(12.50 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Já navrhnu to, co jsem avizoval před tímto hlasováním. Navrhuji vrácení této předlohy výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Má ještě někdo zájem ve znovu otevřené rozpravě dát nějaký návrh? Není tomu tak. Paní zpravodajka eviduje tento návrh. Nevidím žádnou námitku, mohu podrobnou rozpravu uzavřít.

Přistupujeme znovu k projednání návrhu usnesení. Paní zpravodajko, ujměte se své role. Procedurálně budeme postupovat podle § 72, čili nejdříve je třeba hlasovat o návrhu na vrácení výborům k novému projednání. Má někdo námitku proti tomuto postupu? Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 317 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 317 ze 180 přítomných poslanců pro 91, proti 78. Návrh byl přijat.

 

Neeviduji žádné námitky proti výsledku hlasování. Bod číslo 89 končím, protože byl vrácen výborům k novému projednání.

 

Budeme pokračovat schváleným pořadem schůze, to je bodem

 

65.
Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Evy Novákové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol
a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 139/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Michaela Šojdrová a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Milan Bičík. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 139/2.

Otevírám rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to paní poslankyně Soni Markové. Žádám vás o uklidnění a paní kolegyni Soňu Markovou žádám, aby se ujala slova. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Soňa Marková: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, přihlásila jsem se do rozpravy, ve které chci odůvodnit svůj návrh podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu.

O tom, že tento návrh zákona v předloženém znění není přijatelný, svědčí vyjádření vlády, které jste obdrželi ve sněmovním tisku č. 139/1. Proběhla diskuse i pozměňovací návrhy, z nichž jeden předložili sami předkladatelé zákona.

Nehodláme v tomto okamžiku diskutovat o tom, zda je ještě na hraně zákona či legislativní přijatelnosti, jak o tom hovořila ministryně školství, nebo za ní, jak jsme o tom přesvědčeni my. Ve třech poznámkách chci upozornit na to, co zde dosud výrazněji nezaznělo.

Ani původní návrh, ani dva z pozměňovacích návrhů neřeší, resp. umožňují různý výklad vztahu § 7 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve kterém je i odkaz na poznámku pod čarou obsahující zákon č. 29/1984 Sb. - školský zákon. Stručně řečeno, jde o to, že jakákoliv církev či náboženská společnost v případě pozměňovacího návrhu kolegyně Šojdrové registrovaná církev, založí školu nebo zařízení sloužící výhradně jiným účelům podle § 6 a na základě benevolence správního úřadu, tedy ministerstva školství, je posléze zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení a také financována státem podle § 7 zákona č. 3/2002. Obejde tedy požadavek § 7, získání zvláštních práv. Může tak dojít k situaci, kdy stát bude plně hradit i provoz zařízení takových církví či náboženských společností, u nichž je sporná i otázka registrace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP