(Jednání pokračovalo v 17.48 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, vyslechneme si nyní informaci předsedy volební komise pana poslance Hojdy o výsledcích hlasování.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že na základě hlasování jsou Petr Kolář, Daniel Novák, František Pejřil, Katarína Vaculíková a Václav Žák kandidáty Poslanecké sněmovny ke jmenování členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tímto dnešní volba končí. Chtěl bych jenom ještě upozornit, že bylo dohromady zvoleno 11 členů rady s tím, že rada je 13členná.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Myslím, že v tuto chvíli mohu konstatovat, že končíme projednávání tohoto bodu, a že můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

3.
Návrh zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 76/ - druhé čtení

 

Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede hejtman Olomouckého kraje Jan Březina, kterého mezi námi vítám a prosím, aby se ujal slova.

 

Hejtman Olomouckého kraje Jan Březina: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu se zabývat širší mírou naším návrhem, protože již při prvním čtení byl vám mým prostřednictvím prezentován. Využívám této příležitosti k tomu, abych poděkoval poslancům obou výborů, kteří se tímto návrhem zabývali, rovněž děkuji legislativcům za jejich připomínky a korekce a věřím, že dnes projde rozhodnutím Poslanecké sněmovny do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu hejtmanovi Janu Březinovi za úvodní slovo. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který nepřijal usnesení, a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 76/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Eduard Zeman.

 

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na své 15. schůzi dne 23. dubna 2003 k návrhu zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, zkráceně školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, tisk 76, nepřijal žádné usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji, a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Janeček, který je zpravodajem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal velmi odpovědně a dlouze tento návrh na 17. schůzi konané dne 23. března. Konstatoval, že tento návrh tvoří jeden ze základních pilířů sociální politiky v této oblasti, tj. podporuje myšlenku integrace. Proto 16 hlasy ze 16 přítomných přijal pozměňovací návrh, řekl bych komplexní pozměňovací návrh. Žádal bych kolegyně a kolegy, pokud by chtěli přednést nějaké další pozměňující návrhy, aby je směřovali k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, za vaši informaci a otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Hlásí se paní poslankyně Fischerová. Než přijde k řečništi, mám zde jedno upozornění: U stolku, kde se zapisujeme, leží kožený diář s tužkami. Kdo ho postrádáte, můžete si ho tam vyzvednout, jinak bude k dispozici u vedoucí organizačního odboru.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, v prvním čtení bylo předneseno mnoho důvodů pro podporu této novely a zdůvodnění potřebnosti asistentů ve školách. Proto se dnes chci stručně vyjádřit k argumentům, které padly v rozpravě.

Klíčovou námitkou byla a je zřejmě otázka financí. Je nepochybné, že asistenti budou něco stát. Tak jako nás stojí samo naše lidské rozhodnutí lidem se speciálními potřebami umožňovat plnohodnotný život v naší společnosti. Náklady, které uvádí předkladatel v důvodové zprávě jako maximální, by mohly dosáhnout výše 37 mil. Kč. A jak správněji uvedla paní ministryně Buzková, 50 mil. Kč včetně odvodů z mezd.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP