(19.00 hodin)

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážené kolegyně a kolegové, dovolím si přednést pozměňovací návrhy, které vyplývají ze stanoviska vlády, a jedná se o návrhy legislativně technické povahy.

Za prvé. V odst. 1 se úvodní část věty "Církevní školy nebo školy náboženských společností" nahrazuje textem "Školy zřízené církví nebo náboženskou společností registrovanou podle zvláštního právního předpisu". Odkaz na bod 12a.

Za druhé. V odst. 1 se nahrazuje číslovka 6 za slovy "§ 19" číslovkou 5.

Za třetí. Poslední věta v odst. 1 - "Totéž platí pro církevní předškolní zařízení a předškolní zařízení náboženských společností a církevní školská zařízení náboženských společností podle zvláštního zákona." - se nahrazuje textem: "Totéž platí pro předškolní zařízení a školská zařízení" - odkaz na bod 12c - "zřízená církví nebo náboženskou společností registrovanou podle zvláštního právního předpisu." Odkaz na 12a.

Mění se odkazy takto: Odkaz 12a: Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, zákon o církvích a náboženských společnostech, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2003 Sb.

Tolik pozměňovací návrhy, které vyplývají ze stanoviska vlády.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji pani poslankyni Šojdrové. O slovo se hlásí pan poslanec Bičík.

Dámy a pánové, prosím o chvilku klidu.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že neprošel návrh na zamítnutí zákona ani návrh na jeho znovuprojednání v našem výboru i ve výboru ústavně právním, předkládám tento pozměňovací návrh.

I. V článku 1 odst. 1 vypustit a nahradit ho tímto textem:

1. Školy zřizované registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi s oprávněním k výkonu zvláštních práv podle zvláštního předpisu - odkaz 12a - a dále jen církevní školy, kterými jsou církevní základní školy, církevní základní umělecké školy, církevní speciální školy, církevní střední školy, církevní vyšší odborné školy, církevní střediska praktického vyučování a církevní učiliště zařazené k 1. 1. 2003 do sítě škol předškolních a školských zařízení, jsou založeny jako právnické osoby. Tam je odkaz 12b.

Ustanovení tohoto zákona se na ně vztahují s výjimkou § 10, § 10a, § 11a, v § 19 odst. 5, § 53 až 57, v § 58 písm. b) a § 63 odst. 6 a 7.

Odkazy pod čarou. Odkaz 12a zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, tedy zákon o církvích a náboženských společnostech, odkaz 12b, např. zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

2. Za článek 1 vložit nový článek 2, který zní.

Článek 2: Církevní školy zařazené k 1. 1.2003 v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení musí být založeny jako právnické osoby podle článku 1 nejpozději do 30. 6. 2004.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, promiňte. Dámy a pánové, pokud máte pocit, že přetahuji, tak vám doporučuji k samostudiu § 53 našeho zákona o jednacím řádu. Jednat se může až do 21. hodiny. Takže nepřetahujeme, neděláte tady přesčas, plníte své poslanecké povinnosti.

Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Bičík: Už bude konec. Za třetí. Článek 2 návrhu přečíslovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdybych věděl, že se takto rychle schýlíte ke konci, asi bych vás nepřerušoval.

Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže prostor má paní navrhovatelka, pokud chce vystoupit v závěrečném vystoupení. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne.

Dámy a pánové, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Přeji vám příjemně strávený večer v hlavním městě Praze. Dobrou noc.

 

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP