(18.20 hodin)
(pokračuje Klas)

A konečně čtvrtá připomínka vlády k tomuto návrhu zákona. Nehledě k výše uvedeným argumentům návrh zákona není dopracován v řadě směrů, například neřeší vztah navrhované úpravy k zákonu o Policii České republiky, k zákonu o zbraních atd. atd.

K tomu další moje reakce. V tomto odstavci oponenti nepochopili vůbec smysl novely, protože cílem novely není nahradit doklady a osvědčení nutná a potřebná k provádění specifických činností, ale naopak - zavedení nového průkazu způsobilosti k poskytování služeb spojených se zajišťováním bezpečnosti v oblasti civilního letectví. Tento průkaz by vystavovalo buď Ministerstvo vnitra, nebo Ministerstvo dopravy a spojů České republiky, odbor civilního letectví. A teprve po absolvování potřebného výcviku a jeho úspěšném završení. Tím by bylo zabráněno tomu, aby v této oblasti mohly působit civilní bezpečnostní služby, které by pro tuto činnost nebyly certifikovány.

A konečně, v závěru stanoviska vlády je vyjádřena tato myšlenka - že vláda si je vědoma, že s ohledem na zvýšená rizika mezinárodního terorismu je nezbytné v souladu s novými nařízeními Evropských společenství přijmout odpovídající bezpečnostní opatření. Proto v současné době připravuje vláda rozsáhlejší návrh novely o civilním letectví, který bude kromě jiného komplexně řešit i bezpečnost civilního letectví.

Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že současná mezinárodní situace neustále hrozí možným teroristickým útokem proti civilní letecké dopravě, a dále vzhledem k tomu, že oblast civilní letecké dopravy v podmínkách České republiky není ošetřena, je navrhovaná novela zákona plně opodstatněna a pokrývá právní vakuum v této oblasti.

V nedávné době byl v podpatku jednoho cestujícího objeven předmět, který mohl být využit k teroristickému útoku před nástupem na palubu letadla ČSA. Já si kladu otázku: jednalo se skutečně o přípravu teroristického útoku, nebo to byla pouze zkouška ostražitosti našeho bezpečnostního aparátu na letišti v Ruzyni?

Příprava rozsáhlejší novely zákona o civilním letectví v tom smyslu, jak se o ní zmiňuje vláda ve svém stanovisku, je špatná v tom smyslu, že hlavní zaměření této připravované novely se týká provozovatele letišť neboli ČSL. Nikoli dopravce. To znamená, že novela bude řešit zvýšení bezpečnosti na zemi, ale nikoli zvýšení bezpečnosti ve vzduchu. V momentě, kdy dopravce vydá cestujícímu palubní vstupenku, už nespadá do pravomocí provozovatele letiště, ale do pravomocí dopravce. Nemluvě o tom, že se jedná o dlouhé časové období, než bude novela uvedena do praxe. Odhaduji, že jeden až dva roky. Myslím si, že sami cítíte, že tak dlouho nemůžeme čekat.

Co se týká financí, které také nejsou nedůležité v tomto aspektu. V případě nasazení policistů České republiky sice dopravce neboli ČSA ušetří, ale stát bude vynakládat finanční prostředky na výcvik policistů specialistů, včetně platů a dalších výhod. Odhaduje se, že aparát, který by tyto služby zajišťoval, by měl cca 600 členů. Stát neboli Česká republika ušetří přijetím tohoto zákona cca 3 mil. korun za měsíc, to znamená 36 mil. za rok, protože tuto činnost by měla zajišťovat URNA. Denně je ale potřeba zajistit minimálně šest letů. A při výjimečných situacích, jako byl summit NATO, až několik desítek letů, třicet až čtyřicet. Kapacity URNA to stoprocentně vylučují. Přitom požadavky Policie České republiky jsou následující: fixní plat příslušníkům URNA, diety v dolarech, hrazení noclehů a hrazení speciálního výcviku. Sami si všichni spočítáte, dámy a pánové, jak finančně náročný je to projekt, kdyby Policie České republiky měla plnit to, co dávno měla plnit, a před šesti lety vypověděla.

Ještě závěrem mi dovolte dodat, že se jedná o návrh zákona, který je zcela v souladu se zákony Evropského společenství, tak jak o tom pojednává studie parlamentu. Tento materiál byl zpracován Parlamentním institutem na základě usnesení organizačního výboru Poslanecké sněmovny. To znamená - dává za pravdu těm, kteří tvrdí, že předložený návrh zákona je zcela v souladu s právem Evropské unie.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Klasovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, navrhovaná novela reaguje na potřeby zlepšení ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Navrhovatel se pokouší řešit neuspokojivou situaci, kdy Policie České republiky postupně vypovídala služby, které poskytovala Českým aeroliniím, akciové společnosti. Jednalo se právě o činnosti, které pouze formálně mohou provádět soukromé bezpečnostní služby, například eskorta a deportace problémových cestujících, prověrky a možnost následného zadržení cestujících. Ostatně ty věci, kteří řeší tato novela, právě zde vyjmenoval předkladatel.

V zákoně o civilním letectví číslo 49/1997 Sb. v § 85 a 86 je otázka bezpečnosti s ohledem na současné potřeby a potřebná řešení bohužel řešena nedostatečně. Navrhovatel předložil možnou variantu řešení. Myslím si, že zdůvodnění, které zde přednesl, je velice přesné.

Vláda ve svém stanovisku číslo 292/1 vyslovila nesouhlas. Jako důvody uvedla, že navrhované řešení v novele může náležet pouze bezpečnostním sborům vykonávajícím státní moc a nelze funkce přenést na soukromoprávní subjekty. Námitka je samozřejmě vážná, ale vláda nepřichází s řešením, jak tuto velmi choulostivou situaci a problematickou část ochrany civilního letectví řešit. Je třeba připomenout, že vláda připravuje novelu zákona o civilním letectví, ale novela není zatím ani ve stadiu schváleného záměru a v nejlepším případě - a přejeme si to určitě všichni - bude možné předložit novelu leteckého zákona do sněmovny pravděpodobně ve druhé polovině roku 2004.

S ohledem na poměrnou složitost řešení vztahů v bezpečnostní oblasti doporučím v rozpravě prodloužení projednávání ve výborech o dvacet dnů a zároveň projednání v branně bezpečnostním výboru, v hospodářském a v ústavně právním výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Hojdovi. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Jako druhý je přihlášen pan zpravodaj Pavel Hojda.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já budu poměrně stručný, ale chtěl bych tady jenom říci, že některé z těch argumentů, které pan předkladatel uváděl, prostě pravdivé nejsou.

První, co je zapotřebí říci - byť to nechci nějak politizovat - je to, že ty činnosti, o kterých pan poslanec Klas říká, že dnes na letištích chybějí, byly zrušeny v době, kdy Občanská demokratická strana řídila Ministerstvo vnitra. Byly zrušeny přímo rozhodnutím ministra vnitra v té době. Takže bylo by dobré si alespoň částečně posypat hlavu popelem.

Věcně ale je zapotřebí říci asi dvě věci. Za prvé. Byla-li by skutečně snaha tyto činnosti vykonávat tak, jak by se standardně vykonávat měly, tzn. příslušnou státní složkou, v tomto případě Policií České republiky, hledalo by se jiné řešení. Hledalo by se to řešení, aby nebyly utráceny peníze České správy letišť pro privátní firmu, ale aby ty prostředky mohly skončit tam, kde z moci státního orgánu může někdo za tyto prostředky tuto službu vykonávat. V tomto případě Policie České republiky. Také by k tomu bylo zapotřebí změny zákona, ale bylo by to možné. Místo toho, aby na tomto někdo vydělával. Určitě by firma, která by tuto službu vykonávala, ji nevykonávala neziskově, ale byla by to soukromá civilní bezpečnostní služba, která by dostala kompetence Policie České republiky. Tak by to bylo možno využít tímto způsobem. Kdyby se skutečně toto řešení hledalo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP