(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahajuji naše dnešní odpolední jednání. Dalším bodem podle našeho pořadu jsou

 

103.
Ústní interpelace

 

určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Po zahájení 14. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu či na vládu České republiky, a to v čase od 16 do 17 hodin. Na ostatní členy vlády pak od 17 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly v úterý rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo paní poslankyni Evě Dundáčkové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky pana Vladimíra Špidlu. Připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř.

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, dámy a pánové. Jsem ráda, že tentokrát nemusím mluvit k nepřítomnému členovi vlády, a vážím si toho, že pan premiér vážil své kroky až sem a vyslechne mou interpelaci přímo.

Vážený pane premiére, v minulém týdnu se objevilo v tisku několik rozhovorů s nejvyšší státní zástupkyní paní Marií Benešovou ve věci vyšetřování tzv. velkých kauz. Protože na svoje přednesení interpelace mám pouhopouhé dvě minuty, budu stručná a rozdělím své otázky do dvou okruhů.

Paní nejvyšší státní zástupkyně uvedla, že s obavami sleduje, co se děje v útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, že nepovažuje za dobré, že po vzniku uvedeného útvaru letos v březnu začali od minulého týdne odcházet vyšetřovatelé zvlášť závažné hospodářské kriminality. Vzhledem k tomu, že další její vyjádření se týkala nejen policie, ale také soudů a činnosti justičních orgánů obecně, obracím se na vás jako na premiéra České republiky s otázkou, zda se touto problematikou vláda zabývala a jaká opatření v těchto věcech přijala.

Druhý okruh otázek se pak týká té části vyjádření, kde paní nejvyšší státní zástupkyně konstatuje, že zda a jak bude nyní fungovat policie, není zřejmé, a soudy fungují špatně. O tom ostatně není žádného sporu. Problémy se soudnictvím jsou chronické. "Soudí se zpožděním," říká paní nejvyšší státní zástupkyně. "Trvá dlouho, než soudci vynesou rozsudek." "Obávám se," cituji nadále, "aby státní zástupci nakonec nezůstali sami vojáky v poli." V další části rozhovoru pak přiznává, že jediným politikem, který se touto situací zabývá, je premiér české vlády.

Na jedné straně jistě chvályhodná snaha o zlepšení stavu vyšetřování, řekněme, a justice, na druhé straně, prosím, dovolte mi jako opozičnímu poslanci zeptat se, proč a které kauzy, pane premiére, sledujete, proč vám informace o těchto kauzách podává nejvyšší státní zástupkyně, a nikoli ministr spravedlnosti při případném jednání vlády, a zda vůbec takový postup nepovažujete za nezákonné vměšování do nezávislosti a nestrannosti orgánů činných v trestním řízení.

Vyčerpala jsem svou interpelaci. Paní místopředsedkyně, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní poslankyně. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Tak k otázce číslo jedna mohu sdělit, že jsem požádal pana ministra vnitra a paní státní zástupkyni, aby se se mnou setkali a mohli jsme probrat ty věci, kde se zdá, že by mohly být určité problémy. To znamená, beru tuto věc velmi vážně, ale nemohu k ní teď zaujmout zcela jednoznačné stanovisko, protože ty články, které jste citovala, jsou poměrně mladého data a i jejich informace jsou poměrně závažné a vyžadují, aby byly prověřeny a dobře interpretovány.

Mohu vás dále ujistit, že při debatách s paní nejvyšší státní zástupkyní, protože čas od času po dohodě s panem ministrem spravedlnosti a často za jeho přítomnosti s ní vedu debaty o fungování státního zastupitelství jako systému, se nezabývám jednotlivými případy, protože nepovažuji za správné, abych byl seznamován s případy, a nepovažuji za správné, protože jsem přesvědčen, že by tato věc mohla být interpretována způsobem, o kterém jste hovořila. Čili pokud se odehrávají debaty mezi mnou a paní státní zástupkyní, což je faktem, že čas od času ve frekvenci jeden až dva měsíce ji požádám, aby mi podala obecnou informaci o situaci státního zastupitelství, o problémech, které souvisejí s fungováním tohoto systému, případně o tom, zda některé případy byly uzavřeny, do jednotlivých případů, do jednotlivých spisů samozřejmě nenahlížím, nenechávám si je předkládat, protože to prostě není správné.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já děkuji panu premiérovi za ujištění, která se týkala politické otázky a otázky případného vměšování do vyšetřování jakýchkoli kauz v České republice vládou České republiky, případně premiérem samotným. A prosím pana premiéra, zda by mně mohl sdělit, kdy můžeme očekávat nějaká přijatá opatření v problematice, která byla načata právě oněmi mediálními články.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Tak jistěže se nemohu v tento okamžik vyjadřovat k nějakým pevným termínům. Jsem přesvědčen, že k jistým koordinačním problémům došlo, a pakliže je identifikujeme společně s panem ministrem Grossem a paní nejvyšší státní zástupkyní, tak očekávám, že tady dojde k nápravě neprodleně.

Pokud jde o problematiku soudů, byla obsáhle diskutována dnes dopoledne. Tam je zřejmé, že to bude vyžadovat delší dobu, a je zřejmé, že ta cesta k efektivní vynutitelnosti práva zejména v oblasti kriminality "bílých límců" a organizovaného zločinu bude ještě dlouhá a bude vyžadovat kromě policejních opatření, organizačních opatření i opatření legislativní. Některá z nich se již chystají.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády. A nyní s další interpelací vystoupí poslanec Pavel Hrnčíř, který byl vylosován na druhém místě. Připraví se paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Přeji příjemné odpoledne všem opozičním poslancům. Mrzí mě, že pana předsedu vlády nepřišel podpořit alespoň morálně nikdo z vládních kolegů.

Tedy, vážený pane předsedo, předpokládám, že vás stejně jako mě děsí nárůst zadluženosti České republiky a stále stoupající státní výdaje, ale ne tak, bohužel, již příjmy. Situace je už tak vážná, že vaše vláda uvažuje o reformě veřejných rozpočtů, která se má dotknout pro občany velmi citlivých oblastí. Čeká nás prý redukce či reforma důchodová a sociální. Přitom jiná reforma - reforma veřejné správy - vesele rozhazuje další a další státní finance.

Výdaje na státní správu po 1. 1. 2003, tedy po vámi prosazené reformě veřejné správy, evidentně a razantně narostly a dále rostou. V minulém měsíci jsem si provedl analýzu počtu úředníků v Moravskoslezském kraji. Zatímco před reformou v bývalých pěti okresních úřadech pracovalo 1675 zaměstnanců, po reformě na nově pověřených či vzniklých úřadech pracuje 2024 zaměstnanců. To značí nárůst o 349 pracovníků, tedy o 21 %. Jenom přímé mzdové náklady vytáhnou z peněz daňových poplatníků pouze v tomto kraji navíc 95 mil. korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP