(18.30 hodin)
(pokračuje A. Černý)

S trochou nadsázky lze konstatovat, že můžeme propustit vychovatele a specialisty oddělení výkonu vazby a trestu a nechat pracovat duchovní. Oni to pravděpodobně zvládnou za ně. Budou-li duchovní připravovat odsouzené i na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jak předpokládá § 20 odst. 4, pak jsou ve věznicích psychologové, pedagogové, sociální pracovníci a další pracovníci takřka zbyteční.

Předložené aktuální počty obviněných a odsouzených mají exaktní vypovídající hodnotu. Nabízí se však otázka, zda je tato tendence vskutku nezvratná. Zasvěcení vědí, že reprofilace věznic a vazebních věznic již proběhla, někde sice trochu násilně, ale proběhla. Zejména ve vazebních věznicích tak uměle vznikla oddělení pro výkon trestu různých typů bez potřebného materiálně technického zázemí a personálního vybavení. Zaměstnanci těchto nových oddělení se každodenně doslova krok za krokem prokousávají naplněním ducha dnešního zákona tak, aby práva vězněných byla uplatněna. Doufají, že jim novela pomůže.

Další velmi citlivou oblastí je nakládání s finančními prostředky odsouzených. Jakákoliv nejednoznačnost, umožňující různý výklad, má v praxi neblahé důsledky. Pokusy napravit tento nedostatek podzákonnými normami doposud příliš efektivní nebyly. Obdobně lze hovořit o problémech s nákupy a balíčky. Odkazy na snahu odstranit nepřiměřenou tvrdost se míjejí účinkem, a není-li zabezpečena naprostá jednoznačnost při výkladu závazných pravidel, pak vedou i k dalším pochybením. A co víc, tento stav se pak bezesporu spolupodílí i na vzniku korupčního prostředí. Problematika příjmu peněz, nakládání s nimi, otázka nákupů a balíčků musí být zákonem řešena naprosto jednoznačně.

Zmínka v důvodové zprávě o mimořádných událostech, ke kterým došlo ve věznicích a vazebních věznicích v říjnu a listopadu roku 2001, a o formování skupin velmi nebezpečných odsouzených je bezesporu významná, ale vyznívá poněkud naplano. Je mi známo, že tyto skupiny odsouzených jsou umísťovány do vytipovaných objektů Vězeňské služby a pracují s nimi specializované týmy odborníků. Ale novela zákona na to odpovídajícím způsobem nereaguje.

Ani v tomto případě se nepředpokládá, tedy v této novele, že budou vyvolány dodatečné nároky na státní rozpočet. Navzdory tomu přeji našim odsouzeným, aby se dočkali v rámci nových nebo již existujících výstupních oddělení vybudování lépe vybavených kulturních místností s hygienicky oddělenými toaletami, tělocvičnami, s místnostmi pro sebeobslužné aktivity, aby byli lépe připraveni na bezproblémový přechod do občanského života.

Ještě poznámka k výkonu vazby. Úmyslem navrhovatele je zjevně snaha docílit sjednocení obou těchto oblastí, tedy základních práv obviněných a odsouzených. S tím nelze v základě nesouhlasit. Navrhovatel se opírá především o závěry zpráv CPT, tedy Výboru proti mučení, který vyjádřil nespokojenost s absencí přiměřených programů činnosti s obviněnými. Vazební věznice mají mít za povinnost nabídnout obviněným práci, vzdělávání, sport a zájmové aktivity. Otázka potom logicky zní: mají v současné době vazební věznice a mají vůbec v souvislosti s tím, že zákon má platit od 1. 1. 2004, vytvořeny materiálně technické, prostorové a personální předpoklady, aby tuto povinnost mohly vůbec vykonávat? Je připravený tým specialistů a dalších zaměstnanců, kteří se budou věnovat výhradně obviněným? Ptám se proto, že vím, že stávající odborné týmy jsou v souvislosti s plněním programů zacházení zcela zaneprázdněny péčí o osoby ve výkonu trestu a i tak je jich nedostatek. Například počty specialistů by se musely zvýšit několikanásobně, měl-li by se tento úkol zajistit.

Přes zdaleka neúplný výčet výhrad k předkládané novele jsem pro její propuštění do druhého čtení a vůbec netrvám na tom, aby předkladatel reagoval teď v tuto chvíli. Chtěl bych ještě doporučit, aby tato novela byla postoupena i výboru pro obranu a bezpečnost, pakliže ten záměr zatím neexistuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Alexanderovi Černému. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím. Ptám se pana místopředsedy vlády, zdali hodlá vystoupit. Nehodlá. Zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Zuzka Rujbrová také ne, takže vás všechny pozvu k hlasování.

Budeme hlasovat dvakrát. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání petičnímu výboru a pan poslanec Černý navrhuje jako další výbor, kterému bychom měli tuto předlohu přikázat, výbor pro obranu a bezpečnost.

 

Dámy a pánové, v hlasování pořadové číslo 415, které jsem zahájil, se ptám, kdo souhlasí s návrhem na přikázání předlohy petičnímu výboru. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 165 přítomných bylo 121 pro, 5 proti.

 

V dalším hlasování pořadové číslo 416, které jsem zahájil, rozhodneme o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 166 hlasujících bylo pro 81, proti 25, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme předlohu přikázali k projednání výboru petičnímu, a prvé čtení tohoto vládního zákona končí.

 

Dámy a pánové, ještě není konec této schůze, ještě bude mít další pokračování, a to volbu. Žádám opět předsedu volební komise pana poslance Pavla Hojdu, aby nás seznámil s tím, co bude v tuto chvíli následovat. Vás prosím o klid.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, nyní bude následovat druhé kolo voleb, a to volba člena dozorčí rady České konsolidační agentury (bod 91) a volba člena rady České tiskové kanceláře (bod 92). Volí se vždy po jednom ze dvou kandidátů. Upozorňuji, zvláště ty, kteří chodí na poslední chvíli si vyzvedávat lístky, že platí můj čas, a přestože jsem udělal ústupek, že jsem o půl minuty později nechal vydat tři hlasovací lístky třem poslancům, kteří se opozdili, nebudu již tak činiti. Každý měl dostatek času. Vyhlašuji vždy dostatek času na vydávání hlasovacích lístků a upozorňuji všechny poslance, že nebudu tolerovat už žádné zpoždění.

Takže abychom byli ujednoceni. Hlasovací lístky budu vydávat podle mých hodinek do 18.50, mé hodinky chodí podle středoevropského času. Čili do 18.50 hodin. Volební komise bude vyhodnocovat výsledky čtvrt hodiny. Jsme schopni v 19.05 hodin vyhlásit výsledky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, takže volba bude probíhat do 18.50 hodin a v 19.05 hodin se zde sejdou zájemci, kteří si vyposlechnou výsledek volby. Velitelský čas pana poslance Hojdy je 18.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP