(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vítám vás, kteří jste byli dochvilní a splnili jste čas, který jsme si vymezili pro polední přestávku. Čas skončil ve 14.15 hodin. Vítám vás tedy na odpolední části našeho zasedání. Určitě registrujete, že se pokouším svolat do jednacího sálu naše kolegy.

Dovolte, abych vám v úvodu sdělila, že jako první bod odpoledne uslyšíme informaci od předsedy volební komise o tom, jak dopadly volby, které předcházely polední pauze. Poté se budeme zabývat dle schváleného pořadu schůze body č. 49, 50, 51, potom je zde bod č. 21, dále body 52, 53 atd. Myslím, že zástupci jednotlivých klubů mohli zaregistrovat toto pořadí a mohli zajistit účast jak příslušných ministrů, tak také zpravodajů.

V tuto chvíli požádám předsedu volební komise pana poslance Pavla Hojdu, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou, a to u bodů číslo 88, 89 a 90. Bod č. 88 byl Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Bod č. 89 byl Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu a bod č. 90 byl Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky. Prosím pana předsedu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajného hlasování, a to nejprve hlasování o návrhu na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky (bod 88).

Počet vydaných hlasovacích lístků byl 154, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků také 154.

Pro pana Jana Kosteleckého bylo odevzdáno 43 hlasů, pro pana Jaromíra Pláška 77 hlasů. Protože volební číslo bylo 78, nebyl Poslaneckou sněmovnou nikdo navržen.

Z uvedeného vyplývá, že toto hlasování skončilo a bude možné provádět další hlasování i další volbu až tehdy, když předseda Poslanecké sněmovny opět v tisku oznámí, že je možné podávat návrhy na členy Grantové agentury, a sněmovna tento bod volby zařadí do svého jednání. Tato volba je tedy již skončena.

 

Dále dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby člena Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 89).

Počet vydaných hlasovacích lístků 154, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 154.

Pro pana Jana Kynšta bylo odevzdáno 81 hlasů a byl již v prvním kole zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu. Tímto je tento bod rovněž skončen.

 

Dále bych vás seznámil s výsledky volby členů Rady Státního fondu kultury České republiky (bod 90).

Počet vydaných hlasovacích lístků 154, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 154.

Pro pana Alexandra Gregara bylo odevzdáno 101 hlasů, pro pana Ivana Klímu 97 hlasů, pro pana Jana Krista 125 hlasů, pro pana Vladimíra Líbala 101 hlasů, pro pana Františka Mikše 103 hlasů, pro pana Jana Paula 103 hlasů a pro pana Tomáše Töpfera bylo odevzdáno 107 hlasů. V prvním kole byli zvoleni všichni jmenovaní, tj. Alexandr Gregar, Ivan Klíma, Jan Krist, Vladimír Líbal, František Mikš, Jan Paul a Tomáš Töpfer. Tímto je tento volební bod skončen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo, za tuto informaci.

 

Dalším bodem, kterým se dnes budeme dle schváleného pořadu schůze zabývat, je bod číslo

 

49.
Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách
/sněmovní tisk 363/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr pro místní rozvoj Pavel Němec. Prosím pana ministra, aby se ujal slova. Prosím, abychom mu věnovali pozornost.

Ještě předtím chce s procedurálním návrhem vystoupit pan poslanec Jaroslav Plachý. Prosím pana ministra o chvilku strpení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená absentující vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh na sloučení rozpravy k bodu 49 a 50, které spolu úzce organicky souvisejí. Myslím, že nám to urychlí naše jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. O tomto návrhu budeme hlasovat. Máme dvě možnosti, a to buďto hlasovat okamžitě, anebo ve chvíli, kdy bude obecná rozprava otevřena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP