(18.20 hodin)
(pokračuje I. Šedivá)

Z těchto důvodů si myslím, že není možno takto jednoduše záležitost pojmout a zkrátit dobu projednávání.

Vzhledem k těmto bodům, které jsem zde přednesla, - a pokládám je za k dané problematice nejvýstižnější, musím ve svém závěru říci, že je zde co napravovat, ale k tomu je třeba mít reálné podklady. Hlavně z těchto důvodů si myslím, že vzhledem k tomu, že je i předpokládáno, že celá tato záležitost bude potřeba novelizovat ve vztahu k Evropské unii, nemá smysl pokračovat v řešení záležitosti tímto zákonem. Žádám vás o jeho zamítnutí.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Ivě Šedivé za její vystoupení. Teď je řádně přihlášen zástupce navrhovatelů pan Pavel Hrnčíř. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, rozhodl jsem se vystoupit v diskusi, aby eventuálně na moji připomínku mohli patřiční činitelé zareagovat v diskusi, nebo ti z vás, kteří to uznají za vhodné.

Chtěl bych zdůraznit, že celkově implementace evropské směrnice v této oblasti zákona o IPPC, resp. schválený návrh, výrazně vybočuje nad rámec implementovaných evropských směrnic, a to směrnice 96/61 o omezování znečištění. Podle mého názoru to vede k velmi velké finanční zátěži jak v průmyslu, tak vůbec ve státní správě. Je důležité si uvědomit, že stávající zákon o IPPC svými parametry skutečně bude zatěžovat sektor průmyslu, zemědělství i naše města a obce.

Je mi známo, že problémem této situace a náklady, které samo Ministerstvo životního prostředí podle zjištěných skutečností odhaduje řádově na stovky miliardy (?) korun, se zabývala vláda na svém zasedání. Ráno jsem se díval na internetové stránky Úřadu vlády. Zatím jsem tam usnesení vlády z 18. června ještě nenašel. Docela by mě zajímalo, kdyby na to nějaký vládní činitel zareagoval a řekl, jak bude řešena tato problematika investic vyvolaných nákladů na implementaci zákonů v oblasti životního prostředí na evropské směrnice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Nyní se hlásí ještě do rozpravy pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se za neznalost jednacího řádu. Musím v obecné rozpravě učinit onen návrh na prodloužení lhůty na projednávání na sto dnů s tím, že jsem si vědom, že zástupce předkladatelů se k tomu musí vyjádřit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Miroslavu Benešovi. Je to návrh na prodloužení lhůty na sto dnů se souhlasem předkladatele.

Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy, obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se zástupce navrhovatelů, jestli má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pan kolega Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych stručně shrnul, co zde bylo řečeno.

Pan zpravodaj se ve své zpravodajské zprávě přiklonil víceméně k výhradám, které k tomuto návrhu poslaneckého zákona předložila vláda, a shrnul je ve své zpravodajské zprávě. Postavil se mimo jiné za současnou působnost agentury, což by měl být jakýsi koordinátor v této oblasti v centru. Nic proti tomu, ale proč má tato centrální instituce zasahovat do rozhodování již prvoinstančních orgánů? Jaké by to bylo rozhodování např. v jiných oblastech státní správy, kdyby vždy rozhodující orgán se musel dotazovat o stupeň výš, jak má rozhodnout, jaké je stanovisko orgánu, který stojí výše? Jak by to vypadalo v našich obcích, kdyby se např. pověřené obecní úřady měly vždy dotazovat krajů, žádat jejich vyjádření? Jak by to vypadalo s rozhodováním na úrovni krajů v jiných sférách, kdyby se vždy měly dotazovat orgánů v centru? Dovedete si představit tuto oblast např. v soudnictví, když by se podobným způsobem měly chovat soudy, aby se u každé kauzy dotazovaly a žádaly vyjádření orgánu o stupeň výše postaveného?

Chtěl bych zdůraznit, že to, co jsem přednesl ve svém vystoupení, na které nakonec nebylo zareagováno, že tato novela poslaneckého návrhu zákona řeší především úsporu nákladů jak soukromých firem, tak i státní správy v této oblasti, abychom zamezili zbytečným a neefektivním nákladům, aniž bychom dosáhli kýženého efektu v oblasti zlepšování životního prostředí.

Paní poslankyně Bayerová zde uplatnila připomínky. S částí z nich určitě souhlasím. Myslím si, že jsou to připomínky, které by zcela určitě šly uplatnit při jednání ve výborech nebo při druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Jako námitku uvádím, že kraje do celého procesu přípravy tohoto návrhu zákona byly zapojeny. Uvedl jsem to již konkrétně ve své předkládací zprávě.

Dále bych chtěl říci, že s návrhem pana poslance Beneše, aby lhůta pro projednání ve výborech - pokud bude tento návrh s vaším svolením postoupen do dalšího čtení - byla prodloužena na sto dnů, souhlasím. Mohu říci, že předkladatelé rovněž s tímto prodloužením souhlasí.

Tolik moje připomínky k proběhlé diskusi.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi na závěr položit vám tři řečnické otázky. Chcete odstranit nadbytečnou byrokracii a nepřitěžovat především malým a středním podnikatelům? (Hlasy: Ano.)

Mysleli jste to vážně s převodem kompetencí centrálních úřadů při schvalování reformy veřejné správy? (Silněji: Ano! Ne!)

Chcete ušetřit mandatorní výdaje ve státním rozpočtu? (Ano!!! Ne!!!)

Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpověděli ano, pak propusťte tento návrh do dalšího čtení. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za vynikající řečnický výkon panu kolegu Pavlu Hrnčířovi. Ptám se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. Ano, má. Prosím, pan zpravodaj Josef Vícha.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, myslím si, že taková atmosféra, která je na konci tohoto jednání, by mohla být častěji. Bohužel tomu tak není. Nicméně si myslím, že závažnost této předlohy není k smíchu. Přesto bych vás požádal, abyste to vzali v úvahu a takto se rozhodli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Konstatuji, že v průběhu rozpravy - pan zpravodaj mě kontroluje - byl několikrát zmíněn návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Jiný návrh na vrácení nebyl předložen. Je to tak, pane zpravodaji? Čili bychom hlasovali pouze o návrhu na zamítnutí po obecné rozpravě, případný návrh na prodloužení projednávání bychom hlasovali až v průběhu přikázání výborům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP