(12.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Mohu konstatovat, že jsme návrh přikázali výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

A hlasováním rozhodneme o dalším návrhu, který zazněl v rozpravě, o přikázání výboru hospodářskému. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 86. Kdo s tím souhlasí? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 hlasujících bylo pro 71, proti 38. Návrh přijat nebyl.

 

A já mohu konstatovat, že jsme naplnili osnovu zákona předepisující průběh prvního čtení, takže první čtení této předlohy končí.

 

Budeme se věnovat vládnímu návrhu zákona

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
/sněmovní tisk 358/ - prvé čtení

 

Návrh opět uvede ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Takže ho poprosím, aby se ujal slova.

Jinak připomínám, že ve 12.30 začne první část volební akce této Poslanecké sněmovny na této schůzi.

Dámy a pánové prosím o klid.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové. Doufám, že tento tisk nevzbudí tolik emocí. Jedná se o vládní návrh novely zákona 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, sněmovní tisk č. 358.

Zákon o obalech, který byl přijat a měl účinnost od 1. ledna 2002, je prvním právním předpisem svého druhu, který byl u nás vytvořen nejenom samozřejmě kvůli harmonizaci českého práva s právem Evropských společenství, ale také kvůli zavedení systému nakládání s obaly. Už krátká doba účinnosti tohoto zákona ukázala přínos pro ochranu životního prostředí, a to zejména podstatným rozvojem sběru, třídění a recyklace odpadu obcí ČR. Chtěl bych v této souvislosti uvést, že ČR je vlastně jedinou z těch deseti přistupujících zemí, která už dnes, i když máme vyjednáno přechodné období, která už dnes naplňuje cíle Evropské směrnice o obalech, a dokazuje to, že občané berou věc životního prostředí za svou a že skutečně úroveň třídění a rozvíjející se recyklace u nás je na úrovni srovnatelné s evropskou.

Ovšem jako u každé nové normy se objevily také určité výkladové nejasnosti zejména co do rozsahu působnosti zákona o obalech a také potíže při realizaci povinností zákonem o obalech stanovených, a to zejména - bylo to opakovaně kritizováno a vládní novela se tomu snaží vyjít vstříc - v případě jednorázových dovozů obalů nebo balených výrobků a v případě dovozu menšího množství obalů.

Předložený návrh směřuje především k dosažení plné slučitelnosti a cílem novely je také co nejdříve odstranit větší nepřesnosti plnění požadavků evropské legislativy a náprava nedostatků, které se ukázaly při jeho praktickém uplatňování. Novela upřesňuje rozsah působnosti zákona o obalech a jednak zjednodušuje zákon pro podnikatele z administrativního i finančního hlediska.

Hlavní navrhovanou změnou je samotná definice obalů, která způsobuje největší nejednotnost výkladu v tom, co je a co není obalem, a přitom dochází k výkladům, které jsou v rozporu s účelem zákona. Nová definice plně vychází z definice směrnice EU 94/62/ES o obalech a obalových odpadech a v souladu s ní zavádí nově pojem "jiný konečný uživatel". V praxi totiž nastávají okamžiky, kdy se povinné osoby vyhýbají povinnosti ze zákona tvrzením, že obaly nebo balené výrobky uváděné na trh nebo do oběhu končí u jiných uživatelů, než jsou spotřebitelé, a nejsou tedy obalem podle zákona a nevztahují se na ně vyplývající povinnosti. To je ale v rozporu s cílem tohoto předpisu.

Pro podnikatele, kteří během jednoho roku uvedou na trh nebo do oběhu malé množství obalů, novela přináší úlevu v podobě výjimky z evidenčních a registračních poplatků. Novela stanovuje minimální množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu 300 kg za kalendářní rok, na které se nebude tato povinnost vztahovat, protože v případě osob s malým množstvím obalů způsobuje značnou ekonomickou zátěž, která je neadekvátní cílům, které zákon sleduje. Těmto osobám se dále navrhuje zjednodušit povinnou evidenci obalů, a to novelou vyhlášky 117 z roku 2002 Sb.,

Poslední věcí je novela kompetencí celních orgánů ve vztahu k zákonu o obalech, tak aby se zjednodušilo odbavování zboží na celnicích. Celní orgány jsou podle stávající právní úpravy oprávněny takové zboží nepropustit do volného oběhu a díky tomu dochází k někdy zbytečným průtahům na hraničních přechodech. Proto předkládaná novela zákona o obalech ruší výše uvedené oprávnění celních orgánů a umožňuje celním orgánům v případě řešení nedostatků pouze vyzvat příslušné kontrolní orgány k provedení kontroly.

Další navržené změny jsou menšího, spíše formálního či doplňujícího charakteru. Jsem si vědom skutečnosti že zavedení toho systému nakládání s obaly může přinášet další diskuse, že v různých zemích je zaveden systém jiný. Slovensko např. zavedlo státní recyklační fond, kam platí vlastně všichni výrobci obalů nejenom na ta stanovená procenta evropskou směrnicí, ale za všechny obaly více než - nebo kolem miliardy slovenských korun. Domnívám se, že náš systém, který vychází ze zkušeností dobrovolné dohody, je pro podmínky ČR zatím dostačující, a to, že jsme vlastně schopni bez problémů plnit evropskou směrnici, to jenom ukazuje.

Ta navrhovaná novela má řadu věcí zjednodušit, i mnozí menší dovozci na ni čekají. Já bych si proto dovolil požádat Poslaneckou sněmovnu, aby ji propustila do druhého čtení a tu odbornou diskusi abychom vedli v příslušných výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministr Liboru Ambrozkovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro druhé čtení pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové. Dostáváme se k novele zákona 477/2001 Sb., zákona o obalech, který jsme ve své podstatě schválili v naší sněmovně teprve nedávno. Tento zákon stanoví práva a povinnosti ze zákona povinných osob a působnost správních úřadů při nakládání s obaly od jejich vzniku až po nakládání s obalovým odpadem. Toto je technická definice, která hovoří a vystihuje podstatu tohoto zákona. V každém případě si myslím, že tento zákon jednoznačně splnil roli, kterou jsme od něj čekali, nebo splnil úlohu, kterou jsme čekali, a zavedl do našeho právního řádu i množství nových povinnosti pro osoby, které právě obaly na trh uvádějí, či je vyrábějí. Ve své podstatě jde o první úpravu v našem právním systému a myslím si, že je to cesta správným směrem, protože už jenom to, že zakomponování autorizované společnosti a její definování prostě mělo určitý pozitivní význam.

Nicméně už tenkrát, když jsme schvalovali tento zákon, který jsem shodou okolností také zpravodajoval, jsem říkal, že po zhodnocení praktických zkušeností s tímto zákonem se budeme muset k němu vrátit, vyhodnotit právě ta místa, která byla vlastně ještě do té doby neošetřena, porovnat si zkušenosti, které máme při jeho aplikování, a tento zákon modernizovat. Ta doba je právě tu.

Jak už bylo řečeno panem ministrem, tak hlavní navrhovanou změnou je samotná definice obalů, protože jak se ukázalo v praxi, tak přesně to působilo největší problémy, a ani ne tak jako definice samotná, ale její výklad v různých institucích. A to, že největší rozdíly byly mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí, je celkem nabíledni. Nicméně byly to rozpory řekl bych technického rázu. Čili je třeba to precizovat a je třeba najít řešení, které prostě tyto případné spory minimalizuje. V zákoně je to nějakým způsobem navrženo. Já osobně si myslím, že by to mohlo být trošku jinak, ale nechám to na diskusi ve výboru, popřípadě při nějakém semináři.

Dále bych měl k tomu zákonu několik drobných výhrad, které nejsou tam zcela precizně dopracovány, ale také si to nechám až na dořešení v samotném výboru, nicméně trošku mě zaráží v rámci důvodové zprávy také konstatování, že novela bude mít podstatný dopad na hospodářskou sféru v důsledku rozšíření definice obalů atd., atd.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP