(18.50 hodin)
(pokračuje Buzková)

Ale prosím, nelikvidujme případně stávající a fungující církevní školy tím, že zde vznikla buď úmyslná, nebo podle mého soudu spíše neúmyslná obstrukce v zákoně, která v dnešní době do značné míry ztěžuje, či dokonce znemožňuje jejich fungování.

Já jsem přesvědčena o tom, že každý z vás v této sněmovně si přeje, aby v této zemi byla co možná nejširší vzdělávací nabídka, aby rodiče i děti se mohli svobodně rozhodovat, do které školy z co možná nejširší nabídky své dítě pošlou. Ano, je celá řada lidí, kteří by nikdy neposlali své dítě do církevní školy. Já mezi ně pravděpodobně patřím. Ale je celá řada lidí, kteří naopak budou velmi striktně trvat na tom, aby se jejich dítě vzdělávalo v církevní škole. Já mám pro takové lidi hluboké porozumění, protože to je jejich svobodná volba a bezesporu na to mají mít právo.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona je pokusem o vyřešení současného, bohužel velmi problematického stavu na hraně zákona. V podstatě se jedná o to, zda tato věc, která v podstatě může být maličkostí, náhodou celé vybudované církevní školství nezlikviduje.

Jak říkám ještě jednou - existence či neexistence církevního školství je legitimní politická otázka, o které lze v Poslanecké sněmovně diskutovat. Ale potom nazvěme věc pravým jménem a zařaďme do sněmovny bod, který se bude týkat toho, zda Česká republika potřebuje, nebo nepotřebuje církevní školství, ale nelikvidujme ho prosím na takovéto obstrukci.

Pevně doufám, že se podaří - a není důvod, aby se to nepodařilo - tak jak si ministerstvo školství předsevzalo, aby do roku 2006 došlo k reformě financování přímých nákladů ve školství tak, že peníze budou státem rozdělovány na žáka, to znamená, že každá škola bude moci ukázat, zda je, nebo není životaschopná, podle toho, zda pro sebe získá žáky a jejich prostřednictvím získá peníze na své financování. Myslím, že až k tomuto stavu dojde - mělo by to být od roku 2006 - každá škola bude mít šanci prokázat své právo na existenci, zda je, nebo není dostatečně schopná a pro své žáky dostatečně přitažlivá, zda je zájem studentů a jejich rodičů o to, aby se děti v tomto ústavu vzdělávaly. Ale myslím si, že toto je nejjednoznačnější kritérium, které má rozhodnout o existenci či neexistenci škol. Byla bych nerada, kdyby o tom rozhodovala zákonná obezlička.

Prosím proto, aby tento zákon nebyl zamítnut ani vrácen navrhovateli k dopracování, aby byl projednán ve výboru pro školství, případně ve výboru ústavně právním, pakliže jsou nějaké obavy, že by tento zákon mohl být v rozporu s ústavou. I když já jsem osobně přesvědčena, že tomu tak není.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vím, že jsem při tomto zákoně možná poněkud extendovala svůj proslov, ale myslím si, že některé věci je správné nazvat pravým jménem. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní ministryně. Dámy a pánové, chtěl bych vás seznámit s možným vývojem této schůze. Protože zazněl návrh na zamítnutí a další návrh, v případě, že nezazní žádost, aby se hlasovalo i po 19. hodině, nechám proběhnout rozpravu obecnou až k jejímu ukončení a hlasovali bychom zítra. V případě, že bude vznesen návrh na prodloužení hlasování po 19. hodině, byl by to poslední bod, který bychom doprojednali. Nechám to na zvážení vedení jednotlivých klubů.

Jinak je přihlášena paní poslankyně Šojdrová a pan poslanec Hovorka ještě do obecné rozpravy. - Ne. Takže obecnou rozpravu v tuto chvíli končím.

Paní poslankyně Šojdrová chce na závěr ještě vystoupit.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážené kolegyně a kolegové, dovolím si jen velmi stručně krátké závěrečné slovo. Protože zde padla řada otázek, řada výhrad od kolegy zpravodaje pana kolegy Bičíka, musím se ohradit proti výrazu "protiústavní", proti výrazům o pozitivní diskriminaci. Není to pravda. Pan kolega Bičík sám ve svých otázkách, které si kladl, dosvědčil, že nemá konkrétní důkazy o tom, že by se zde jednalo o nějakou pozitivní diskriminaci. Mohl by se přesvědčit, o kolik korun mají nižší platy učitelé v církevních školách.

O žádnou pozitivní diskriminaci se, pane kolego, nejedná. Omlouvám se a vzkazuji vám tímto prostřednictvím pana předsedajícího.

Jinak děkuji za slova podpory paní ministryni školství a prosím vás, abyste nepodpořili návrh na zamítnutí a vrácení, abyste dali možnost k dopracování ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní navrhovatelce.

Přistoupíme k hlasování o návrzích, které přednesl pan poslanec Bičík. Pan poslanec Bičík dal návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. O jeho návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 27. Žádosti o odhlášení vyhovím a prosím o novou registraci.

 

Hlasování pořadové číslo 27 zahajuji. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování v této chvíli skončilo. Z přítomných 161 poslanců bylo pro 36, proti 94. Tento návrh nebyl přijat.

 

Jako alternativní návrh navrhl pan poslanec Bičík vrácení návrhu zákona k novému projednání.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování číslo 28, které jsem zahájil. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 161 hlasujících bylo pro 35, proti 80. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy se přihlásil pan poslanec Walter Bartoš jako první a paní poslankyně Šojdrová jako druhá.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, Občanská demokratická strana je stranou, která má ve svém programu to, že chce podporovat školy různých zřizovatelů, a proto chápe církevní školy jako školy, které obohacují vzdělávací nabídku. Má zájem na tom, aby existovaly na jakémsi vzdělávacím trhu. Nicméně na druhé straně zákon, který je předložen, není ideálně napsán, má své problémy. Z toho důvodu si dovolím přednést pozměňovací návrh, který jakýmsi způsobem podle mého názoru tento návrh zákona zlepší.

Pozměňovací návrh zní: V článku 1 se slova "jsou právnickými osobami" nahrazují slovy "jsou založeny jako právnické osoby". Poznámka pod čarou 12a zní: Například obchodní zákoník, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bod číslo 2. Za článek 1 se vkládá článek 2, který zní: Článek 2 - Přechodné ustanovení. Církevní školy zařazené v síti předškolních zařízení škol a školských zařízení musí být založeny jako právnické osoby v souladu s článkem 1 nejpozději do 31. 12. 2004. Dosavadní článek II se označí jako článek III.

Ještě poznámka - oba návrhy, které jsem přednesl, musí být hlasovány společně, neboť spolu věcně souvisejí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Bartošovi. Další přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Šojdrová.

Dámy a pánové, prosím o klid.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP