(16.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Další navrhované změny, zejména vymezení účastníka stavebního spoření, souvisejí se vstupem České republiky do Evropské unie a zákon precizují, aniž by dále zasahovaly do principů systému stavebního spoření.

Dámy a pánové, domnívám se, že tento návrh v maximálně možné míře respektuje snahu po maximální úspornosti veřejných výdajů. Cílem návrhu je srovnat dnešní poněkud extrémní výhodnost stavebního spoření do polohy, která je přijatelná jak pro účastníka, tak pro subjekty, které poskytují tento finanční produkt, tak pro státní rozpočet. Mám také za to, že jsme se tímto návrhem částečně vrátili k původnímu smyslu stavebního spoření, tj. napomoci řešení bytových potřeb jeho účastníků.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Bohuslavu Sobotkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Mládek.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, obdobně jako předseda Kalousek nebudu dlouze hovořit o návrhu, který přednesl pan ministr, protože se s ním plně ztotožňuji. Chtěl bych podtrhnout možná některé jiné body, a to že cílem zákona je nejen ušetřit peníze pro státní rozpočet, aby veřejné finance byly dlouhodobě udržitelné na stavu, nýbrž také zlepšit určitou férovost v bankovním sektoru, protože dnes bankovní sektor poskytuje různé spořicí produkty a stavební spoření se státní podporou je daleko nejvýhodnější produkt právě díky oné státní podpoře, ať už účastník použije ony peníze na deklarované účely, nebo nepoužije.

Proto bych chtěl zdůraznit nejen onu úsporu, ale také tu část návrhu, která bude umožňovat určitou bonifikaci a zvýhodnění těch účastníků spoření, kteří skutečně použijí peníze získané spoření na stavění či jiné řešení bytových potřeb. To je to základní.

Samozřejmě doporučuji propustit tento zákon do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

To mi umožňuje, abych započal s projednáváním bodu

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
/sněmovní tisk 395/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka, takže mu dávám slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, předložený návrh je součástí reformy veřejných rozpočtů a obsahuje tyto základní důležité změny.

První z nich je snížení dosavadní sazby daně z převodu nemovitostí z pěti na tři procenta. Snížení příjmů u této daně, které bude způsobeno poklesem sazby, je částečně kompenzováno na zúžení a zrušení některých osvobození.

Významnou úpravou je změna splatnosti daně z převodu nemovitostí současně s podáním daňového přiznání. Oproti dosavadní právní úpravě, podle které je poplatník povinen daň zaplatit až po doručení platebního výměru, by nová právní úprava měla urychlit výběr této majetkové daně.

Dalším problém, který návrh řeší, je sjednocení postupu při zdaňování majetku při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Ve všech případech vypořádání podílového spoluvlastnictví bude zdaňován daní darovací, popř. daní z převodu nemovitostí pouze rozdíl hodnot podílu na majetku před zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví a po zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Ke snížení administrativní náročnosti správy majetkových daní se navrhuje, aby při stanovení základu daně dědické bylo vycházeno z ceny majetku určené soudem v dědickém řízení a u vkladu do obchodní společnosti z hodnoty určené znalcem podle obchodního zákoníku. Rozšiřuje se i okruh osvobozených nabytí majetku, u kterých se daňové přiznání nepodává.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Bohuslavu Sobotkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Svoboda.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji. Vážená vládo, vážený pane místopředsedo, pokusím se být velmi stručný, protože vše podstatné o této novele řekl již pan navrhovatel, pan ministr Sobotka.

Vzhledem k tomu, že tato novela je samozřejmě koncipována v kontextu balíku zákonů, které se týkají reformy financí, a k vlastním detailním změnám tady poměrně důraznou zprávu řekl jasnou pan ministr, nemá smysl, abych tyto argumenty opakoval. Proto navrhuji propustit tuto novelu do druhého čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Ve smyslu naší dohody přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Mohu tak zahájit projednání dalšího bodu, kterým je

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 400/ - prvé čtení

 

Pověřeným členem vlády je opět ministr financí pan Bohuslav Sobotka, takže mu dávám slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, tento návrh zákona je projednáván i v souvislosti s projednávanou novelou zákona o dani z příjmů. Tyto návrhy spolu věcně souvisejí, a proto vláda pokládala za vhodné, aby byly projednávány v Poslanecké sněmovně současně.

Návrh novely zákona o účetnictví vychází z koncepčního materiálu, který byl od roku 2001 připravován Ministerstvem financí za účasti široké odborné veřejnosti, a to především komise pro otázky regulace a dalšího rozvoje účetnictví a auditu. Členy této komise jsou zástupci profesního sdružení regulátorů, finančního a veřejného sektoru, akademické veřejnosti a další. Jedná se o návrh, který byl přijat na základě konsensu všech klíčových dotčených osob. Lze konstatovat, že novela je nutnou a akceptovatelnou změnou.

Hlavním cílem předkládané novely je dosažení plné slučitelnosti české právní úpravy účetnictví s právem Evropských společenství a zajištění podmínek pro to, aby účetnictví mohlo plnit svou hlavní funkci, tj. zjistit věrný a poctivý obraz předmětů účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Navrhuje se proto, aby zákon o účetnictví upravoval pouze podvojné účetnictví, které bude možno vést buď v plném, nebo zjednodušeném rozsahu. Evidence založená na jiném principu je upravena právě v zákoně o dani z příjmů, který rovněž projednáváme paralelně s tímto návrhem zákona, a bude upravena jako tzv. daňová evidence.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a tím je pan poslanec Petr Rafaj.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, o novele zákona o účetnictví nám pan ministr řekl základní věci. Chtěl bych jen upozornit na věc, která je tam hodně důležitá, věc, která vlastně mění princip, tj. zrušení jednoduchého účetnictví a jeho nahrazení podvojným účetnictvím. V zákoně je stanoven limit ve výši obratu 3 miliony korun. Nad 3 miliony bude muset podnikatel - ať fyzická, nebo právnická osoba - vést podvojné účetnictví. Jak už zde bylo řečeno předtím, do této hranice bude možné vést pouze daňovou evidenci.

Myslím si, že nad hranicí 3 miliony korun je dobré se zamyslet, zda je v odpovídající výši, protože spoustu malých drobných podnikatelů zasáhne tato změna. Bude pro ně dosti pronikavá a prudká.

I přes toto vše, co jsem zde víceméně kriticky řekl, jsem přesvědčen, že tato novela zákona by měla být sněmovnou přijata. Proto doporučuji sněmovně, aby zákon prošel do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Rafajovi. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Dalším z bodů bude

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském
pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb.,
o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti
z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb.,
o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 393/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP