(13.00 hodin)
(pokračuje Marková)

Například z důvodu § 3 písm. c) zákona o církvích. Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, která mj. zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám. Pokud je někdo zaražen, odkazuji ho na webové stránky Ministerstva kultury a tam na seznam registrovaných církví a náboženských společností i na jejich vlastní stránky. Pokud chce někdo hovořit o umělé konstrukci, prosím ho o nahlédnutí do seznamu církevních subjektů zařazených k dnešnímu dni v síti škol a do závěrečného účtu kapitoly 333 za rok 2002, strana 50, čtvrtý odstavec.

Za druhé, otázku rovných podmínek nároku na státní dotace a hospodaření konfesijního a nekonfesijního soukromého školství se snaží více či méně řešit dva z pozměňovacích návrhů. Původní ani pozměňovací návrh předkladatelů tento přirozený požadavek bohužel nerespektuje.

A za třetí, k čemu vlastně vytváří podmínky poslední část návrhu, která je ve své podstatě nepřímou, přitom však zásadní novelou zákona č. 76/78 Sb., o předškolních a školských zařízeních, jsme se již snažili vysvětlit, a znovu připomínáme, že nejen z důvodu již několik let uplatňované praxe jdoucí podle nás mimo legislativní rámec, ale hlavně z důvodu rozsahu a dopadu nikdy řádně nediskutovaných změn je pro nás zcela nepřijatelná.

Z výše uvedených důvodů proto navrhuji podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu vrátit zákon do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo další zájem vystoupit v rozpravě ve třetím čtení? Paní navrhovatelka Michaela Šojdrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěla bych se jen velmi stručně vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které zde ve druhém čtení byly předloženy.

Nejprve tedy k pozměňovacímu návrhu kolegy Bartoše. Tento návrh zásadním způsobem mění podstatu původního návrhu. Pan poslanec Bartoš navrhuje totiž toto znění: "Církevní školy jsou založeny jako právnické osoby s odkazem např. na obchodní zákoník nebo zákon o obecně prospěšných společnostech." Tímto návrhem neumožňuje vznik právnické osoby podle občanského zákoníku, ale říká, že církve si mohou zřizovat své školy např. jako s.r.o nebo OPS. To ovšem církve mohou již dnes stejně jako soukromí zřizovatelé, zákon jim v tom nebrání. Rozdíl by byl samozřejmě ve financování, a to zejména u středních a vyšších odborných škol, protože by dostávaly dotace jako soukromé školy podle zákona o financování soukromých škol.

Kolega Bartoš se mi snažil vysvětlit, že tímto pozměňovacím návrhem umožňuje vznik církevních škol jak podle jiných zákonů, tak i podle občanského zákoníku. Dosud mi však nevysvětlil, proč občanský zákoník tedy neuvedl v odkazu a co mu brání eventuálně hlasovat i pro původní návrh, který se zřizováním církevních škol jako právnických osob podle občanského zákoníku počítá. Jestliže totiž skutečně ve svém návrhu počítá s právnickou osobou podle občanského zákoníku, pak by neměl mít tak zásadní odpor vůči původnímu návrhu. Prostě se domnívám, že jeho návrh s právnickou osobou podle občanského zákoníku opravdu nepočítá, a proto je mi to líto, ale nemohu jeho návrh podpořit.

Chci ale tímto velmi důrazně říci, že jeho návrh a jeho kritika má význam. Má význam v tom, že dal jasný signál zřizovatelům církevních škol, že forma prosté právnické osoby je překonaná. V tomto s ním souhlasím a rovněž si myslím, že to, co stačilo v 90. letech, už dnes prostě nestačí. Kolega Bartoš zde vznesl jasný a oprávněný požadavek na zákonem danou vnitřní strukturu právnických osob, které církve v tomto případě pro školské účely zřizují. Já s tímto jeho požadavkem naprosto souhlasím. Mohu znovu kolegu Bartoše ujistit, že hlavní zřizovatelé církevních škol to vědí a počítají s modifikovanou formou příspěvkové organizace, tzv. školskou právnickou osobou, která by měla být pro účely vzdělávací neziskové instituce nejvhodnější organizačně právní formou, rozhodně vhodnější, než je např. zmiňovaná obecně prospěšná společnost.

Chtěla bych se jen velmi krátce zmínit o návrhu, který zde přednesl pan poslanec Bičík, který je obdobný jako návrh kolegy poslance Bartoše, a rovněž ho nedoporučuji ke schválení.

Zazněla zde výhrada od paní poslankyně Markové k tomu, že bychom umožňovali zřizovat školy i církvím, které k tomu nemají zvláštní práva podle zákona o církvích. Musím ji ubezpečit, že právě pozměňovací návrh, který jsem ve druhém čtení předložila, odpovídá návrhu vlády, která ve svém usnesení a ve svém stanovisku k poslaneckému návrhu doporučila zapracování této úpravy.

Závěrem mi dovolte říci, že návrh, který vám s kolegyní Novákovou předkládáme, vznikl po několikaměsíčním hledání nejvhodnějšího řešení, a to ve spolupráci poslanců, ministerstva školství a zástupců církví. Já vás, kolegyně a kolegové, prosím, abyste návrh ve znění úpravy požadované vládou podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní navrhovatelce. Hlásí se pan zpravodaj. Ne, dobře. Pan kolega Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil jednoduchý pozměňovací návrh nebo legislativně technickou úpravu mého pozměňovacího návrhu, který máte ve sněmovním tisku pod č. 139/2. Došlo k němu v poměrně rušném prostředí naší sněmovny při projednávání návrhu zákona ve druhém čtení.

Navrhuji tedy v čl. 1 odst. 1 ve větě první za odkazem na poznámku pod čarou 12a vypustit spojku "a" a dále pokračovat následovně: "(dále jen "církevní školy"),".

Druhá změna, kterou navrhuji, je také v čl. 2 - doplnit název článku "přechodné ustanovení".

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Je to evidentně legislativně technická úprava. V rozpravě ještě pan předseda výboru Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, paní kolegyně Šojdrová mě vyzvala, abych odpověděl na otázku, proč jsem v poznámce pod čarou neuvedl občanský zákoník. Chtěl bych ji upozornit na to, že poznámky pod čarou v zákonech nemají normativní charakter, to je pouze informativní, a já tam dokonce v poznámce pod čarou mám například. To je jen odpověď na její otázku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to bylo vystoupení v rozpravě. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu ve třetím čtení končím. Ptám se, jestli případné závěrečné slovo… Pravděpodobně ne, protože paní kolegyně Šojdrová už hovořila. Pan zpravodaj tedy?

Přistoupíme k hlasování. Evidentně tady je jedno hlasování, které předchází, a to je hlasování o procedurálním návrhu, který byl přednesen ve třetím čtení. Ale protože půjde o hlasování, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav ve sněmovně a abychom měli jasno v hlasování.

Nyní tedy prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, v průběhu druhého čtení návrhu zákona byly předloženy tři pozměňovací návrhy. Dnes ve smyslu § 95 odst. 2 zazněl návrh na vrácení návrhu zákona do druhého čtení. Prosím vás, abyste si k ruce vzali sněmovní tisk 139/2. Navrhuji následující postup hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Moment, pane zpravodaji. Nejdříve budeme hlasovat o procedurálním návrhu na vrácení tohoto tisku do druhého čtení. V případě, že to nebude schváleno, můžeme pokračovat a poté byste řekl postup hlasování, protože to už bude hlasování faktické.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP