(18.20 hodin)
(pokračuje Kladívko)

Odůvodnění. V článku I. v novelizačním bodě číslo 31 se navrhuje v § 9 odst. 2 zrušit poznámku pod čarou číslo 17 a za slova "vázána" vložit odkaz na poznámku pod čarou číslo 4. V dosud platném znění § 9 odst. 2 podle autentického textu publikovaného ve Sbírce zákonů se ale žádný odkaz na poznámku pod čarou číslo 17 nevyskytuje. Naopak odkaz na poznámku pod čarou číslo 4 za slovem "vázána" již uveden je.

Pátý návrh. V článku I. se za dosavadní novelizační bod číslo 39 vkládá nový novelizační bod číslo 40, který zní: 40. Poznámka pod čarou číslo 19 se včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou zrušuje. Následující novelizační body se přečíslují.

Odůvodnění. Jedná se opět o legislativně technickou úpravu. Jde o stejný případ jako v bodech jedna až tři. Nové znění § 16 neobsahuje oproti dosud platnému znění odkaz na poznámku pod čarou číslo 19. Poznámka pod čarou číslo 19 ale není zrušena.

Šestý návrh. V článku I. se za dosavadní novelizační bod číslo 42 vkládá nový novelizační bod číslo 43, který zní: 43. V § 17 odst. 3 písm. e) se dosavadní poznámka pod čarou číslo 19a) označuje jako poznámka pod čarou číslo 19b). Následující novelizační body se přečíslují.

Odůvodnění. Jedná se o legislativně technickou úpravu. Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, byl dvakrát novelizován. Novelou č. 119/2002 Sb. bylo v § 17 odst. 3 doplněno písmeno e) včetně poznámky pod čarou číslo 19a), která odkazuje na § 3 zákona č. 119/2000 Sb., o střelných zbraních. Novelou č. 309/2002 Sb. došlo ke změně textu § 17 odst. 2 a k doplnění poznámky pod čarou číslo 19a), která odkazuje na § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., služební zákon. V platném znění jsou tedy dvě poznámky pod čarou číslo 19a) různého znění. Proto navrhuji označit v § 17 odst. 3 písm. e) označit dosavadní poznámku pod čarou číslo 19a) jako poznámku pod čarou číslo 19b), přičemž její text by zůstal nezměněn.

Poslední, sedmý návrh. V článku I. se za dosavadní novelizační bod číslo 54 vkládá nový novelizační bod číslo 55, který zní: 55. Poznámka pod čarou číslo 21 se včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou zrušuje. Následující novelizační body se přečíslují.

Odůvodnění. Jedná se o legislativně technickou úpravu. Jde o stejný případ jako v bodech jedna až tři a pět. Nové znění § 20 odst. 1 neobsahuje oproti dosud platnému znění odkaz na poznámku pod čarou číslo 21. Poznámka pod čarou číslo 21 ale není zrušena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kladívkovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího schváleného bodu našeho pořadu, kterým je

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 204/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se z pověření vlády slova ujal místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, budu poměrně stručný, protože tento návrh zákona navazuje na to, co zde právě uváděl kolega Urban. Jeho cílem je umožnit pyrotechnickou asanaci prostor, kde se vyskytuje větší množství nevybuchlé munice a střeliva - především se jedná o bývalé vojenské újezdy - i za pomoci soukromých subjektů. Tento návrh vlastně předpokládá změnu zákona o střelných zbraních a střelivu tak, aby bylo toto zajištěno i z pohledu odbornosti, i z pohledu bezúhonnosti těch, kteří tuto činnost budou vyvíjet, a aby byla stanoveny práva a povinnosti těch, kteří se na této činnosti budou podílet v rámci zákona o střelných zbraních a střelivu.

Mohu zkonstatovat, že jednání výboru pro obranu a bezpečnost bylo jednání, za které bych chtěl za a) poděkovat, za b) konstatuji, že souhlasím s návrhem, který byl na tomto výboru přijat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády Stanislavu Grossovi. Konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a že usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 204/1. Prosím v tuto chvíli, aby se slova opět ujal pan poslanec Tomáš Kladívko, který je určeným zpravodajem výboru.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu a bezpečnost na své 12. schůzi dne 12. března 2003 projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2000 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění dalších předpisů. Výbor pro obranu a bezpečnost přijal usnesení, které vám bylo rozdáno pod číslem tisku 204/1. Výbor jednomyslně tento návrh podpořil a přijal jeden pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Tomáši Kladívkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky nemám, z místa se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Ani do té se nikdo nehlásí, takže končím i podrobnou rozpravu i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru Stanislavu Grossovi i panu zpravodaji Tomáši Kladívkovi.

 

Dámy a pánové, v tuto chvíli vás srdečně zvu k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

8.
Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon oběhu osiva a sadby)
/sněmovní tisk 130/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal pan ministr Jaroslav Palas, který je vládou pověřen, aby předložený návrh uvedl.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mi stručný úvod k návrhu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin připomenutím hlavních důvodů, kterými jsme byli vedeni při přípravě tohoto nového zákona.

Vzhledem k tomu, že zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin byl již celkem třikrát novelizován, nebylo nadále účelné s ohledem na četnost změn související legislativy Evropských společenství tyto změny transponovat do našeho právního řádu dalšími novelami. Proto bylo přistoupeno k provedení rozsáhlé změny dosavadní právní úpravy předložením nového návrhu zákona s cílem dosažení souladu s příslušnými předpisy Evropských společenství za období od účinnosti zákona č. 92/1996 Sb.

Prioritou návrhu zákona je především právní úprava oběhu osiva a sadby, což realizuje zmíněná konstrukce zákona. V návrhu je celá řada nových pojmů, které jsou frekventovány v obdobných zahraničních předpisech. Nově jsou vymezeny druhy rostlin, jejichž odrůdy mohou být registrovány, podmínky registrace geneticky modifikovaných odrůd a odrůd udržovaných pro zachování genetické rozmanitosti, požadavky na název odrůdy, včetně požadavků odborné veřejnosti na podrobnější informace o odrůdách v registračním řízení. Novým způsobem ve shodě se směrnicemi Evropských společenství jsou v návrhu zákona zapracována ustanovení o speciálních plodinách, zejména o ovocných a okrasných druzích. U ovocných druhů se zavádí u rozmnožovacího materiálu nová kategorie konformní rozmnožovací materiál, která umožňuje za jednodušších podmínek uvádět do oběhu rozmnožovací materiál tradičních ovocných druhů v souladu s předpisy Evropských společenství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP