(12.10 hodin)
(pokračuje Tomíček)

Možná to může být pravda, nicméně tato věta končí tímto konstatováním a nejsem si zcela jist, zda by tady neměla být, v té důvodové zprávě, i nějaká zmínka, v čem největší problém bude. Ale určitě se k tomu dostaneme při projednávání na výboru.

Nicméně chtěl jsem navrhnout, aby právě i z tohoto důvodu, jakož i z ostatních, o kterých jsme diskutovali při minulé nebo předcházející novele zákona, byl tento zákon přikázán i výboru hospodářskému. Nicméně zjišťuji, že je to zbytečné, protože kolegové se nechtějí touto problematikou zabývat. Budeme to tedy muset vyřešit u nás ve výboru sami.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Rudolfu Tomíčkovi a otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Z místa se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor návrh přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Jiný návrh nezazněl. Zazněl komentář k možnému jinému návrhu, ale návrh nezazněl, takže přistoupíme k hlasování, ale až za chviličku.

Já vás odhlásím, poprosím o novou registraci. V tuto chvíli se už budete moci zaregistrovat.

 

V hlasování pořadové číslo 88 rozhodneme o přikázání této předlohy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životního prostředí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 88. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Hlasování skončilo.

Ze 135 přítomných bylo pro 117, 3 byli proti. Tento návrh byl přijat.

 

Prvé čtení bylo tímto ukončeno.

 

Dalším bodem je bod

 

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
/sněmovní tisk 359/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády návrh uvede ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, to už je poslední z předkládaných novel, už vás nebudu dále zdržovat. Jedná se o vládní návrh novely zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, sněmovní tisk č. 359. Cílem navrhované právní úpravy je dosažení slučitelnosti s právními předpisy Evropských společenství.

Jsou to především tyto změny:

1. Zpřesnění některých základních pojmů.

2. Zapracování problematiky biopaliv.

3. Uznání srovnatelných dokladů z oblasti autorizace, která byla udělena členským státem Evropské unie.

4. Úpravou části, která se týká ochrany ozónové vrstvy Země a které je ve světě věnována značná pozornost, jde zejména o zpřísnění opatření týkajících se zacházení s použitými regulovanými látkami a při jejich dovozu a vývozu. Pro tyto použité látky se zavádějí stejná kritéria jako pro látky nově vyrobené. Tím se odstraňuje především možnost nežádoucího dovozu a vývozu a dodávání na trh. Mezi významnou změnu patří také ustanovení zákazu dodávání na trh a dovozu výrobků, které obsahují hydrochlor, uhlovodíky, tzv. měkké freony. Jedná se o opatření, které je pro výrobky běžného použití v Evropské unii zavedeno.

Z hlediska ochrany životního prostředí je také významné ustanovení, na základě kterého nebude vydáváno povolení k dovozům, dodávání na trh nebo používání nově vyrobených látek v případech, kdy budou k dispozici vhodné náhrady, případně recyklované nebo regulované látky.

Převážná část ostatních ustanovení souvisí se zavedením přímé působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2037/2000, které bude po našem vstupu do Evropské unie přímo upravovat tuto oblast.

Návrh zákona ještě dále zpřesňuje část týkající se ochrany klimatického systému v souladu s mezinárodními závazky a některá ustanovení vztahující se k působnosti celních orgánů, ustanovení související s realizací reformy veřejné správy a ustanovení, jejichž změny jsou vyvolány praktickými zkušenostmi z aplikace zákona o ochraně ovzduší.

Dílčí úpravy se navrhují u některých příloh. Rozsah jejich změn je však velmi omezený a reaguje především na připomínky celních orgánů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Liboru Ambrozkovi. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Hrnčíř, který je určen zpravodajem pro prvé čtení.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, projednáváme vládní návrh zákona o ochraně ovzduší. Úvodní návrh zákona č. 86/2002 Sb. byl projednáván v Poslanecké sněmovně již v roce 2001 a definitivně byl schválen 14. 2. 2002 a vyhlášen ve Sbírce 12. 3. 2002. Novelizován pak byl zákonem následně dne 14. 11. 2002 s nabytím účinnosti od 1. 1. 2003.

Včera při projednávání poslanecké novely zákona o IPPC bylo zde uváděno, že takováto doba je příliš krátká na to, aby se mohly dokonale posoudit praktické dopady zákona v praxi. Poslanecká sněmovna pak podle tohoto s poslaneckým návrhem naložila a návrh zamítla. Jsem zvědav, jaké stanovisko zaujme sněmovna dnes v situaci úplně stejné. Jedinou změnou je, že je nám předkládán návrh vládní, zato mnohem, mnohem obsažnější. Celkem vládní návrh obsahuje 143 novelizačních bodů.

Nebudu opakovat po panu předkladateli, o čem návrh pojednává a jaké má cíle, to bravurně pan ministr zvládl sám. Zaměřím se spíše na některé nedostatky a zejména na porovnání slučitelnosti tohoto návrhu s příslušnými předpisy Evropské unie.

Zajímavý a vcelku nenápadný je bod č. 11 návrhu, který výrobcům, dovozcům a distributorům ukládá povinnost zajistit, aby motorové benziny a motorové nafty dodávané na trh obsahovaly minimálně pět procent objemu biopaliva. To je podle mého názoru poměrně značný zásah do současného stavu v našem palivoenergetickém průmyslu. Je odůvodněn jedinou větou v důvodové zprávě, a to, že se jedná o transpozici směrnici Evropského společenství. Dámy a pánové, ale to není pravda. Evropská směrnice stanoví povinnost členským státům minimální objem biopaliva dvě procenta do 31. 12. 2005 a 5,75 procenta do roku 2010, takže náš návrh jde nad rámec evropské směrnice.

K čemu nám slouží takovéto hujerství, nevím. To v důvodové zprávě nenajdete. Žádné posouzení dopadů na ceny a ekonomiku. Že by vládě vadilo, že benzin a nafta jako jediný produkt se v současné době zlevňuje? A proto rychle a potichu spěchá se zdražením? Přestože nám to Evropské společenství neukládá, zavádíme povinnost autorizovaného dohledu nad provozem spaloven odpadů a zavádíme novou administrativu s tím spojenou. Další administrativa bude vyžadována v souvislosti s povolováním likvidace klimatizačních a chladicích zařízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP