(18.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Černému. Další přihlášky do podrobné rozpravy nevidím, takže podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru Jaroslavu Palasovi a panu zpravodaji Petru Zgarbovi.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 165/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně zdravotnictví Marie Součková, takže jí dávám slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedla předkládaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon již přichází do druhého čtení, vyslovila se pro něj Poslanecká sněmovna i výbor a doporučil jej k projednání a schválení Poslanecké sněmovně.

Důvodem je, že v současné době potřebujeme také se vyrovnat s poptávkou po srovnatelných léčivých přípravcích, abychom mohli zcela jednoznačně léčivý přípravek hypnogen či stilnox obsahující účinnou látku zolpiden dát do úpravy, která bude odpovídat léčivému přípravku pro léčebnou praxi. Novum, které zde bylo již v prvním čtení předneseno, je zavedení některých léků na recept s modrým pruhem, jako je např. rohypnol.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novelizaci, prosím vás, vážení kolegové, o podporu tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám také děkuji, paní ministryně. Konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 165/1. Prosím paní poslankyni Lucii Talmanovou, aby jako pověřená zpravodajka výboru se ujala slova.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal vládní novelu zákona o návykových látkách na své 11. schůzi 23. března. Jedinou změnou, kterou vám tento výbor navrhuje, je změna v účinnosti zákona, kde 1. květen nahrazujeme třicátým dnem po jeho vyhlášení, protože v původní předloze se předpokládalo rychlejší projednávání této novely, než se stalo skutkem. Jinak výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby se zákonem vyslovila souhlas.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Lucii Talmanové. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám, z místa se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku, nikdo se z místa nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni Marii Součkové i paní zpravodajce Lucii Talmanové.

 

Nyní se budeme věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

10.
Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb.
/sněmovní tisk 171/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Ladislava Skopala, aby jako navrhovatel návrh opět uvedl.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh sněmovní tisk 171 byl projednán jak ve výboru pro životní prostředí a regionální rozvoj, tak ve výboru zemědělském. Myslím, že o tomto tisku byla vedena velice věcná diskuse. Musím říci, že se všemi pozměňovacími návrhy, které byly v zemědělském výboru schváleny, souhlasím, protože zlepšují tento zákon.

Pokud se týká výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, myslím, že i tam diskuse se vedla správným směrem. Pouze s návrhem pana poslance Kužvarta nesouhlasím jako s celkem, ale pokud mám informace, padne pozměňovací návrh, se kterým budu souhlasit. Myslím si, že zákon rovněž zlepší.

Zákon, jak byl doporučen jak výborem zemědělským, tak výborem pro životní prostředí, by měl být propuštěn do třetího čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I já vám děkuji, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení těchto výborů byla rozdána jako sněmovní tisk 171/2 a 171/3. Prosím pana poslance Josefa Mandíka, který je zpravodajem zemědělského výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, předložený návrh zákona byl projednán zemědělským výborem, který doporučuje Poslanecké sněmovně návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Tolik moje zpravodajská zpráva. Vystoupím ještě potom s dalšími věcmi v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Mandíkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Radko Martínek. Opravuji - slova se ujme paní poslankyně Horníková, která bude zřejmě zpravodajkou výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji vám, vážený pane předsedající, že jste mi dal přednost před panem kolegou Martínkem. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro regionální rozvoj a životní prostředí.

Výbor se zabýval návrhem zákona a novelou zákona pana poslance Skopala 23. dubna tohoto roku na své 16. schůzi. Usnesení našeho výboru jste obdrželi jako sněmovní tisk 171/2. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně projednat sněmovní tisk 171 ve druhém čtení ve znění pozměňovacích návrhů, jak byly přijaty tímto výborem.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Horníkové a otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se paní poslankyně Nedvědová a pan poslanec Kužvart.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, ráda bych znovu zopakovala některé názory poslanců Občanské demokratické strany, které zazněly v prvním čtení tohoto návrhu zákona.

Nepřijatelný se jeví především návrh na rozšíření možnosti prodeje státní půdy nájemcům. Odezvy na tuto novelu ukázaly, že v mnoha případech je více zájemců hospodářů o koupi půdy, ale vzhledem k tomu, že v minulosti nedocházelo k soutěži o pronájem půdy a někteří z nich nedostali vůbec žádnou možnost se o pronájem ucházet, nedostávají nyní téměř žádnou možnost se ucházet o prodej státní půdy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP