(18.30 hodin)
(pokračuje Palas)

Podobný právní režim se zavádí i u okrasných druhů.

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je ČR vázána, ani závazkům vyplývajícím pro Českou republiku z Evropské dohody. Podle vyjádření odboru kompatibility s právem Evropských společenství Úřadu vlády České republiky je návrh hodnocen jako plně slučitelný s právem Evropských společenství.

V rámci projednávání vládního návrhu zákona o oběhu osiva a sadby bylo zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schváleno celkem 102 pozměňovacích návrhů. Vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy zpřesňují a jednoznačněji formulují i záměry předkladatele, souhlasil jsem s nimi a i vám doporučuji předložený návrh zákona schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jaroslavu Palasovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 130/1. Nyní prosím pana poslance Petra Zgarbu, aby nás jako zpravodaj výboru informoval o projednávání tohoto materiálu ve výboru a o usnesení výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Zgarba: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor na své schůzi ze dne 23. dubna projednal sněmovní tisk č. 130 a přijal následující usnesení: doporučujeme Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů - zákon o oběhu osiva a sadby - sněmovní tisk 130, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Jelikož usnesení zemědělského výboru máme všichni k dispozici pod číslem sněmovního tisku 130/1, nebudu to předčítat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, z místa se nikdo nehlásí. Hlásí se pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vláda předložila novelu zákona o oběhu osiva a sadby, tisk č. 130, jak jsme zde slyšeli od pana ministra zemědělství. Musím zde ale říci, že ta novela byla připravena velice nekvalitně. Svědčí o tom nejen velké množství pozměňovacích návrhů, které byly i přijaty v zemědělském výboru, a dle mých informací je jich více než 110 přijatých a další desítky nepřijaté. To by nebyl ten hlavní problém.

Hlavní problém, který zde vidím je, že ani po tomto velkém objemu prací odvedených na zákoně není zákon připraven pro naši praxi. Zůstalo zde několik dost důležitých problémů, které nejsou vyřešeny. Je to např. vstup pracovníků ÚKZUZ (?) na pozemky, do výrobních prostor, do aut apod., který není ničím limitován, ničím ohraničen, na nic vázán, ani na oznámení vlastníkovi nebo provozovateli. V případě, že ÚKZUZ pověří pověřenou osobu, aby prováděla tyto kontrolní práce za něj, tak tato pověřovaná osoba nemá zase žádné právo vstupu na pozemky, příp. do prostor, nebo tuto kontrolní činnost nemá jak vykonávat. To je jeden z hrubých nedostatků zákona, které se nám nepodařilo odstranit.

Dále jsou zde i další. Jestliže jsme naší zemědělské praxi chtěli něco přinést, a je to seznam doporučených odrůd, které by měly vlastně mimo veškeré lobbistické zájmy být objektivní informací pro naše pěstitele, jak si která odrůda stojí, tak bohužel zde nemáme dopracován institut, že ústav, který testuje tyto odrůdy, musí dostat výchozí materiál na provádění těchto zkoušek, takže prakticky naplnit institut seznamu doporučených odrůd nebude možné s jistotou.

Pokud bych chtěl snížit hodnotu předkládaného a schvalovaného materiálu hrubým způsobem, začal bych zde číst některé pasáže, které skutečně nemají ani nic společného s češtinou a jsou víceméně zmatečné, ať se to týká některých vyjádření o užitné hodnotě a další a další. Skutečně se mi teď zdá, že bych snižoval práci všech členů parlamentu i Ministerstva zemědělství hrubým způsobem.

To závažné, proč zde takto vystupuji, je ovšem dáno tím, že jsem se dověděl, že ještě v tomto roce budeme projednávat další novelu tohoto zákona, a to bohužel nemá už pak co vůbec nabídnout naší zemědělské praxi ani úředníkům, protože sami dobře víte, jak rychlé střídání novel dělá chaos ať v práci státních úředníků, tak zúčastněných osob, které v této oblasti podnikají. Tak si myslím, že než Ministerstvo zemědělství - pokud bychom tento zákon přijali - než dopracuje vyhlášky dané touto novelou, už budeme mít schválený další zákon.

Proto zde, dámy a pánové, navrhuji jednoduché vrácení novely k přepracování navrhovateli s tím, že by se obě novely spojily a přijaly najednou a že bychom nedělali chaos v naší zemědělské veřejnosti. Samozřejmě tento návrh předkládám a věřím, že jej podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím a v 18.38 hodin dám hlasovat o návrhu na vrácení. (Krátká přestávka.)

Pro ty, kteří přišli, následující informace. Probíráme návrh zákona o osivu a v obecné rozpravě pan poslanec Kučera dal návrh na vrácení návrhu zákona.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 52. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 184 hlasujících bylo pro 47, proti 121 poslanec. Návrh přijat nebyl.

 

Mohu otevřít rozpravu podrobnou, kde mám jednu přihlášku. Přihlášeným je pan poslanec Karel Černý, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, v příloze č. 2 projednávaného tisku 130 navrhuji doplnit seznam obcí uzavřených pěstitelských oblastí pro výrobu základní sazby brambor následovně.

Okres Havlíčkův Brod: doplnit Krucemburk, Staré Ransko, Hluboká u Krucemburku a Benátky. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid!

 

Poslanec Karel Černý: Okres Chrudim: doplnit Chlumec u Hlinska.

A okres Žďár nad Sázavou: doplnit Vojnův Městec a Radostín u Vojnova Městce.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP