(Jednání pokračovalo po prodloužené přestávce v 11.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené kolegyně a kolegové, lhůta na jednání klubů vypršela, takže vás všechny zvu do sněmovny. Posaďte se, budeme pokračovat v našem jednání.

Dovoluji si sdělit, že jsem vás všechny odhlásil, a proto vás prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Dámy a pánové, myslím, že můžeme předpokládat, že všichni, kdo mají zájem se zúčastnit dalšího jednání, už jsou v sále. Prosím, abychom se posadili.

Myslím, že nám všem prospěje, když požádám pana zpravodaje, aby nám připomněl, o čem budeme dále jednat, a aby nám popsal situaci, ve které se nyní nacházíme. - Prosím, pane zpravodaji Cabrnochu, sdělte laskavě sněmovně, v jakém stadiu projednávání jsme se rozešli a co nás v tuto chvíli čeká. Ostatní z vás, vážené dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chci jen poznamenat, že nás v tuto chvíli čeká závěrečné hlasování o vládním návrhu zákona podle tisku č. 53.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zdá se, že nyní už skutečně jsou v jednací síni přítomni všichni, kteří se chtějí hlasování účastnit. Pro později příchozí připomínám, že jsem vás před chvílí odhlásil, a že by se tedy měli přihlásit.

Dovolte mi tedy, abych přečetl návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 53, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Doufám, že jste se všichni přihlásili - připomínám ještě jednou, že jsem vás před chvílí odhlásil - a že tedy mohu zahájit hlasování pořadové číslo 264. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 264, které právě skončilo, se ze 179 hlasujících pro vyslovilo 93, proti 67.

 

Vyčkáme ještě, jak dopadne kontrola hlasování.

Vše nasvědčuje tomu, že mohu konstatovat, že návrh byl přijat.

 

Tím jsme projednali tento bod. Děkuji paní ministryni Součkové, děkuji panu zpravodaji Cabrnochovi.

 

A přistoupíme nyní ke druhému bodu našeho dnešního jednání, kterým je bod číslo

 

86.
Návrh zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
na rok 2003 a Vyjádření vlády ke zdravotně pojistnému plánu Všeobecné zdravotní
pojišťovny České republiky na rok 2003 a Hodnocení jednotlivých
zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2003
/sněmovní tisk 184/

 

Vládní návrh předloží paní ministryně zdravotnictví Marie Součková, kterou prosím, aby se ujala slova.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, předpokládám, že jste všichni měli možnost seznámit se s návrhem zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2003. Ministerstvo zdravotnictví spolu s Ministerstvem financí a vládou ČR schválily tento zdravotně pojistný plán a předkládáme ho dnes k projednání Poslanecké sněmovně.

Žádám o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, paní ministryně, s jedinou výhradou, že neprojednáváme zákon, takže nebudeme schvalovat zákon, ale usnesení bude znít jinak. Přesto prosím o stanovisko pana poslance-zpravodaje, kterým je pan poslanec Krákora. Prosím, aby nás informoval o jednání výboru a posléze přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, projednáváme návrh zdravotně pojistného plánu na rok 2003 u Všeobecné zdravotní pojišťovny a máme se zmínit také o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách, kterých je celkem osm.

Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny je pro rok 2003 koncipován jako poměrně vyrovnaný, a to s mírným přebytkem 48 mil. korun. Vychází sice z poklesu počtu pojištěnců VZP o 2,8 %, což je kolem 200 000 pojištěnců, a to na 6,844 mil. pojištěnců, což je 66,5 % z celkového počtu v České republice. I přes tento pokles pojištěnců u VZP se však zvyšují odvody zdravotního pojištění, a to zvýšením minimální mzdy z 5 700 Kč na 6 200 Kč, růstem mezd a zvýšením plateb státu na děti a důchodce. Toto navýšení se projeví celkovou částkou přes 3 mld. korun, která v minulých letech VZP chyběla. Proto celkové saldo je v roce 2003 propočteno na plus 48 mil. korun a jeví se jako méně reálné.

Naproti tomu u zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven se očekává záporné saldo ve výši mínus 89 mil. korun.

Závazky po lhůtě splatnosti u VZP vůči zdravotnickým zařízením se nepředpokládají, což se opět jeví jako nereálné.

Stav rezervního fondu by měl u VZP dosáhnout 2,740 mil. (?) korun a plánovaný rezervní fond u všech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven dosáhne cca 1,300 mil. (?) korun. Navíc tyto zaměstnanecké zdravotní pojišťovny vytvářejí za posledních pět let v rezervním zajišťovacím fondu, spravovaném Ministerstvem zdravotnictví, objem cca 438 mil. korun.

Průměrný meziroční nárůst nákladů na zdravotní péči na jednoho pojištěnce je 6,2 % u zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, u VZP je to jen 0,4 %, i když VZP startuje z trochu vyšší částky - o tisíc až dva tisíce má více na jednoho pojištěnce než zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.

Zdroje finančních prostředků nad rámec zdravotně pojistného plánu lze získat pouze vyšším výběrem pojistného, a to jak vlivem růstu vyměřovacího základu, tak i zintenzivněním kontrolní a revizní činnosti.

Udržení stavu závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2003 u VZP v nulové výši se jeví z pohledu roku 2002 - a nutno říci i z hlediska předchozích let - jako nereálné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP