(12.10 hodin)
(pokračuje Exner)

Podobně také tato smlouva je velice komplikovaná, jak z hlediska své struktury, tak z hlediska toho, jaká je možnost vypovězení, a myslím si, že je oprávněné, aby se v této konkrétní situaci postupovalo individuálně, a to také z toho důvodu, že USA patří mezi naše rozhodující partnery.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Ještě se vás zeptám předtím, než přistoupíme k hlasování, zda usnesení obou dvou výborů jsou shodná, zda v nich nejsou rozdíly, kterým tiskem se budeme řídit, nebo podle kterého tisku navrhujete, abychom hlasovali. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Exner: Ano, paní místopředsedkyně, věcně je to tak. Obě dvě usnesení jsou zcela shodná, a to jak v části I, kde se navrhuje vyslovit souhlas s návrhem postupu, tak v části týkající se ukončení platnosti smluv.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já vám děkuji. Budeme tedy hlasovat o usnesení zahraničního výboru.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, navrhl bych, abychom zvolili následující postup v hlasování.

Za prvé, abychom se formálně řídili usnesením zahraničního výboru k tisku 186/3 a abychom postupovali takovým způsobem, že nejdříve budeme hlasovat o smlouvách, u kterých je požadováno zvláštní hlasování. Myslím, že o obou se může hlasovat najednou, protože jde o jednu smlouvu a její doplněk, jde o jeden problém. Potom bychom už hlasovali o usnesení jako celku, to je o části I a II.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já vám děkuji. Ptám se, zda má někdo výhrady k tomuto vámi navrženému postupu. Vidím, že ne.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Pokusím se ještě přivolat všechny, kteří chtějí hlasovat o tomto návrhu.

Nyní přistoupíme k hlasování o bodech 69 a 70 najednou. Je tomu tak?

 

Poslanec Václav Exner: Ano. V prvním hlasování bychom měli hlasovat o tom, zda Poslanecká sněmovna vysloví souhlas s ukončením platnosti smluv pod čísly 69 a 70, tak jak byly dostatečně charakterizovány.

Stanovisko zpravodaje je nesouhlasné.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Já také nesouhlasím.

 

Poslanec Václav Exner: Tady jsme si, pane ministře, asi nerozuměli. Hlasovat budeme o tom, zda máme souhlasit s ukončením platnosti. Moje stanovisko je záporné. Vaše stanovisko?

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Jsem odpůrce myšlenky vylučovat smlouvy, to znamená, jsem pro to, aby se hlasovalo en bloc, tak jak bylo navrženo v usnesení obou dvou výborů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane ministře, během rozpravy tady byl navržen postup, který nebyl zpochybněn, a to tak, že tyto dva body se budou hlasovat zvlášť. Tedy jestli chcete, aby nebyly vyloučeny z celkového seznamu, tak dejte doporučení ano.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: V tom případě ano.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kdo souhlasí s návrhem, tak jak ho pan zpravodaj přednesl, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 287 z přítomných 158 poslanců pro hlasovalo 81, proti 70. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Exner: Nyní se domnívám, že je možné hlasovat o celém zbytku navrženého usnesení, to znamená bodů I, II ve všech bodech kromě těch, které již byly odhlasovány. Stanovisko je souhlasné.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Stanovisko je rovněž souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 288 z přítomných 159 pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Exner: Protože jsme hlasovali po částech, je nyní potřeba odhlasovat usnesení jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nechám hlasovat o usnesení jako o celku.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 289 z přítomných 159 pro 114, proti 2. Tento návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím tento bod.

 

Nyní se budeme zabývat bodem 84, kterým je

 

84.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

 

K tomuto bodu nám byl rozdán podkladový materiál s usnesením organizačního výboru č. 163 ze dne 25. 6. tohoto roku. Prosím pana poslance Jana Kasala, aby z pověření organizačního výboru předložený návrh uvedl. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, organizační výbor na svém jednání, které se uskutečnilo před několika málo dny, přijal usnesení, které vám bylo rozdáno a kde mě organizační výbor zmocňuje, abych vám předložil, případně odůvodnil návrhy na vyznamenání, které Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních.

Stručně bych uvedl, že ze zhruba stovky návrhů, které v průběhu celého roku do Poslanecké sněmovny přišly od občanů a od organizací, bylo celkem 58 návrhů osvojeno vámi, tedy poslankyněmi a poslanci, a z těchto 58 návrhů náš podvýbor, který se zabýval detailně každým návrhem, předkládá celkem 22 návrhů. Z toho dva návrhy jsou na Řád bílého lva, šest jich směřuje k Řádu T. G. Masaryka, pět k medaili Za hrdinství a devět k medaili Za zásluhy. Z těchto 22 by mohlo být deset uděleno in memoriam.

Dámy a pánové, k průběhu projednávání bych chtěl říci, že se práce podvýboru účastnili zástupci všech poslaneckých klubů, že spolupráce byla aktivní a že jsme se snažili, a organizační výbor to nakonec svým rozhodnutím potvrdil, předložit vám takovou sestavu lidí, která odpovídá i názorové úrovni a názorovému spektru v Poslanecké sněmovně i navrhovatelů a která má také úspěch, má šanci na úspěch u prezidenta republiky, alespoň dle našeho mínění.

Doporučuji, aby se vedla rozprava k jednotlivým návrhům, aby případné návrhy, které budou předloženy k doplnění či vyjmutí jednotlivých návrhů, byly v rozpravě předloženy postupně, aby o nich bylo potom hlasováno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP