(16.30 hodin)
(pokračuje L.Urban)

6. § 10 Energetický auditor, odst. 7 - nový text, doplnění i o písmeno d): Energetický audit nesmí u zadavatele provést energetický auditor, který

a) má majetkovou účast ve společnosti nebo družstvu zadavatele energetického auditu,

b) je společníkem nebo členem družstva zadavatele, je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu zadavatele, nebo je v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli,

c) je osobou blízkou - včetně odkazu pod čarou 7 - osobám, které mají ve fyzických nebo právnických osobách zadavatele, na jehož objektech či energetickém hospodářství se provádí energetický audit, postavení, které by mohlo ovlivnit činnost energetického auditora,

d) je obchodně závislý na způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství zadavatele energetického auditu.

7. § 10 odst. 9 - nový text: Energetický auditor je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se zadavatele auditu, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním energetického auditu na jeho energetickém hospodářství. Získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo k újmě třetí osoby. Zprostit energetického auditora mlčenlivosti může pouze zadavatel auditu, na jehož energetickém hospodářství byl proveden energetický audit, nebo stanoví-li tak jiný zákon.

8. § 14 Společná přechodná a závěrečná ustanovení, odst. 3 - nový text: Za energetické audity ve smyslu tohoto zákona se považují ty, které byly vypracovány

a) do 31. 12. 2001 s podporou České energetické agentury v rámci programu a Státního fondu životního prostředí,

b) do 31. 12. 2001 energetickými auditory, kterým bylo vzdělávacím institutem Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů ve spolupráci s Českou energetickou agenturou vydáno osvědčení energetického auditora.

9. § 14 - navrhuji vložit nový odstavec 7: Povinnost zpracovávat energetický audit se nevztahuje na energetické hospodářství a budovy, u kterých bylo vydáno stavební povolení, nebo byla zahájena nebo ukončena výstavba nebo změna dokončené stavby

a) do 31. 12. 2001 se státní dotací poskytnutou Českou energetickou agenturou v rámci programu, nebo

b) do 31. 12. 2001 se státní dotací nebo půjčkou Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj nebo Ministerstvem zemědělství.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb.,
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb.,
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 252/ - druhé čtení

 

Prosím ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana, aby nám z pověření vlády materiál uvedl.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já se omezím na velmi krátké vystoupení. Nebudu znovu číst název zákona, protože je velmi dlouhý a přečetl ho již za mě pan místopředseda. Pokusím se vyjádřit jen k věcné podstatě.

S důvody zpracování návrhu zákona, s jeho celkovou koncepcí jsem seznámil Poslaneckou sněmovnu již v prvním čtení a nemá smysl, abych se o všech těchto aspektech blíže zmiňoval. Pouze bych chtěl podtrhnout, že se jedná o jeden z velmi důležitých zákonů, který zajišťuje ochranu spotřebitele na trhu, a zároveň o zákon, kterým se transponuje předpis Evropských společenství.

Touto novelou se zabýval hospodářský výbor a výbor pro evropskou integraci. Většinu pozměňovacích návrhů, které byly uplatněny v hospodářském výboru, doporučuji akceptovat. Tak se stalo i při projednávání tohoto materiálu na příslušném výboru. Chtěl bych za tyto pozměňovací návrhy poděkovat. Podle mého názoru většina z nich směřuje ke zkvalitnění a precizaci předloženého návrhu zákona.

Na závěr mi dovolte, vážené kolegyně, vážení kolegové, vyjádřit přesvědčení, že vzhledem k potřebě zajistit ochranu spotřebitele na úrovni obvyklé ve vyspělých evropských zemích bude tento návrh zákona podpořen Poslaneckou sněmovnou jak ve druhém, tak ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali hospodářskému výboru k projednání. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 252/1 a 252/2.

Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru, pak poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, hospodářský výbor projednal předložený návrh novely zákona o obecné bezpečnosti výrobků. Jeho stanovisko včetně velké řady pozměňovacích návrhů je uvedeno ve sněmovním tisku 252/2. Pan ministr už sám zhodnotil úroveň pozměňovacích návrhů. Musím říci, že pozměňovacích návrhů při jednání hospodářského výboru bylo více, ale toto je rozhodnutí většinové a hospodářský výbor si myslí, že toto posunuje a dopřesňuje předloženou novelu a že všechny pozměňovací návrhy jsou ku prospěchu kvality ochrany občanů před nebezpečnými výrobky.

Takže za hospodářský výbor doporučuji Poslanecké sněmovně, aby novelu zákona přijala ve znění pozměňovacích návrhů, jak je přijal hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Dívám se, zdali je přítomen zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Petr Lachnit. Není tomu tak.

V tuto chvíli mohu konstatovat, že lze otevřít obecnou rozpravu. Činím tak a zároveň konstatuji, že žádné písemné přihlášky do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Ani do podrobné rozpravy písemné přihlášky nemám.

Z místa se hlásí pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, po obecné rozpravě při projednávání této vládní novely v hospodářském výboru došlo z mé strany k návrhu upravit již předložené pozměňovací návrhy. Nechtěl jsem komplikovat další jednání hospodářského výboru, a proto jsem navrhl, že předložím své návrhy při jednání v Poslanecké sněmovně. Proto tedy předkládám dva pozměňovací návrhy.

1. § 5 odst. 7, konec první věty zní: "náklady v případě, že orgán dozoru zjistí nedodržení povinností".

2. § 7 odst. 2 písm. f) zní: "po dobu potřebnou, kterou orgán dozoru dohodne s výrobcem nebo distributorem a akreditovanou osobou k provedení kontroly, zakázat uvádění na trh, nabízení nebo vystavování výrobků nebo série výrobků, pokud existují nezpochybnitelné informace, že tento výrobek je nebezpečný".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám také děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nevidím, takže i podrobnou rozpravu končím.

Myslím, že mohu konstatovat, že končím také druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministru Urbanovi i panu zpravodaji Karlu Vymětalovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP