(13.50 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Doporučila zároveň prezidentu republiky, aby protokol následně po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval.

Dámy a pánové, dovoluji si navrhnout Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyslovit souhlas s ratifikací tohoto protokolu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Šimonovskému, prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro první čtení Jaromír Kohlíček. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se zmínil o několika zvláštnostech protokolu, který, jak to správně označil pan ministr, je vlastně akcesním protokolem k přijetí Evropského společenství do Mezinárodní úmluvy o spolupráci k zajištění bezpečnosti letového provozu, tedy do organizace pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL.

Protokol ze 4. května 2000 je zajímavý v tom, že Evropská společenství tam mají velmi zvláštní postavení. Na jedné straně mají právo mít zastoupení ve všech orgánech organizace, viz čl. IV., na druhé straně nemá oprávnění navrhovat své kandidáty na členství ve volených orgánech EUROCONTROL. To je obsaženo v článku V. V článku VI. se stanovuje postup v případech, kdy má Evropské společenství výlučnou kompetenci, protože, jak jistě víte, Evropská společenství mají v některých oblastech výlučnou kompetenci, která je stažena z národních států. Proto v těchto případech může příslušný zástupce Evropských společenství v dané záležitosti vystupovat za ostatní a v případě hlasování má takový počet hlasů, kolik států zastupuje. V jiném případě, tam, kde není výlučná pravomoc, tam potom nemůže hlasovat zástupce Evropských společenství, ale hlasují zástupci jednotlivých národních států. To je určitá zvláštnost, na kterou jsem cítil povinnost vás upozornit.

Listiny o ratifikaci protokolu jsou uloženy u vlády Belgického království, viz čl. IX, a je zajímavé, že protokol je proveden v národních jazycích všech účastnických zemí, ale naprosto správně, tak aby byla vyloučena možnost různočtení, je rozhodující francouzská mutace tohoto protokolu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchý protokol, který nezakládá České republice žádné povinnosti a platby, a že je vzhledem k označení rozhodující jazykové mutace řešeno i možné různočtení, doporučuji, abychom v prvním čtení tento tisk nechali projít bez dalších připomínek a aby se jím zabýval za prvé zahraniční výbor a za druhé aby se jím zabýval výbor pro evropskou integraci, protože se jedná o věci, které souvisejí s naším přístupem k Evropským společenstvím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. - Ano, vidím přihlášku pana poslance Jana Klase.

Prosil bych o klid ve sněmovně, abychom mohli věnovat patřičnou pozornost této mezinárodní smlouvě.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové, chtěl bych při příležitosti projednávání této smlouvy upozornit, že tam jsou používány špatné pojmy, to znamená, chtěl bych požádat pana ministra o následující nápravu:

EUROCONTROL je organizace, která se zabývá pouze řízením letového provozu, nikoliv leteckého provozu. To znamená, je to tam špatně formulováno. Vysvětlím. Letový provoz je vše, co je ve vzduchu, tzn. vše, co je spojené s letem. Letecký provoz je vše, co je na letišti, tedy včetně autobusů, které převážejí cestující po ploše. Takže EUROCONTROL, když to shrnu, je organizací pro bezpečnost letového provozu, nikoliv pro bezpečnost leteckého provozu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Janu Klasovi za jeho zásadní připomínku. Myslím si, že v mezinárodní smlouvě by neměly být takové chyby.

Nevidím žádnou další přihlášku do obecné rozpravy, proto obecnou rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem navrhovatele nebo zpravodaje o závěrečné vystoupení. Není tomu tak, proto se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, v rozpravě pan zpravodaj ještě navrhl projednání ve výboru pro evropskou integraci. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Já vás ale nejdříve odhlásím a požádám o novou registraci vzhledem k tomu, že se změnily poměry ve sněmovně. Prosil bych, aby se všichni přihlásili, kdo mají zájem hlasovat o této smlouvě.

Věřím, že už jsou všichni přihlášeni, kdo se chtěl zúčastnit hlasování o této mezinárodní smlouvě.

 

Proto jsem zahájil hlasování pořadové číslo 150 a ptám se, kdo je pro přidělení výboru zahraničnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 150. Z přítomných 92, 92 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, kdo je pro přikázání výboru pro evropskou integraci. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 94 pro 70, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru pro evropskou integraci. Tím jsme ukončili projednávání bodu 57. Děkuji panu ministru dopravy Milanu Šimonovskému a zpravodaji Jaromíru Kohlíčkovi a budeme pokračovat.

 

Dalším bodem jednání je bod č. 58, kterým je

 

58.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku
podepsaná v Praze dne 28. dubna 2003
/sněmovní tisk 328/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, předkládaná mezinárodní smlouva je novou smlouvou o zamezení dvojího zdanění s Francií a byla podepsána v Praze v dubnu loňského roku. V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Francií nadále uplatňuje smlouva mezi vládou Československé republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Paříži v roce 1973. Protože však tato smlouva z logiky věci ne ve všech svých bodech zcela odpovídá současným potřebám v daňové oblasti, dohodly se úřady obou zemí na sjednání smlouvy zcela nové.

Obdobně Česká republika v tuto chvíli projednává daňovou smlouvu například s Německem, Rakouskem, a již předjednala smlouvu s Belgií, Finskem, Kanadou, Slovenskem apod. I tato nová smlouva stejně jako všechny předchozí smlouvy tohoto typu vychází z daňových zákonů obou zemí a nestanoví tak daňovým subjektům žádné jiné povinnosti než ty, které jsou již v těchto zákonech obsaženy.

Předkládaná daňová smlouva s Francií zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmu v případech, kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území státu druhého.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP