(17.20 hodin)
(pokračuje Zralý)

Ale v samotné důvodové zprávě k této novele vláda nedokázala alespoň v hrubých obrysech kvantifikovat, jaké že to částky pomohou snížit deficit veřejných rozpočtů České republiky.

Navrhovaná úprava není v rozporu s právním řádem České republiky ani s ústavním pořádkem, stejně jako není v rozporu s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána.

Tolik, vážený pane předsedající, zpravodajská zpráva a své připomínky pak přednesu v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Přerušuji projednávání tohoto bodu a budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb.,
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 391/ - prvé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal opět ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, který je pověřen vládou, aby návrh uvedl.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl sněmovní tisk 391 v prvém čtení.

Důvodem pro změnu služebního zákona je výlučně ekonomická povaha, to znamená v podstatě situace, kdy je potřeba řešit stabilitu veřejných financí. Je jím napjatá situace možností státních financí, která neumožní realizovat platový systém založený na plnění předem daných nároků vyplývajících přímo ze zákona. V podstatě jde o to, aby o výši rozhodujících složek platu státních zaměstnanců a čekatelů měla možnost rozhodovat vláda v aktuálním čase podle vytvořených ekonomických předpokladů, obdobně jako je tomu v obecné úpravě odměňování zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy. U ostatních zaměstnanců ve správních úřadech se pak s nezbytnými odchylkami navrhuje při jejich odměňování postupovat podle obecné úpravy. Způsob realizace tohoto cíle byl zvolen tak, aby současně nedošlo k znepřehlednění zákona číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, pokud by se do něj musela zakotvit specifika služebního poměru státních zaměstnanců.

V předloženém vládním návrhu zákona se současně navrhuje provést naléhavé změny vyvolané pochybnostmi o dodržení zásady proporcionality při uplatňování výjimky ze zásady volného pohybu pracovníků obsažené v článku 39 Smlouvy o založení Evropských společenství, avizované Evropskou komisí. Z uvedeného důvodu obsahuje předkládaný návrh i omezení činností, které se považují za služby státu, a které proto mohou být vykonávány pouze občany České republiky.

S ohledem na skutečnosti, že zákonná předloha znamená jednoznačnou úsporu ve výdajích státního rozpočtu, věřím, vážené dámy a pánové, že tento návrh pustíte do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, a prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Lucie Talmanová, která je určena zpravodajkou pro prvé čtení.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, předložený tisk 391 je novelou jednoho z nejdéle sněmovnou projednávaných zákonů, zákona o službě státních zaměstnanců. První novelou tohoto zákona jsme se zabývali poměrně nedávno. Tento fakt vám připomínám proto, abychom si uvědomili, že novelizujeme zákon, jehož platnost byla odložena o rok, tudíž zákon, který má začít platit od ledna 2005.

Dnes projednávaná novela navrhuje upravit odměňování státních zaměstnanců a čekatelů tak, aby o výši podstatných složek jejich platu měla možnost rozhodnout vláda obdobně tak, jako je tomu v obecné úpravě odměňování zaměstnanců ve veřejných službách.

Další změny, které jsou popsány jako naléhavé, jsou zdůvodněny vyvolanými pochybnostmi o dodržení zásady proporcionality při uplatnění výjimky ze zásady volného pohybu pracovníků obsažené ve Smlouvě o založení ES. Naléhavost je ovšem popsána jednou jedinou větou v důvodové zprávě, takže nevím, jak je tato naléhavost nutná, byla-li jí věnována jedna jediná věta.

Hlavní důvod, který zde uvedl i předkladatel této novely zákona, proč novelizovat služební zákon zásadní změnou odměňování státních zaměstnanců ze zákona směrem k nařízení vlády, jsou úsporná opatření. Dovolte mi ocitovat další větu z důvodové zprávy, a to: Přijetím navrhované úpravy dojde k úspoře ve výdajích státního rozpočtu na roky 2005 až 2006. Její výši však nelze ani odhadnout, protože není dosud s konečnou platností rozhodnuto o zvýšení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb, atd.

Jako zpravodajka, dámy a pánové, jsem tedy nucena přistoupit k poměrně nestandardnímu kroku, a to již z této pozice zpravodaje avizovat návrh na zamítnutí zákona. Jestliže hlavním důvodem jsou úsporná opatření ve vztahu ke státnímu rozpočtu zdůvodněná větou, že tato opatření bezpochyby nastanou, ale jejich výši nelze odhadnout, jsou z mého pohledu zcela nedostatečná a v rozporu s § 86 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o projednávání návrhů zákonů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní zpravodajce Lucii Talmanové a přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví
mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů,
soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí
let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony
/sněmovní tisk 392/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, aby nás uvedl do tohoto tisku.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, tento návrh zákona se dotýká všech zde přítomných v této sněmovně, tzn. v podstatě zmrazení platů, což má souvislosti i s dalšími náhradami, které jsou vázány vlastně procentně na základ, takže lze z toho jednoznačně odvodit, že reálně, tak jak bude postupně inflace v jednotlivých letech, tak reálně budou platy ústavních činitelů se snižovat včetně jejich náhrad, což v souvislosti s tím, že naopak platy jak ve státní sféře, ve veřejné sféře, tak v podnikatelské sféře porostou významně rychleji, povede k přirozenému snížení rozdílu mezi platy ústavních činitelů a platy ve veřejné státní sféře a privátní sféře.

Jedná se o mimořádné určování při určení výše platů a některých náhrad výdajů s výkonem funkce představitelů.

Nemám v úmyslu vést nějaké dlouhé úvodní slovo, neboť důvody a cíle předloženého návrhu zákona jsou zřejmé. Je to poměrně jednoduchá změna zákona a hlavní význam je v tom, že jednak tak, jak byly už zmrazeny platy ústavních činitelů v tomto a předchozím roce, tak k tomu dochází i v dalších letech. Je to v podstatně spoluúčast na reformě veřejných financí všech, čili i z toho je vidět, že se reforma dotýká přiměřeně výše všech příjmů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Škromachovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Václavek jako zpravodaj pro prvé čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP