(12.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni Marii Součkové. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Milada Emmerová, předsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. My víme, protože jsme obdrželi materiál, ve kterém se praví, že se výbor, který jsem právě jmenoval, rozhodl tento vládní návrh neprojednávat. Přesto paní předsedkyni prosím, aby nás o jednání výboru informovala.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážení přítomní, při schvalování návrhu termínu a pořadu 11. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na návrh poslance Milana Cabrnocha výbor vyřadil z programu jednání bod Teze střednědobé koncepce resortní politiky Ministerstva zdravotnictví ČR v letech 2003 - 2006, sněmovní tisk 238. Výbor k této skutečnosti přijal usnesení č. 60, ze kterého vyplývá, že se výbor pro sociální politiku a zdravotnictví rozhodl neprojednávat vládní návrh Tezí střednědobé koncepce resortní politiky Ministerstva zdravotnictví ČR v letech 2003 - 2006. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že požadavek na předložení koncepce byl nárokován při schůzi sněmovny v prosinci 2002, a proto se domníváme, že i zde by měl být předložen a diskutován.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Miladě Emmerové. Otevírám všeobecnou rozpravu. Jako první se do této rozpravy přihlásil pan poslanec Jozef Kubinyi.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, úvodem bych chtěl připomenout slova bývalého ministra zdravotnictví Jana Stráského, který kdysi dávno řekl, že zdravotnictví nemůže zkolabovat. Ano, je pravdou, že zdravotnictví nezkolabuje, jenom se při neřešení nakupených problémů budou zdravotnické služby zhoršovat. Že se tak ještě nestalo, je zásluhou nezměrné obětavosti a vytrvalosti zdravotnických pracovníků, a nikoliv politické reprezentace. V této oblasti máme dluh, který musíme urychleně vyrovnat.

Když má někdo zdravotní potíže, tak ho nezajímá politické přesvědčení ošetřujícího lékaře a zdravotní sestry ani politická příslušnost ředitele nemocnice či ministra zdravotnictví. Dokonce ho nezajímají ani finanční poměry daného zdravotnického zařízení. Jediné, co ho v tu chvíli bude zajímat, je, aby se jeho zdravotní problém řešil co nejrychleji a aby se pokud možno úplně odstranil. To bychom měli mít na paměti při všech našich jednáních o situaci ve zdravotnictví a je to dobrá platforma pro hledání řešení.

Tato Poslanecká sněmovna má z titulu své zákonodárné a kontrolní funkce spoluodpovědnost za stav českého zdravotnictví. Zatím jsme byli schopni jenom se nekonečně dlouhou dobu dohadovat o tom, jakými pravidly se má naše zdravotnictví řídit. Životnost ministra zdravotnictví, tedy samozřejmě životnost v uvozovkách, je zhruba jenom jeden a půl roku. Jeho politické zadání bylo obvykle daleko více o udržování resortu v chodu a zase v uvozovkách "hašení aktuálních požárů" než o koncepční práci.

Když jsem se připravoval na dnešní schůzi sněmovny, přečetl jsem mnoho záznamů z jednání minulých let. Chtěl jsem původně vybrat některé zajímavé pasáže a dokumentovat na nich vývoj názorů. Posléze jsem zjistil, že to nemá smysl. Navíc bych mrhal naším drahocenným časem, protože každý z nás přistupuje ke zdraví a poskytování zdravotnických služeb z jiného ideologického úhlu pohledu.

Jsem přesvědčen, že jsme povinni vůči občanům České republiky oprostit se od ideologických nánosů a rozetnout tento bludný kruh. Musíme najít kompromisní a efektivní řešení. Permanentní politický boj jednak ve sněmovně, jednak mezi ministerstvem a správou krajů nemůže vést v tomto případě k ničemu pozitivnímu.

Jsem rád, že sněmovna si vyžádala koncepci zdravotnictví. Znamená to, že i v myšlení pravicových stran došlo k posunu a dnes již uznávají, že vytvoření této koncepce je nutným krokem. Obzvláště bych chtěl poděkovat Občanské demokratické straně, která ještě donedávna považovala zdravotnictví za volnotržně řiditelnou oblast. Připomněl bych zde památná slova bývalého ministra Rubáše, po kterém se také chtěla koncepce, kdy řekl, že není komunistický plánovač. Dnes Občanská demokratická strana stojí v čele snahy o to, aby koncepce zdravotnictví byla vytvořena.

A teď několik slov k předkládanému materiálu. Doba k jeho zpracování byla poměrně krátká. Navíc nelze očekávat, že by materiál takového významu mohl být schválen bez předchozí diskuse. Proto chápu, že nám ministryně zdravotnictví předkládá zatím teze, které jsou východiskem pro vytvoření koncepce. Nicméně se domnívám, že po obsahové stránce reálně odrážejí kladné i záporné stránky resortu a naznačují možné cesty řešení problému.

Navrhuji proto, abychom tento materiál předali, určili k důkladné diskusi výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Dovolím si tady připomenout, že tento výbor má zřízený podvýbor pro lékovou politiku a koncepci zdravotnictví. Ministerstvo by na základě připomínek, které vzejdou z jednání výboru, připravilo přepracovanou verzi koncepce zdravotnictví, kterou by paní ministryně předložila k posouzení a případnému schválení na některou z dalších schůzí Poslanecké sněmovny. Tímto mechanismem by mohl a měl vzniknout konsensuální dokument, který by byl východiskem pro pokračování reformy českého zdravotnictví. Opačný postup, tj. odmítnutí tohoto materiálu po případných kritických připomínkách, které zřejmě z této rozpravy vzejdou, by podle mého názoru nevedl k žádnému rozumnému výsledku. Dokonce i tzv. pomyslné politické body získané tímto způsobem, si dovolím tvrdit, že by byly jenom potvrzením naší přetrvávající neschopnosti řešit závažný problém českého zdravotnictví.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk části poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jozefu Kubinyimu. Další přihlášky do všeobecné rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Cabrnoch, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, ani já vás nebudu dlouho zdržovat. Byl jsem zde zmíněn a domnívám se, že při zahájení této schůze Poslanecké sněmovny jsem zcela jasně vysvětlil, proč se domnívám, že materiál, který je nám překládán, není materiálem, který jsme si vyžádali, neboť jsme žádali o tři materiály v termínu dodání 15. února. Dnes je 15. dubna, budiž, máme na stole teze jednoho z nich. Jsem přesvědčen, že mezi materiálem, který se jmenuje "teze jednoho resortu", a mezi materiál, který se jmenuje "koncepce vlády", je podstatný rozdíl. Domnívám se, že budoucnost ukáže, že tomu tak opravdu bude.

Nepochybuji o tom, že tento předkládaný tisk není předložen ve spolupráci s kraji, tak jak o to sněmovna svým usnesením požádala. Mám dostatek informací, že kraje tento koncepční materiál nebo teze této koncepce nevzaly za své, a nejsem tomu rád, protože se domnívám, že po předání tak rozsáhlých odpovědností na krajské samosprávy je žádoucí, aby došlo ke shodě o směřování celého systému.

Nicméně necítím potřebu být extrémně kritický. To umíme každý. Rád bych řekl, že jsem potěšen tím, že teze obsahují některé velmi pozitivní momenty, o které se můžeme opřít. Pohříchu se doposud slova rozcházejí s činy, doposud se deklarované záměry rozcházejí s navrhovanými a prosazovanými zákony. Věřím, že při projednávání těchto tezí nalezneme momenty, o které se budeme opírat v další práci této sněmovny, tak abychom mohli také do zákonů, které schválíme, zanést ono soustředění na práva a povinnosti občana.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP