návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, zvu všechny zájemce, kteří se chtějí podílet na rozhodování o tomto návrhu, aby přišli do sněmovny. Dám hlasovat, jak se na hodinách ukáže čas 18.25.

Dámy a pánové, poté co skončila obecná rozprava, v hlasování rozhodneme o návrhu pana poslance Gongola. Návrh zní - zamítnout tento návrh zákona jako celek. Avizoval jsem, že hlasování začne, až se objeví na hodinách číslice 18.25, což se právě stalo.

 

Mohu tedy zahájit hlasování pořadové číslo 26 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 167 přítomných bylo pro 32, proti 112. Tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy se ústně přihlásil pan poslanec Karel Vymětal. Dalším přihlášeným je pan poslanec Gongol. V tuto chvíli bude hovořit pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jak jsem v obecné rozpravě avizoval, předložím návrh, aby se doplnil do § 8b nový odstavec, který by zabránil tomu, aby opravné položky mohly vytvářet ty subjekty, které nesplní v době splatnosti určené celními orgány onen dluh, a splnění dluhu je předmětem vymáhacího řízení.

Pozměňovací návrh zní: Do § 8b vložit nový odstavec, který zní: "Opravné položky ručitel nemůže vytvářet ze splněné pohledávky z titulu ručení, pokud dluh za dlužníka nesplní v době splatnosti určené celními orgány a splnění dluhu je předmětem vymáhacího řízení." Zde přijde odkaz: § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Hovořit bude pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji za slovo. Můj pozměňovací návrh se týká rovněž § 8b, a to odstavce 2, a zní: Opravné položky podle odstavce 1 lze vytvářet jen do výše hodnoty pohledávky odpovídající skutečně uhrazenému celnímu dluhu ručitelem z titulu zajištění celního dluhu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím. Ptám se pana poslance Turka, pana poslance Kocourka a pana poslance Vymětala, zdali chtějí vystoupit. Nechtějí. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji všem aktérům.

 

Prosím, abychom se soustředili na další bod, kterým je

 

8.
Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Evy Novákové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol
a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 139/ - druhé čtení

 

Poté co vás požádám, abyste se zklidnili, dám slovo paní předkladatelce Michaele Šojdrové. (V sále je velký hluk.)

Jak jsem avizoval, budu vás žádat jmenovitě, aby bylo zřetelné, kdo může za naše zdržení. Chtěl bych poprosit pana poslance Michala Krause. Pan poslanec Michal Kraus! Prosím pana poslance Martina Kocourka, pana poslance Karla Kühnla, aby přerušili své projednávání.

Dávám slovo paní poslankyni Michaele Šojdrové.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP