(13.20 hodin)

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, je to poprvé za mé působení v Poslanecké sněmovně, kdy se mi stalo to, že jsem hlasoval proti, a na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan poslanec Papež zpochybnil hlasování pořadové číslo 325. O jeho námitce dám hlasovat bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 326. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 326 ze 178 přítomných poslanců 158 pro, proti jeden. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o zákonu jako o celku. Ptám se, jestli má někdo požadavek, abych přečetl celý návrh usnesení, nebo ho mají všichni v paměti. Není tomu tak.

 

Dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 327 opět o školském zákonu, ve znění pozměňovacích návrhů jako o celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 327 z přítomných 176 poslanců pro 91, proti 79. Nehlasovalo 6 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Samozřejmě počkám, až doběhne tato kontrola hlasování, abych mohl tento bod ukončit.

Předpokládám, že kontrola byla provedena, hlasování nikdo nezpochybnil. Konstatuji, že novela školského zákona byla přijata, a končím bod 65.

 

Tím jsme vyčerpali všechny napevno zařazené body a ještě na pátek bylo politickými kluby dohodnuto už v úterý, že budou zařazeny některé volby před pokračováním zákonů v prvním čtení.

Ještě než vyzvu předsedu volební komise, požádal o slovo s faktickou poznámkou pan kolega Milan Ekert. Pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych se omluvit za rozeslání pozvánek na ustavující schůzky od skupiny přátel Karibik a Japonsko. Chtěl bych požádat všechny, kteří tyto pozvánky dostali, aby počítali s tím, že tyto skupiny budou ustaveny na pokračování této schůze, ne dnes.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ekertovi. Myslím, že všichni vyslechli jeho oznámení, a nyní už žádám o slovo předsedu volební komise pana poslance Pavla Hojdu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, na dnešním jednání bylo dohodnuto, že proběhnou volby tak, jak jsme si stanovili jednotlivé body programu této sněmovny.

Jako bod číslo 74 byl zařazen bod programu Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

V úvodu jen připomínám, že v souvislosti se svým jmenováním ministrem rezignoval poslanec Milan Urban na členství v organizačním výboru, rozpočtovém výboru a ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro bankovnictví. Dále pak poslanecký klub ČSSD dne 28. března oznámil rezignaci poslance Petra Rafaje na členství ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy na volbu: poslance Aleše Rozehnala, ODS, za člena mandátového a imunitního výboru na uvolněné místo po bývalém poslanci Václavu Klausovi; poslance Petra Ibla, ČSSD, za člena organizačního výboru na uvolněné místo po poslanci Milanu Urbanovi; poslance Oldřicha Vojíře, ODS, za člena organizačního výboru na uvolněné místo po bývalém poslanci Václavu Klausovi; poslance Jiřího Rusnoka, ČSSD, za člena rozpočtového výboru na uvolněné místo po poslanci Milanu Urbanovi; poslance Jiřího Rusnoka, ČSSD, za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví na uvolněné místo po poslanci Milanu Urbanovi; poslance Davida Šeicha (ODS) za člena stálé delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským parlamentem na uvolněné místo po bývalém poslanci Václavu Klausovi; a poslance Milana Kužvarta, ČSSD, za člena do stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy na uvolněné místo po poslanci Petru Rafajovi.

Tyto návrhy byly zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům dne 3. dubna 2003.

Zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech a komisích lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však verbálně nestanoví způsob hlasování. Protože volba komisí i ustavení výborů proběhly veřejným hlasováním, navrhuji proto po projednání ve volební komisi, aby dnešní volba proběhla stejným způsobem, to je veřejně pomocí hlasovacího zařízení.

Doporučuji, aby po rozpravě k navrženým kandidátům Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala, že poslanec Milan Urban a poslanec Petr Rafaj rezignovali na své funkce, a pak hlasovala o každém kandidátovi za člena orgánu Poslanecké sněmovny samostatně.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Nejdřív se omlouvám sněmovně, že jsem neohlásil řádně bod. Doufám, že moji omluvu přijmete.

Projednáváme bod č. 74, kterým je

 

74.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Pan předseda volební komise oznámil všechny změny najednou a já k těmto změnám otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do rozpravy hlásí, protože žádnou písemnou přihlášku nemám a z místa také nikoho nevidím. Rozpravu k tomuto bodu končím.

Pan předseda volební komise zároveň navrhl způsob, kterým bychom hlasovali o návrzích, to znamená vzetí na vědomí, rezignace jedním hlasováním a potom nominace do konkrétního orgánu Poslanecké sněmovny zvlášť. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Volba je veřejná, jak bylo oznámeno. - Není tomu tak.

Můžeme začít hlasovat. Prosím, pane předsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP