(17.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru a pan poslanec Tomáš Kvapil navrhl v rozpravě přikázat tento návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Jsou nějaké další návrhy na přikázání této předlohy? Nejsou.

 

V hlasování pořadové číslo 161, které jsem zahájil, rozhodneme o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, ze 179 přítomných bylo 176 pro, 3 proti, tento návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 162, kde rozhodneme o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 178 hlasujících bylo pro 47, proti 63. Tento návrh nebyl přijat.

 

Souhlasíte-li, mohu konstatovat, že jsme ukončili úspěšně první čtení této vládní předlohy, s tím, že návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému. Děkuji panu ministru Urbanovi a panu zpravodaji Melčákovi.

 

Přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 355/ - prvé čtení

 

Tento bod opět uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme za sebou tu jednodušší normu a nyní přijde ta složitější. Dovolte, abych z pověření vlády uvedl návrh zákona, kterým se mění návrh zákona o České obchodní inspekci a zákon o ochraně spotřebitele.

Smyslem předkládané právní úpravy je zakotvení nového způsobu nakládání s propadnutým nebo zabraným zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví a umožnění využití tohoto zboží pro humanitární účely. Jak jistě dobře víte, dosavadní právní úprava připouští pouze jeho likvidaci, což vyvolává oprávněné negativní ohlasy ze strany veřejnosti. Zatímco občané organizují různorodé sbírky na pomoc postiženým, státní orgány na druhé straně likvidují výrobky, které by mohly napomoci v tíživých životních situacích některým našim spoluobčanům. Účelem navrhované novelizace je tedy umožnit, aby tyto výrobky, které byly zabaveny a které porušují duševní a jiná práva, bylo možno použít k humanitárním účelům.

Vzhledem k tomu, že zabrané zboží je vlastnictvím státu, těžiště předloženého návrhu spočívá zejména ve stanovení požadavků, které musí být u výrobků nebo zboží splněny, aby mohly být k těmto účelům poskytnuty. Rovněž vymezuje okruhy subjektů a podmínek, které musí splňovat, aby jim mohly být výrobky a zboží smluvně předány. Kromě nestátních právnických osob, jako jsou obecně prospěšné společnosti, nadace apod., které se zabývají humanitární činností, lze tyto výrobky nebo zboží přenechat i organizačním složkám a příspěvkovým organizacím státu nebo územním samosprávním celkům, tj. ústavům sociální péče, dětským domovům, domovům důchodců apod.

Zároveň je řešena i otázka odstranění prvků porušujících práva duševního vlastnictví z tohoto zboží, včetně kontroly a úhrady nákladů spojených s odstraněním těchto prvků, jakož i stanovení sankcí za porušení příslušných ustanovení zákona. Aby bylo zabráněno zneužití tohoto zboží a jeho navrácení na vnitřní trh, je součástí tohoto návrhu i novela zákona o ochraně spotřebitele, jejímž cílem je zakotvení zákazu nabídky, prodeje a vývozu zboží, které bylo určeno k humanitárním účelům.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o propuštění tohoto vládního návrhu zákona o České obchodní inspekci a ochraně spotřebitele do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miloš Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Ctěná sněmovno, dovolte mi, abych vzhledem k pokročilému času - zatím jsme stihli dostat se ke třetímu bodu - se odvolal na zprávu, kterou nám pan ministr k tomuto zákonu přednesl. Domnívám se, že přesně postihl účel novely, a pouze se omezím na to, že vás požádám, abyste tuto novelu propustili do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlásil se pan poslanec Ladislav Býček, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, vládní návrh novely zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ukládá této příspěvkové organizaci další povinnosti, tentokrát týkající se nakládání se zabaveným zbožím za účelem jeho využití pro humanitární účely.

Domnívám se, že zatěžovat tuto instituci tímto nakládáním se zabaveným a propadlým majetkem je zbytečné, neefektivní a zatěžující tento orgán. Zastávám názor, že síly a prostředky České obchodní inspekce by měly být využity k původnímu poslání. Nejsem totiž přesvědčen, že tak důsledně činí, neboť stížností na výkon Čojky je celá řada a ani na podvýboru pro obchod a ochranu spotřebitele při informaci o činnosti v roce 2002 a záměrech pro rok 2003 jsem nenabyl dojmu, že není co zlepšovat. Domnívám se tedy, že Čojka by neměla dále nakládat s majetkem propadlým nebo zabaveným ve prospěch státu pro humanitární účely. Tím by se měla zabývat instituce, která je vytvořena v souladu se zákonem 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, a do tohoto zákona, tzn. 219/2000 Sb., by se měla vtělit část navrhovaného ustanovení o nakládání se zabaveným zbožím z tohoto titulu.

Ale poznámku. Ať umístíme ustanovení o nakládání se zabaveným zbožím do toho či onoho zákona, není pravda, co předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že se státního rozpočtu a veřejného rozpočtu tato změna nedotkne. Budou nezbytně nutné náklady jednak s evidencí, distribucí, rozhodováním, kontrolou, a nelze přece s takto zabaveným a k humanitárním účelům určeným zbožím se věnovat stejně jako k zabaveným cigaretám, kde můžeme bezprostředně provést likvidaci. Ve vazbě na určité likvidační kapacity přitom je zřejmé, že i diskutabilní je otázka, zda můžeme u takto určeného zabaveného nebo propadlého zboží konstatovat, že podle současné právní úpravy se zničení propadnutých nebo zabraných výrobků nebo zboží provádí na náklad kontrolované osoby, která tyto výrobky nebo zboží nabízela, prodávala nebo skladovala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP