(14.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Dovolte, abych vznesl ještě jednu legislativně technickou připomínku. Vzhledem k tomu, že ve druhém čtení k bodu 11 padlo několik alternativ, je nezbytné si uvědomit legislativně technickou úpravu pro bod 66. Bude-li v bodě 11 přijata jiná alternativa, než navrhuje rozpočtový výbor, tak v bodě 66 je potřeba číslovku 55 nahradit tou číslovkou, která bude schválena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Slovo má pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych měl jenom takové doplnění. Stala se chyba při přepisu mého pozměňovacího návrhu, to znamená C3 v § 21 odstavec 15 zní: Zajištění daně dále upravují § 59 - a tady se stala ta chyba; v tom, co je předloženo kolegům k hlasování, je § 78 a správně je to § 77 a § 90.

Další: Dovolte mi, abych stáhl svůj návrh pod C3, ne celý, to je: za § 58 se vkládá nový § 59, který zní. Já stahuji alternativy B a C.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhujete stažení těchto alternativ. (Poslanec Vlček souhlasí s formulací.) Hlásí se pan poslanec Býček.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, ve druhém čtení jsem předložil pozměňovací návrh na změnu pevné sazby a procentické sazby v § 113 u tabáku ke kouření. Bohužel neuvedl jsem, že můj pozměňovací návrh se týká i pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru, kterým je uveden, neboť v původním textu tisku 317 není počítáno s procentickou sazbou daně. Můj návrh tedy byl: upravit pevnou sazbu na buď ve variantě A - 550 Kč/kg bez procentické sazby, nebo varianta B - 600 Kč/kg bez procentické sazby daně. Prosím, aby byl můj pozměňovací návrh rozšířen i proti pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru, tak jak byl uveden.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Býčkovi. Nikdo další se do rozpravy ve třetím čtení nehlásí, takže tuto rozpravu končím a ptám se pana ministra financí, zdali hodlá vystoupit v tuto chvíli. Není tomu tak, takže předávám slovo zpravodaji rozpočtového výboru Miroslavu Kalouskovi.

Prosím o klid, dámy a pánové, projednáváme vážnou věc a bylo by dobře, kdybychom se nedostali do nějaké procedurální pasti.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dříve než navrhnu sněmovně ke schválení proceduru, dovoluji si požádat, aby sněmovna rozhodla hlasováním, zda vyhoví panu kolegovi Vlčkovi v jeho návrhu stáhnout v pozměňujícím návrhu C3 alternativu B a alternativu C. Tento návrh předkladatele sněmovně doporučuji.

Dále si dovoluji sněmovnu požádat, aby rozhodla, zda přijme vysvětlující návrh pana poslance Býčka a bude o jeho alternativách hlasovat v tom rozsahu, jak pan poslanec se domníval, že návrh předložil, nikoliv v tom rozsahu, jak jej předložil skutečně. Pokládal bych za fér, kdyby Poslanecká sněmovna tyto návrhy zamítla v tom rozsahu, jak byly zamýšleny - předloženy, a proto i jeho návrh doporučuji. Prosím, aby před předložením procedury se o těchto dvou návrzích hlasovalo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, já s tímto postupem souhlasím a v hlasování pořadové číslo 46, které jsem zahájil, se sněmovny ptám, kdo souhlasí s tím, abychom vyhověli panu poslanci Miroslavu Vlčkovi a do návrhu nezahrnuli písmena B a C z bodu 3. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 196 přítomných bylo 147 pro, 3 proti.

 

Nyní rozhodneme o tom, zda vyhovíme panu poslanci Býčkovi a přijmeme skutečnost, že jeho návrh se vztahoval i k návrhu rozpočtového výboru - stručně řečeno. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 47. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 189, jeden byl proti.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní dovolte, abych navrhl proceduru hlasování. Nejprve doporučuji schválit en bloc legislativně technické, a to jak ty, které jsou písemně předloženy k tisku 317/2, tak ty, které jsem přednesl v rozpravě ve třetím čtení. Poté vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy přednesené v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení se tak či onak vztahují k pozměňovacím návrhům předloženým rozpočtovým výborem, doporučuji hlasovat nejprve o pozměňovacích návrzích přednesených ve druhém čtení v tom pořadí, v kterém byly předloženy, s tím, že některé se mohou stát časem nehlasovatelné. Tím se stanou tak či onak nehlasovatelné - nebo nestanou, podle toho, jak budou návrhy přijaty - některé body - já vždycky řeknu, které by byly nehlasovatelné tím přijetím - některé body v doporučení rozpočtového výboru, a poté navrhuji hlasovat o zbylých usneseních rozpočtového výboru en bloc. Činím tak přesto, že si uvědomuji, že pravděpodobně bude vznesen požadavek, a já mu samozřejmě automaticky doporučuji vyhovět, na některá samostatná hlasování, ale nechci být jako koaliční poslanec zbytečně iniciativní. Takže poté navrhuji hlasování o usnesení rozpočtového výboru en bloc. Tolik můj návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Hlásí se pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Jakkoliv je navržená procedura velmi blízko čisté technokratické metodě, jak se vyrovnat se spoustou pozměňovacích návrhů, požaduji samostatné hlasování o těchto bodech: 13, 16, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 70, 71, 75, 79. Zdůvodňuji to tím, že pan zpravodaj abstrahuje jistou politickou rovinu některých našich hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Já bych chtěl poprosit, aby se rovněž o bodě 14 hlasovalo samostatně, tím se potom vyloučí můj pozměňovací návrh, nebo nevyloučí. Aby to bylo hromadně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Jsou nějaké další připomínky k proceduře, kterou navrhl zpravodaj Miroslav Kalousek? Pokud ne, dám hlasovat o tom, kdo s touto procedurou souhlasí.

 

Hlasování pořadové číslo 48 jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 198 přítomných bylo pro 193, nikdo nebyl proti.

 

Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Takže nyní doporučuji hlasovat o všech legislativně technických, jak písemně, tak ústně předložených. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Předpokládám, že pan ministr také doporučuje. (Souhlas.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP