(15.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Ukončil jsem bod 94 s tím, že nebylo přijato žádné usnesení.

Budu reprodukovat rozhovor s místopředsedou vlády a ministrem zahraničí, který řekl, že kromě toho, že se to vzalo na vědomí. - Ani toto nebylo přijato, protože nebylo přijato žádné usnesení vzhledem k tomu, že se hlasovalo o jednotlivých částech usnesení jako o celku.

Prosím pány ministry i ostatní, aby pokud chtějí mluvit ke sněmovně, se řádně přihlásili do rozpravy, zejména ti, kteří mají přednostní právo a mohou vystupovat kdykoli. Nemusí vykřikovat z místa.

 

Otevírám bod 95, a to tak, abychom se vypořádali s podrobnou rozpravou. Žádám pana zpravodaje kolegu Martina Římana, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, v tomto bodě, který měl společnou rozpravu s předcházejícím bodem, byl přednesen jeden návrh na usnesení ústně i písemně, totiž návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavíráním a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and construction na výstavbu dálnice D 47. Nebudu znovu celý návrh číst.

Ve spojené rozpravě se někteří vystupující vyjadřovali k návrhu, nikdo nepředložil protinávrh nebo pozměňovací návrh, někteří poslanci, např. Chytka, Schling, či ministr Šimonovský zřízení komise přímo či nepřímo podpořili. To znamená, že k hlasování existuje původně předložený návrh na zřízení vyšetřovací komise. Myslím, že můžeme nechat hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo další zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Čili je to jediný návrh k hlasování. Můžeme se podle něj řídit.

Ptám se, pane navrhovateli, jestli je vhodnější hlasovat jako o celku, když nebyl jiný návrh.

 

Poslanec Martin Říman: Jsem přesvědčen, že je nutno hlasovat jako o celku, protože jednotlivé body spolu souvisí, na sebe navazují a jeden bez druhého nemá smysl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je všem zřejmé, jakým způsobem budeme hlasovat o zřízení vyšetřovací komise? Nikdo se nehlásí, předpokládám, že ano.

 

Zahajuji hlasování číslo 395. Kdo je pro navržené usnesení? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 395 z přítomných 187 pro 128, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Nevidím zájem o kontrolu hlasování. Končím tento bod.

 

O slovo se přihlásil předseda volební komise pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. S ohledem na to, že byla právě ustavena komise, vyhlašuji termín na podávání návrhů do úterý 13. května 14.00 hodin. Návrhy prosím podávejte tajemníkovi volební komise.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Byla vyhlášena lhůta pro podávání návrhů na obsazení vyšetřovací komise do úterý 13. 5. ve 14 hodin, což jistě kluby využijí. Končím bod č. 95.

Vracíme se do přerušeného bodu

 

45.
Vládní návrh zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu,
a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (zákon o nájemném z bytu)
/sněmovní tisk 270/ - prvé čtení

 

Včera jsme přerušili tento bod v rozpravě. Je další přihlášený pan poslanec Hrnčíř. Připraví se pan poslanec Doležal a posledně písemně přihlášeným je pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych v toto pozdní odpoledne navázal na debatu včerejšího večera k zákonu o nájemném z bytu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, ještě vás přeruším. Požádám sněmovnu o klid. Vzhledem k tomu, jakým způsobem dopadlo hlasování o ukončení dnešního pořadu, byl bych rád, kdybychom v klidu mohli doprojednat tento přerušený bod.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji za pochopení. Řada mých včerejších předřečníků zde vyjadřovala určité důvody a argumenty pro tento návrh zákona s odůvodněním, že tento návrh zákona má jakýmsi způsobem ochránit určitou část nájemníků proti určité části vlastníků bytových domů. Chtěl bych ve svém příspěvku vyjádřit, že toto tvrzení není pravda. Řada mých předřečníků si kladla jakousi auru sociální spravedlnosti. Myslím, že velmi v tom vynikala zvláště pak paní poslankyně Vlčková. Myslím si, že ani toto není pravda. Dovolte, abych na několika příkladech ozřejmil svůj názor.

Myslím si, že ve vztahu nájemník a pronajímatel ani tak oba nestojí proti sobě, jako spíš proti sobě stojí slušný a poctivý člověk proti člověku neslušnému a nepoctivému. Uvedu dva příklady. Například je ve vztahu slušný nájemník, který platí nájemné, oproti pronajímateli, který je hulvát a hamižník, samozřejmě se snaží nájemníka ze svého domu vystrnadit. Má řadu způsobů, jak svého cíle dosáhnout, aniž by k tomu potřeboval zákon. Všichni víte, jakým způsobem to dělají - přerušují dodávky vody, elektřiny, fingují stavební úpravy apod. Existuje i opačný způsob. Hulvátem a nepoctivcem je nájemník, naopak slušný pronajímatel má problémy, co s tímto nájemníkem dělat, když neplatí a nedodržuje pravidla občanského soužití. Většinou končí s tím, že raději takovouto nemovitost pod cenou prodá.

Z toho mi, vážené poslankyně a poslanci, vyplývá jediné. Na systém regulovaného nájemného doplácejí slušní lidé, poctiví, ať už jsou vlastníky, či pronajímateli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím sněmovnu o klid. Byl bych rád, kdybychom mohli alespoň tento bod doprojednat.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vítězí v tomto systému naopak hulváti, kteří tento systém zneužívají.

Dámy a pánové, popsal jsem stav, který existuje podle mého názoru v regulované oblasti našeho bydlení. Ale souběžně s tímto systémem funguje v naší republice i neregulované nájemné, jak o něm hovořil včera pan poslanec Křeček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP