(18.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 172, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 173 přítomných bylo pro 156, nikdo proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu poslanci Římanovi i panu poslanci Schlingovi.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu návrhu, kterým je

 

65.
Návrh poslance Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění
zákon číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
/sněmovní tisk 153/ - třetí čtení

 

Kromě pana navrhovatele, pana Michala Krause, zaujme místo u stolku zpravodajů i pan poslanec Tomáš Teplík, protože je zpravodajem hospodářského výboru. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 153/3.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Dámy a pánové, chtěl bych jenom velmi stručně připomenout, že se jedná o novelu, která umožní urychlit v případě přijetí liberalizaci trhu s elektrickou energií.

Po prvním i druhém čtení vykrystalizoval návrh, který je modifikován třemi pozměňovacími návrhy. Všechny tři pozměňovací návrhy vytvářejí logický sled a doporučuji, aby novela zákona byla přijata ve znění všech tří pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nejsou, takže tuto rozpravu končím.

Pan poslanec Michal Kraus nehodlá využít právo navrhovatele a v rozpravě vystoupit. Dávám tedy slovo panu poslanci Tomáši Teplíkovi.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych jenom v krátkosti shrnul, že na základě sněmovního tisku 153/3 budeme hlasovat o třech pozměňovacích návrzích. Jedním z nich je usnesení hospodářského výboru. Další pozměňovací návrhy zazněly v podrobné rozpravě při druhém čtení. Byl to pozměňovací návrh pod písmenem B pana kolegy Býčka a pozměňovací návrh pod písmenem C, který jsem přednesl já.

V tuto chvíli mi nezbývá nic jiného, než navrhnout proceduru hlasování. Já v tuto chvíli prosím o pečlivou kontrolu, tak aby mohly být případně neprodleně vzneseny námitky proti mému návrhu. Doporučoval bych, aby se nejprve hlasovalo o návrhu pana kolegy Býčka, poté aby se hlasovalo o mém pozměňovacím návrhu, který není v rozporu s pozměňovacím návrhem pana kolegy Býčka, a na závěr aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu pod písmenem A - usnesení hospodářského výboru. Závěrem budeme potom, samozřejmě, hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pane poslanče, pozorně jsem vás sledoval a sděluji všem, kteří tak nečinili, že pan poslanec Teplík nás seznámil s jediným možným postupem. Takže - alternativa se nepřipouští a hlasování o postupu je v tuto chvíli zbytečné.

V tuto chvíli budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Býčka. Názor pana předkladatele? (Předkladatel souhlasí.) Názor pana zpravodaje? (Rovněž doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 173. Kdo také souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 174 hlasujících bylo pro 150, 10 bylo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní se táži pana předkladatele na jeho názor týkající se námětu pana poslance Tomáše Teplíka. (Předkladatel souhlasí.) Souhlas. Pan poslanec Teplík souhlasí? (Zpravodaj vřele souhlasí.)

 

Ti, kteří se chtějí připojit, to mohou dát najevo tím, že zvednou ruku a stisknou tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 174 skončilo. Ze 174 přítomných bylo pro 123, proti 10. I tento návrh byl přijat.

 

A my můžeme hlasovat o návrhu hospodářského výboru uvedeném pod písmenem A ve smyslu přijatých návrhů pod písmeny B a C. Názor pana navrhovatele? (Doporučuje.) Názor pana zpravodaje? (Rovněž doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 175. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 175 přítomných bylo pro 131, proti 36. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Já mohu přečíst text závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 153, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 176. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 175 hlasujících bylo pro 158 a jediný byl proti, takže návrh byl přijat.

 

Děkuji a gratuluji navrhovateli Michalu Krausovi a děkuji panu zpravodaji Tomáši Teplíkovi.

 

Nyní se, dámy a pánové, budeme věnovat předloze

 

66.
Návrh poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
/sněmovní tisk 161/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali pan poslanec Walter Bartoš a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Tomáš Teplík. Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 161/5.

Já mohu otevřít rozpravu. Přihlášky do rozpravy nevidím, takže rozpravu končím.

Ptám se, zdali chtějí se svými závěrečnými slovy vystoupit navrhovatel nebo některý ze zpravodajů výborů, které se touto normou zabývaly - pan poslanec Teplík, paní poslankyně Šedivá a pan poslanec Lachnit. Není tomu tak, takže poprosím pana poslance Teplíka, aby se ujal svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Já opět děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom v krátkosti uvedu, že v průběhu druhého čtení zazněl zde na plénu pozměňovací návrh pana kolegy Urbana. Předtím již z projednávání ve výborech na základě těchto projednávání zazněly pozměňovací návrhy obsažené v usneseních výboru pro evropskou integraci a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

A v tuto chvíli bych opět poprosil o pečlivou kontrolu. Dovolím si vám navrhnout způsob hlasování. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A - usnesení výboru pro evropskou integraci. Jenom podotýkám, že je naprosto totožný s pozměňovacím návrhem pod písmenem B výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí; tudíž odhlasujeme-li pozměňovací návrh pod písmenem A, bude pozměňovací návrh pod písmenem B nehlasovatelný. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana kolegy Urbana.

A já se zeptám, bude-li mít pan kolega Urban námitky proti tomu, abychom hlasovali po jednotlivých bodech. Já bych se za to velmi přimlouval. Pan kolega Urban, vidím, nemá námitky. A potom bych se chtěl zeptat pana kolegy Urbana, jestli svůj pozměňovací návrh pod písmenem C8 myslel jako čistý text, náhrada stávajícího textu § 14 odst. 3, nebo doplnění § 14 odst. 3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP