(18.00 hodin)
(pokračuje Páralová)

Způsob č. 7: Asistent, který byl údajně placen jak z resortu školství, tak z resortu práce a sociálních věcí.

A způsob č. 8: Asistenti jsou příbuzní zdravotně postiženého dítěte, kteří se mohou v případě potřeby i střídat, a zde odpadne hlavní starost, kde na to vzít, protože většinou nejsou placeni.

Doufám, že mé informace usnadní vaše rozhodování. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Páralové a obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do ní nemám přihlášky písemné, nikdo se nehlásí z místa, takže podrobnou rozpravu končím.

Myslím si, že není důvod, abych prodlužoval druhé čtení, takže konstatuji, že končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji pánům zpravodajům Zemanovi a Janečkovi a děkuji také panu hejtmanu Janu Březinovi, přeji mu šťastný návrat do jeho, tedy Olomouckého kraje a loučím se s ním. Na shledanou.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

4.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 99/ - druhé čtení

 

Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede náměstek primátora hlavního města Prahy pan Rudolf Blažek. Mezi námi ho srdečně vítám a zároveň ho prosím, aby se ujal slova.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Děkuji, hezký dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, podruhé před vás předstupuji s návrhem hlavního města Prahy na schválení zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury. Já jsem zde tento návrh celkem obsáhle zdůvodňoval v rámci prvního čtení a vzhledem k jeho jednoduchosti a vzhledem k tomu, že obsahuje skutečně velmi jednoduchá ustanovení a jednoduché změny, nemyslím si, že je nutné zde znovu sáhodlouze z tohoto místa naše argumenty opakovat.

Pouze bych vás chtěl ještě jednou ujistit, že ze strany hlavního města Prahy se opravdu nejedná o pokus nějakého plíživého nabourání se do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, ale jenom a pouze o možnost případného financování místních komunikací ze strany SFDI. I po případném schválení našeho návrhu bude pouze a jedině na Státním fondu dopravní infrastruktury, jestli rozhodne o poskytnutí finančních prostředků na příslušné místní komunikace, ostatně jako je tomu i u komunikací v této chvíli druhé a třetí třídy, které jsou převedeny do majetku krajů.

Dámy a pánové, z výše uvedených důvodů si vás opětovně dovoluji požádat o podporu našeho návrhu v tomto druhém čtení a děkuji vám za případnou vaši podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám také děkuji, pane náměstku. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednávání hospodářskému výboru. Usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 99/2 a já nyní prosím pana poslance Jaromíra Schlinga, aby se ujal slova, neboť je zpravodajem tohoto výboru.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor po poměrně obšírné a podrobné rozpravě se rozhodl, že Poslanecká sněmovna by měla tento návrh zamítnout. Důvodem je především to, že rozšíření možnosti použít prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury i na místní komunikace by dále vyčerpávalo zdroje tohoto fondu, které by se takovým zákonem nijak nenavýšily a už dnes jsou nedostatečné na krytí těch potřeb, které fond podle zákona financuje, a dále, že bychom narušovali určitým způsobem zodpovědnost a vlastnická práva samospráv, kterým místní komunikace patří.

Už roky tady trvá stav, kdy samosprávy z vlastních zdrojů a na základě vlastního rozhodnutí udržují místní komunikace, a určitá anomálie, která ještě nyní existuje u silnic II. a III. třídy, bude odstraněna již v roce 2004, kdy i kraje budou financovat silnice II. a III. tříd z vlastních prostředků a nebudou muset žádat Státní fond dopravní infrastruktury o to, jestli se ta či ona část jejich majetku má nebo nemá udržovat. Takže tady bude stav napraven a nemělo by se jít protisměrně, tj. nutit starosty obcí, aby jezdili se do Prahy doprošovat nějakých finančních prostředků na údržbu jejich vlastního majetku.

Je tady pak ještě možno uvádět několik dalších, méně významných důvodů, ale tyto dva byly hlavní a myslím si, že jsou dostatečné tomu, aby sněmovna vyhověla usnesení hospodářského výboru, v jehož duchu také příslušný návrh v rozpravě přednesu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaromíru Schlingovi a otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, ale registroval jsem signál pana poslance Jaromíra Schlinga, že v obecné rozpravě vystoupí a přednese návrh, který před chviličkou avizoval.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, v souladu s usnesením hospodářského výboru navrhuji, aby tento návrh zákona byl zamítnut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Zazněl návrh na zamítnutí tohoto návrhu. O tomto návrhu dám hlasovat v 18.10 hodin. Mezitím vás všechny odhlásím a poprosím o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP