(14.30 hodin)

Poslanec Miloslav Kala: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, tak jak již uvedl pan ministr ve své předkládací zprávě, projednáváme vládní návrh zákona o veřejných zakázkách, tisk č. 363. Jak již bylo zmíněno, jedním z velmi významných popudů pro přípravu tohoto vládního návrhu, byl závazek České republiky harmonizovat právní úpravu v České republice s právem společenství. V obecné rovině tento závazek vyplývá z čl. 69 dohody, podle kterého je důležitou podmínkou pro ekonomické zapojení České republiky do společenství sbližování stávajících a budoucích právních předpisů České republiky s právním předpisem společenství. V konkrétní rovině pak pro oblast veřejných zakázek vyplývá tento závazek z čl. 68 Evropské dohody, podle které smluvní strany pokládají otevření možnosti zadávání veřejných zakázek na základě nediskriminace a vzájemnosti za žádoucí cíl.

K významu projednávané normy bych ještě uvedl, že 12. 6. zorganizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj seminář k zákonu o veřejných zakázkách, jehož se účastnili vedle významných zástupců ministerstva rovněž zástupci české skupiny generálního ředitelství pro rozšíření Evropské komise a pro vnitřní trh Evropské komise.

Při posuzování předloženého návrhu můžeme konstatovat, že návrh se zabývá tou nejvážnější výhradou, která směřuje vůči stávajícímu zákonu 199/1994 Sb., a to je otázka diskriminace na národnostním principu, to znamená, zabezpečuje volnou soutěž podnikatelům ze společenství na českém trhu veřejných zakázek. Současná právní úprava možnost zvýhodnění tuzemských podnikatelů využívá, a to v § 5 odst. 2 c) a v § 5 odst. 2 b) v návaznosti na § 11 odst. 2, které umožňují desetiprocentní cenové zvýhodnění tuzemských osob.

Vedle toho ovšem se zabývá zákon dalšími záležitostmi. Je to především stanovení povinnosti zadavatele vyhlásit výběrové řízení ve věstníku společenství při překročení limitů, dále záměr diferencovat veřejné zakázky v souladu se směrnicemi Evropské unie, další shodné druhy zadávacího řízení ve společenství. Velmi podstatnou záležitostí je pak ustanovení týkající se technických požadavků, především použití technických norem slučitelných s právem společenství, a v neposlední řadě rovněž splnění závazku spočívajícího v zasílání statistických údajů Evropské komisi.

Je nutno konstatovat, že v současné době projednává Evropský parlament návrhy nových směrnic, které tuto oblast mají nově upravovat. Lze tak předpokládat, že vzhledem k poměrně brzké nutnosti novelizace předloženého zákona o veřejných zakázkách může být vznesen návrh na řešení této problematiky až poté, kdy budou zmíněné novely přijaty. Rád bych v této souvislosti podtrhl, že pokud budou směrnice Evropské unie přijaty v předkládaném znění, popřípadě jen s drobnějšími úpravami, lze předpokládat, že po přijetí nové komunitární úpravy by bylo možno docílit plné slučitelnosti naší vnitrostátní právní úpravy s novou komunitární úpravou, a to pouze menšími změnami této navrhované úpravy, která je předmětem tisku 363.

Ale především bych chtěl říci, že zde velmi často slyšíme, že nemáme slepě přejímat vše, co přichází z Evropské unie. A já se domnívám, že právě tato norma je nástrojem, jak realizovat a odstranit nedostatky, na které soustavně poukazuje Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a koneckonců které jsou předmětem kritiky každého z nás.

Vlastní zákon upravuje okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona, postup při zadávání veřejných zakázek druhých zadávacích řízení, výběrové řízení na projekt a konečně i dohled nad zadáváním.

Jak již řekl pan ministr, jistě k předloženému tisku bude celá řada výhrad, celá řada diskusí. Přesto se domnívám, že navrhovaná právní úprava řeší otázku nakládání s veřejnými prostředky určenými na pořízení předmětů veřejných zakázek a při prosazování obecných cílů evropského systému veřejných zakázek, k nimž náleží vytváření rámce nabídek, šetření peněz daňových poplatníků, umožnění nakupovat za předpokladu spravedlivé a otevřené soutěže o veřejné zakázky, umožnění zadavatelům vybírat z širšího okruhu zájemců o veřejnou zakázku za účelem úspory peněz daňových poplatníků, a rovněž může přispět k dlouhodobému růstu pracovních příležitostí. Proto doporučuji propuštění tisku 363 do druhého čtení a jeho přikázání hospodářskému výboru, tak jak navrhl organizační výbor.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do kterém mám první přihlášku pana kolegy Plachého, a předpokládám, že přednese nejprve svůj procedurální návrh.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, abychom se nedostali do procedurální pasti, navrhuji znovu sloučit rozpravu k bodům č. 49 a 50, protože spolu velmi úzce organicky souvisejí, nelze je od sebe oddělit. Urychlí nám to jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, tím samozřejmě nepřicházíte o svou přihlášku do obecné rozpravy.

V tuto chvíli zazněl procedurální návrh. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, neb jsem vás odhlásil, protože podle mého odhadu počet oficiálně přihlášených neodpovídal počtu fyzicky přítomných. O těch, kteří nejsou přítomni duševně, se nezmiňuji. Přikročíme k hlasování o tomto procedurálním návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 115. Kdo souhlasí se sloučením rozpravy k bodům 49 a 50? Kdo je proti?

Z přítomných 113 pro návrh 109, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy projednávání bodu 49 a zahajuji projednávání bodu

 

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
/sněmovní tisk 364/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády by měl tento návrh uvést pan ministr Němec. Chci se zeptat, zda má nám ještě něco říci. - Už nám nemáte co říci. My to víme už dlouho.

Moje stejná otázka směřuje na pana kolegu zpravodaje. Setrvává na pozicích pana ministra. To mi umožňuje otevřít obecnou rozpravu, tedy sloučenou obecnou rozpravu k oběma bodům.

Teď uděluji slovo řádně přihlášenému prvnímu v pořadu panu poslanci Jaroslavu Plachému, připraví se pan kolega David Šeich.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v průběhu posledních dvou let zákon o veřejných zakázkách dorazil do sněmovny už potřetí podle hesla "do třetice všeho dobrého". V tomto případě spíše do třetice všeho špatného.

Připomenu, že zákon předložený v předcházejícím volebním období Ministerstvem pro místní rozvoj byl dvakrát vrácen navrhovateli k dopracování pro všeobecnou zmatečnost a nesrozumitelnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP