(16.30 hodin)
(pokračuje Gross)

V návaznosti na přípravu nové právní úpravy dočasné ochrany cizinců je také zapotřebí novelizovat některé další předpisy. Jde o zákon o sociálně-právní ochraně dětí a zákon o veřejném zdravotním pojištění. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí má za cíl rozšířit okruh dětí, kterým bude takováto ochrana poskytována, a novela zákona o veřejném zdravotním pojištění stanoví způsob platby pojistného za osoby požívající institut dočasné ochrany. Uvádí se, že plátcem je stát; v případě, že příslušná osoba má příjem z výdělečné činnosti, tak si toto pojištění hradí sama.

Návrh také novelizuje zákon o azylu, a to v části týkající se přestupků, kde se stanoví, že příslušné k projednání přestupků by mělo být Ministerstvo vnitra.

Tolik tedy k vládní předloze.

Nyní ještě pár slov k projednávání ve výboru. Výbor pro obranu a bezpečnost tento návrh projednal. Chtěl bych poslancům tohoto výboru poděkovat za věcný přístup k tomuto tématu. Konstatuji tady, že byl ve výboru pro obranu a bezpečnost přijat jeden pozměňovací návrh, který zřejmě se stal důvodem, proč veřejný ochránce práv požádal Poslaneckou sněmovnu o možnost vystoupit a říci své argumenty, které zřejmě budou vést k nesouhlasu s tímto pozměňovacím návrhem. Já se případně k tomuto pozměňovacímu návrhu vyjádřím ještě v průběhu rozpravy.

Tolik asi na úvod a děkuji vám, pane místopředsedo, za udělení slova.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Stanislavu Grossovi.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 214/1. Nyní prosím zpravodaje pana poslance Svatopluka Karáska, aby se ujal slova se svou zpravodajskou zprávou. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážený pane předsedající, vážený veřejný ochránce práv, dámy a pánové, dne 12. března t. r. projednal výbor pro obranu a bezpečnost vládní návrh tohoto zákona a vyjádřil svůj zásadní souhlas s předloženým návrhem a připojil k tomu čtyři pozměňovací návrhy. Tyto pozměňovací návrhy si můžete přečíst ve sněmovním tisku 214/1.

Vyjádřím se ještě v podrobné rozpravě k tomuto tématu. A nyní v obecné rozpravě tuto svou zpravodajskou zprávu končím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Svatopluku Karáskovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil veřejný ochránce práv pan JUDr. Otakar Motejl. Prosím, pane doktore. Slovo má veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl.

 

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci. Poprvé používám svého práva, které je mi dáno v § 24 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv, který mě nadává právem zúčastnit se schůze Poslanecké sněmovny a jejího orgánu, jedná-li se o věc týkající se mé působnosti, byť by ta schůze byla prohlášena za neveřejnou, a proto si dovoluji připomenout, že moje účast na této schůzi u tohoto bodu nemusela být předmětem hlasování Poslanecké sněmovny, byť za projevený souhlas upřímně děkuji.

Přihlásil jsem se o slovo v obecné rozpravě u této novely především proto, abych si dovolil vás upozornit na určité úskalí, které cítím v navrženém pozměňovacím návrhu výboru pro obranu a bezpečnost potud, pokud je tam pod bodem 2 v bodu 4 navrženo, aby se v § 9 za slova "nevztahuje se" vložila slova "§ 33 odst. 2 písm. a) zákona (rozuměj zákona o správním řádu)". V podstatě tedy jde o to, že by v případě řízení o azylu žadatel o azyl byl zbaven svého práva, které zásadně každému účastníku správního řízení právě zmíněný § 33 odst. 2 písm. a) platného správního řádu zaručuje možnost před rozhodnutím správního orgánu seznámit se s listinami a rozhodnými důkazy, které jsou pro příslušné správní rozhodnutí shromážděny.

Agenda cizinců, agenda týkající se pobytu cizinců, ať už dobrovolného, nebo nedobrovolného, na území České republiky, agenda týkající se práva na azyl, eventuálně získání státního občanství, je poměrně významnou složkou mé agendy veřejného ochránce práv a já ji považuji za složku významnou nejenom pro poměrně vysokou četnost, ale zejména pro určitou zvláštní citlivost této problematiky, jejíž aktualita každým dnem stále narůstá, tak jak dochází k migračním projevům v celém středoevropském prostoru.

Považuji ji za zvlášť citlivou i proto, že tady dochází ke střetu nebo ke kontaktu člověka neobčana tohoto státu s jeho právním řádem, kde se vlastně promítají vztahové záležitosti a situace, které je třeba posuzovat i z pohledu těch obecnějších norem, že se jedná skutečně o problematiku základních lidských práv z pohledu toho, kdo s tímto právním řádem přichází do styku. A právě z toho hlediska se domnívám, že je třeba k řešení těchto problémů přistupovat v intencích ústavních principů, z pohledu mezinárodních závazků, zejména pak Evropské úmluvy o lidských právech, která do značné míry určuje a reguluje, a snažíme se také, aby (ji?) reflektoval náš právní řád.

Je-li v současné době navrženo, aby vlastně v tomto směru, v tomto speciálním řízení bylo zpětně redukováno právo účastníka správního řízení oproti jinými případům účastníků správního řízení na jedno z elementárních oprávnění, tzn. býti seznámen s obsahem spisu a mít možnost se před uzavřením a rozhodnutím vyjádřit, dochází k situaci, která vytváří nadbytečně určité napětí pro celou oblast tohoto správního řízení, která nezvratně bude předmětem kritiky tohoto postupu nebo této redukce, tohoto zvláštního postavení účastníka správního řízení podle platného předpisu tohoto státu.

Navíc jsem přesvědčen o tom, že se vytvoří situace, která svým náznakem nebo výrazem jakési protiústavnosti dříve nebo později povede k revizi zákonné úpravy, pokud by byla ve smyslu tohoto pozměňovacího návrhu přijata. Dovolím si dokonce odhadnout, aniž bych tím chtěl strašit, že by tato úprava byla předmětem i kritiky Evropského soudu pro lidská práva právě proto, že zde dochází k určitému výraznému zkrácení práva účastníků správního procesu oproti jinými účastníkům, tedy účastníkům-občanům České republiky, ve standardním správním řízení.

Považoval jsem proto za nutné vás upozornit na toto úskalí, a vycházeje z poznatků určité další charakteristiky a náročnosti problematiky uplatnění práv cizinců, chtěl bych upoutat vaši pozornost k úvaze o tom, abyste tento pozměňovací návrh, pokud se dovolává možnost vyloučit ustanovení § 33 odst. 2 písm. a) z řízení o právu na azyl, nepřijali.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu JUDr. Otakaru Motejlovi a konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do obecné rozpravy ve druhém čtení. Nevidím ani jinou přihlášku z místa do obecné rozpravy.

Ptám se tedy, jestli mají o závěrečné slovo zájem pan ministr nebo pan zpravodaj v obecné rozpravě. Pan ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane místopředsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP