(18.20 hodin)

Poslanec Karel Šplíchal: Pane místopředsedo, mám jeden problém. Musím zpochybnit hlasování. Nemusím ho zpochybnit, protože to bylo dané výsledkem. Jenom bych chtěl pro protokol uvést, že jsem hlasoval proti návrhu kolegy Kladívka a zjistil jsem, že jsem vlastně hlasoval s ním, takže bych jenom do protokolu chtěl uvést na pravou míru, že jsem samozřejmě byl proti zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Šplíchal řekl to, co uznal za vhodné. Protokol to zaznamenal. Pan poslanec Kladívko to také zaznamenal zdvižením ruky, zdvižením prstu, který nesignalizoval nic dobrého pro pana poslance Šplíchala.

 

Ale my můžeme pokročit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb.,
o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 353/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti pan Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, v předchozím bodu v rámci rozpravy zazněl podle mě zcela legitimní požadavek na další kroky směřující k humanizaci českého vězeňství. Tento požadavek je velmi jednoznačně promítnut do právě předkládané novely zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Tato novela přináší celkem pět věcných změn, na které je vhodné vás upozornit.

Za prvé se zavádí institut, velice zvláštní, sociálního kapesného pro odsouzené, kterým se nepodaří zajistit práci odměňovanou a kteří nemají ani žádnou hotovost, ani žádný jiný příjem. Sociální kapesné je opravdu na hranici termínu sociální, protože je ve výši sto korun měsíčně.

Za druhé. Zavádíme model, který znáte všichni z různých filmů - možnost, nikoliv povinnost v konkrétním individuálním případě v případě návštěvy odsouzeného realizovat tuto návštěvu za pomoci přepážky, která zabraňuje fyzickému kontaktu mezi odsouzeným a jeho návštěvou. Jinými slovy, i nadále se nepředpokládá změna dosavadního systému, ale tam, kde budou odůvodněné případy, zejména ve věznicích se zvýšenou ostrahou u zvlášť nebezpečných vězňů, bude tedy při návštěvě takového odsouzeného možno instalovat do návštěvní místnosti mezi odsouzeného a jeho návštěvu například pletivo nebo sklo a podobně.

Třetí změna spočívá v úpravě, která je podle mě velmi žádoucí a svým způsobem dokonce opožděná, a to je právní úprava působení vězeňské duchovenské služby ve věznicích, včetně přístupu duchovních registrovaných církví a náboženských společností se zvláštním oprávněním ve smyslu platného zákona o svobodě vyznání.

Čtvrtou věcnou změnou, a je to zásadní změna, je v některých případech osvobození odsouzených osob od povinnosti platit si náklady na pobyt ve výkonu trestu odnětí svobody, a to v případech zejména, kdy jim není schopna Vězeňská služba zajistit zaměstnání v době výkonu trestu nebo když nejsou ze zdravotních důvodů způsobilé, jsou-li to odsouzení mladší 18 let a pak v případech přerušení výkonu trestu, zařazení do výchovného nebo terapeutického programu a podobně. Chtěl bych říci, že tato čtvrtá změna je významná, protože skutečnost, že dnes platný právní systém ukládá každému hradit státu náklady výkonu trestu odnětí svobody paušální částkou kolem šedesáti korun denně, znamená, protože jsme schopni získat zaměstnání pouze pro 45 % odsouzených, že nejméně 55 % odsouzených odchází z výkonu trestu s ohromným dluhem vůči státu, který je mimochodem nedobytný. Nerad zde přiznávám, že v tuto chvíli objem pohledávek státu za bývalými odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody jak na nákladech trestního řízení, tak na nákladech výkonu trestu odnětí svobody již přesáhl 1,5 mld. korun a jsou to pohledávky zcela nedobytné.

Poslední změnou, kterou přináší tento návrh novely zákona o výkonu trestu odnětí svobody, je promítnutí doporučení veřejného ochránce práv, které jste zde projednávali v rámci jeho souhrnné zprávy, a to nová úprava podmínek výkonu vyhošťovací vazby, tak aby odpovídala účelu tohoto omezení osobní svobody.

Jsem tedy přesvědčen, že předložená novela přispěje výrazným způsobem jak k humanizaci, tak ale současně ke zdokonalení fungování českého vězeňství a že je účelné ji přijmout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, zákon o výkonu trestu odnětí svobody jsme přijali v roce 1999, a je tedy přiměřený čas k tomu, abychom hodnotili jeho účinky v praxi a změnili to, co se neosvědčilo, případně uvažovali o dalších opatřeních, která by přispěla k efektivitě našeho vězeňství. Ale především je zde znovu čas, abychom se zamysleli, co si od výkonu trestu vlastně slibujeme. Jestli nám především jde o izolaci pachatele, kterému je tak zabráněno páchat další trestnou činnost, nebo jestli také věříme ve výchovný účinek trestu, který by pak neměl být pouze pobytem za mřížemi, ale měl by obsahovat celý komplex opatření, jež by působila na osobnost pachatele, aniž by ji bezdůvodně potlačovala.

Mám za to, že novela, i když se jí jistě celá řada věcí dá vytknout, jde oběma směry. Počítá se zpřísněním režimu ve vztahu k nebezpečným vězňům, ale současně například zmírňuje finanční závazky těch, kteří je bez vlastní viny nejsou schopni plnit a které jsme až dosud dostávali do začarovaného kruhu věčného zadlužení. Obsahuje i řadu diskutabilních témat, jakými jsou například rozsah nekontrolovatelných oprávnění církví a náboženských společností v kontaktu s odsouzenými nebo zvýhodnění věznic oproti jiným věřitelům ve vymáhání škody, kterou odsouzení způsobili.

Osobně bych byla ráda, kdybychom diskutovali například i o zefektivnění způsobu přeřazování odsouzených mezi jednotlivými typy věznic, o tom, jestli nelze odsouzeným zpřístupnit některé užitečné pomůcky osobního rozvoje, a podobně. Ale to vše má prostor v takzvaném druhém čtení, a já tedy doporučuji propustit tuto novelu k dalšímu projednávání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové. Otevírám rozpravu. Písemnou přihlášku mám prozatím jednu, tou je přihláška pana poslance Alexandera Černého, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážená sněmovno, novela zákona o výkonu trestu odnětí svobody je bezesporu nutná. Základní důvody, které směřují k pokusu prosadit tuto novelu do života, obsažené v obecné části důvodové zprávy, jsou bezesporu akceptovatelné. To, co tady pan vicepremiér Rychetský i kolegyně Rujbrová uvedli, nebudu opakovat, ale přesto mi dovolte ještě několik málo poznámek.

Údajně na podnět Ministerstva kultury se rozšiřuje působnost církví ve všech organizačních jednotkách Vězeňské služby až do té míry, že církve mohou de facto suplovat specialisty při práci s vězněnými osobami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP