(16.20 hodin)
(pokračuje L. Urban)

Budu v podrobné rozpravě navrhovat i úpravy § 9 - Energetický audit, protože jestliže si libovolná právnická či fyzická osoba, příspěvková organizace, obce apod. hradí audit z vlastních prostředků, ztrácí smysl povinnost předávat kopii zprávy o energetickém auditu ministerstvu a Státní energetické inspekci, protože odstraňování závad zjištěných v auditu zde není vymahatelné.

Také povinnost podrobit auditu svou budovu či energetické hospodářství v případech, kdy žádali o státní dotaci, je již zakotveno v podmínkách poskytování finančních dotací jak z České energetické agentury, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj apod. Paušální povinnost zpracovávat audity je tedy vzhledem k finanční a časové náročnosti a sporným přínosům neopodstatněná. Ukládat těžce proveditelnou povinnost, tedy investovat značné finanční prostředky, je nelogické, a proto by povinnost zpracovávat audity měla být závazná pouze při poskytování státních dotací, kde je i odstranění vad zjištěných auditem uloženo v podmínkách poskytovatele dotace a musí být ošetřeno ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Myslím, že i pro nové stavby je zpracování auditu nadbytečné, protože vlastník stavby musí v dokumentaci předkládat k žádosti o vydání stavebního povolení v rámci dodržení obecných technických požadavků na výstavbu prokázání splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění, tepelnou charakteristiku budov, tepelný odpor konstrukce, tepelnou stabilitu místností atd. a k tomu pořizuje i písemný dokument obsahující vyjmenované hodnoty. Z toho vyplývá, že stavebník formou energetického průkazu se zavazuje ke splnění všech požadavků uváděných v příslušných prováděcích vyhláškách. Je povinností a v kompetenci příslušného stavebního úřadu energetický průkaz požadovat a kontrolovat.

Myslím, že precizněji by měl být formulován i požadavek na nezávislost auditora a rovněž zpřesnění toho, kdo může auditora zbavit mlčenlivosti na zadavatele auditu, tj. fyzických a právnických osob na zadavatele auditu. Přijmou-li se takové úpravy, je možné změnit i odstavec 3 § 14 a doplnit odst. 7 tohoto paragrafu, dle něhož by se povinnost zpracovávat energetický audit nevztahovala na energetické hospodářství budovy, u které je vydáno stavební povolením nebo byla zahájena či ukončena výstavba nebo změna dokončené stavby a) do 31. 12. 2001 se státní dotací poskytnutou Českou energetickou agenturou v rámci programu, anebo b) do 31.  2. 2001 se státní dotací nebo půjčkou Státního fondu životního prostředí, Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva pro místní rozvoj.

V podrobné rozpravě přednesu tedy v tomto duchu pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Karel Vymětal, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, v prvním čtení jsme tady vedli velice bohatou rozpravu o tom, jaký smysl má současné znění zákona o povinnosti energetických auditů. Hovořili jsme zde o tom, že vlastně zakládá takový dobrý džob pro auditorské firmy, aby se vyráběly štosy auditorských zpráv, které se budou dávat do skříní, na ně se bude dobře prášit a hlavně státní správa bude platit a platit a platit, a k ničemu to nebude.

Proto jsme také v prvém čtení rozhodli, že se prodlužuje lhůta pro jednání výborů o 20 dnů, aby tyto otázky byly dopracovány ve výboru. Výsledek bohužel je určitě pro mnohé z vás zklamáním. Výbor nedopracoval nic, problém zůstal stejný a to, co vlastně předkladatel původně zamýšlel - odložit řešení toho problému o nějaký ten roček - tak za to se výbor postavil, takže problém neřešíme, jen ho oddalujeme.

Chtěl bych říci, že plně souhlasím s tím, co zde říkal můj předřečník pan poslanec Urban. Myslím si, že pokud nepřijmeme - a bohužel ve druhém čtení sněmovna, když výbor se ukázal jako neschopný - pokud tedy nepřijmeme pozměňovací návrhy, tak chci znovu upozornit, že se nám problém podařit nevyřešilo, jen ho odsouváme, a i nadále se za nějaký čas budou kupit hromady auditorských zpráv, bude se na ně prášit, nikdo s nimi nic nebude dělat. Naplnili jsme zákon, utratili jsme peníze, a k ničemu to nebylo. Myslím, že takto bychom se státními prostředky zacházet neměli.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Až bude kontrolovat stenozáznam, možná bude dobře, když si opraví tu formulaci, která zněla "podařit nevyřešilo". Myslím, že myslel vyřešit nepodařilo, aby to dávalo smysl pro historii.

Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím a můžeme přistoupit k rozpravě podrobné, kde mám jednu přihlášku, a tím přihlášeným je opět pan poslanec Ladislav Urban, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Ladislav Urban: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že musím vystoupit s těmito návrhy, ale předkládal jsem je 3. dubna 2003 do hospodářského výboru, a jak už bylo řečeno zpravodajem, navrhovatelé se nijakým způsobem nevyjádřili, a zůstává to tedy až na sněmovně.

Mám tedy následující pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Waltera Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií, sněmovní tisk 161.

1. V § 4 Územní energetická koncepce odst. 6 navrhuji nový text: K účasti na vypracování územní energetické koncepce si může pořizovatel dle § 4 odst. 2 a § 4 odst. 3 vyžádat součinnost držitelů licence na podnikání v energetických odvětvích, včetně odkazu 2 pod čarou, dodavatelů tuhých kapalných paliv, kteří podnikají na území, pro které se územní energetická koncepce zpracovává, jakož i největších spotřebitelů energie. Ti jsou povinni, pokud jsou k tomu pořizovatelem vyzváni, pro vypracování územní energetické koncepce poskytnout v rozsahu a lhůtě stanovené ve výzvě bezúplatně podklady.

2. § 9 Energetický audit odst. 2 - nový text: Pokud energetické hospodářství a budova byly podrobeny energetickému auditu, na jehož zpracování byla využita státní dotace, je jejich vlastník povinen poskytnout na vyžádání kopii písemné zprávy o energetickém auditu ministerstvu a Státní energetické inspekci místně příslušné podle místa, v němž se nachází posuzované energetické hospodářství a budova.

3. § 9 odst. 3 se vypouští.

4. § 9 odst. 4 - nový text: Zadavatelé - nemusí být totožní s majiteli či provozovateli - pokud jsou příjemci státní dotace na zpracování energetického auditu, jsou povinni splnit opatření a lhůty stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce, včetně odkazu 2 pod čarou.

5. § 9 odst. 5 se vypouští.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP