(12.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Jsme v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 336/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Hana Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem malé novely zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb., který vám byl předložen jako sněmovní tisk č. 336.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, určitě jménem všech těch, kteří mají zájem o projednávání tohoto návrhu zákona, prosím všechny ty, kteří nemají zájem a dávají to ostentativně najevo tím, že si vyřizují své možná služební, možná soukromé záležitosti i uvnitř Poslanecké sněmovny, aby tak nečinili. Doufám, že mě nedonutíte, abych tady zvonil na zvonec. Poprosím tedy jak pány ministry, tak pány poslance a paní poslankyně. Prosím, dámy a pánové, o klid ještě jednou. Pokud chcete dvě polední přestávky, bude vám vyhověno.

Možná, paní poslankyně, že už se můžeme do toho pustit.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, že mi dáte trochu prostoru. Na několika schůzích v této sněmovně byl projednáván stav likvidace majetku Fondu dětí a mládeže. Při tomto projednávání bylo konstatováno, že zůstala ještě část nerozděleného majetku, který je vhodný pro další mládežnické organizace, a to vzhledem k novele, která je obsažena v zákonu 79/2002 Sb. My navrhovatelé se domníváme, že by bylo vhodné dát ještě příležitost i menším organizacím, a proto předkládáme tento návrh zákona.

Zákon v podstatě prodlužuje lhůtu pro ukončení likvidace do 30. června 2004, určuje termín vyhlášení třetího kola výběrového řízení a je tu novinka, kterou neobsahovala předchozí novela, a to, že bychom byli rádi, kdyby dvě nemovitosti - Senovážné náměstí čp. 977 v Praze 1 a nemovitost v Brně na České ulici č. 166 - přešly do vlastnictví státu a zůstaly sloužit k účelům pro práci s mládeží. Dále navrhujeme, aby likvidační zůstatek z Fondu dětí a mládeže byl převeden na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti (?) a byl účelově využíván na práci s mládeží.

Na jednom z minulých zasedání této sněmovny bylo přijato usnesení, aby se touto otázkou zabývalo ministerstvo školství, aby byl předložen návrh na prodloužení lhůty na likvidaci Fondu dětí a mládeže. S ohledem na legislativní lhůty jsme se tohoto návrhu ujali jako skupina poslanců. Byla bych ráda, kdyby tento návrh byl schválen a bylo umožněno mládežnickým organizacím získat ještě nějaký majetek, který zbyl po SSM.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně, a prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Zbyněk Novotný.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb., uvedený v tisku 336, je relativně stručný, ale obsahem závažný. Hlavní důvody, které vedly předkladatele k jeho předložení, již sdělila paní poslankyně Šedivá.

Osobně za nejdůležitější považuji tu část, ve které se část majetku bezúplatně převádí na občanská sdružení dětí a mládeže, občanská sdružení zabývající se tělovýchovou a sportem, školy a školská zařízení, popř. na územně samosprávné celky, a to v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády. Převedený majetek bude tedy i nadále přímo sloužit dětem a mládeži.

Jak jsem měl již možnost hovořit se svými kolegy z výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu, dá se očekávat, že ve druhém čtení budou podány některé pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona. Je pravděpodobné, že se k těmto návrhům připojím vzhledem k některým výhradám, které k tomuto zákonu mám a které zde přednesu v obecné rozpravě. Přesto doporučuji jako zpravodaj pro první čtení v Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, ve kterém poslanecký návrh zákona, sněmovní tisk 336, propustí do druhého čtení a přikáže k projednání výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu.

Děkuji za pozornost a zároveň se, pane předsedo, hlásím do obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, obecnou rozpravu otevírám. Mám tři přihlášky. Jako první je přihlášen pan poslanec Pavel Suchánek, jako druhá poslankyně Kateřina Konečná a jako třetí pan poslanec Zbyněk Novotný.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tento návrh podle mě prodlužuje agonii této instituce, navrhuji tento tisk 336 v prvním čtení zamítnout.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Suchánkovi. Hovořit bude paní poslankyně Konečná, připraví se pan poslanec Novotný.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych pouze podotkla, že přestože k tisku 222, který jsme projednávali před bezmála třemi měsíci, bylo přijato několik usnesení, ani jednou nebyl svolán podvýbor pro mládež, aby se vyjádřil a mohl navrhnout jakoukoliv kompromisní dohodu o tom, jak budeme s likvidací Fondu dětí a mládeže pokračovat.

A dále mi dovolte, abych měla jednu otázku na paní ministryni. Když jsme tady vedli rozpravu k tisku 222, což byl převod v druhém kole, tak jsem se vás, paní ministryně, pouze ptala, proč je majetek, který v této novele se objevuje, tzn. Senovážné náměstí a Česká, dán do rukou ministerstva školství. Bylo to i v usnesení. A vy jste se k tomu vyjádřila takto -dovolím si ocitovat: "Pouze bych chtěla říci paní poslankyni Konečné, že nemusí mít obavy z toho, že by Ministerstvo financí, nebo dokonce ministerstvo školství mělo zájem o to, aby jim některé tyto objekty zůstaly. Ujišťuji vás, že ministerstvo školství nechce žádný z těchto objektů, a dokonce ani v případě, že by tyto projekty nepřešly na organizace pracující s dětmi a mládeží, ministerstvo školství žádný z těchto objektů nezíská a ani by koneckonců získat nechtělo."

Mě by tedy zajímalo, paní ministryně, proč jste změnila názor a co hodláte s objekty Senovážné náměstí a Česká do budoucna dělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Konečné. Hovořit bude pan poslanec Novotný, připraví se paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Poslanecké sněmovně byl předložen sněmovní tisk 336 obsahující návrh zákona, který zde byl před několika okamžiky přednesen. Mým zájmem je a mělo by být zájmem celé této sněmovny, aby maximální množství objektů ve správě Fondu dětí a mládeže přešlo na nové nabyvatele, tzn. na organizace, které pracují s dětmi a mládeží. V poslaneckém návrhu je v bodu 3 navrženo prodloužení existence Fondu dětí a mládeže v likvidaci o půl roku. Ve stanovisku vlády k návrhu zákona je navrhováno prodloužení činnosti Fondu dětí a mládeže dokonce o jeden rok.

Když byl zřízen fond v roce 1993, většina z nás v těchto lavicích ještě neseděla. Přesto se domnívám, že jak ti, kteří se na zřízení fondu aktivně podíleli jako poslanci, tak ti z nás, kteří toto sledovali jako občané, nepředpokládali, že ještě po deseti letech budeme vést diskusi o existenci a prodloužení činnosti fondu. Očekávání, že Fond dětí a mládeže bude spravovat majetek ve prospěch dětí a mládeže, se nenaplnilo. Fond po celou dobu své existence tuto správu řádně neplnil. Pod jeho vedením se nejen hodnota majetku nezvýšila, ale výrazně se snížila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP