(Jednání pokračovalo v 16.37 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas určený na jednání poslaneckých klubů vypršel, takže vás všechny zvu do sněmovní síně a budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu schváleného pořadu schůze. (Hluk v sále.)

Pokud se vám zdála přestávka pro vaše jednání krátká, tak vás žádám, abyste mi sdělili, zdali chcete, aby přestávka byla prodloužena. Pokud máte za to, že jste všechno důležité již projednali, tak vás prosím, abyste se posadili a sledovali spolu se mnou projednávání dalšího bodu, kterým je

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 234/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a usnesení Senátu jsme dostali jako sněmovní tisk, který je označen číslem 234/5. Vítám mezi námi pana senátora Ladislava Macáka. Prosím, aby se posadil.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno. Senát vrátil návrh zákona měnící zákon o soudních exekutorech se dvěma pozměňovacími návrhy. Druhý pozměňovací návrh je v podstatě technického charakteru a nehodlám se k němu dále vyjadřovat.

První pozměňovací návrh byl přijat teprve na plénu Senátu, nikoli při projednávání v ústavně právním výboru, a souvisí se snahou zajistit možnost určité náhrady, především v případě obcí, při obstarávání nutné součinnosti ve prospěch soudního exekutora při nařízení exekuce. Při formulaci návrhu ovšem na plénu Senátu vypadlo ustanovení o tom, že třetí osoby jsou nuceny - povinny poskytnout exekutorovi součinnost. Jinými slovy, v případě, že se například exekutor dotáže banky, zdali má povinný u nich účet, bude podle senátního návrhu - a já se domnívám, že jde o nedopatření, ale bohužel, vypadla tam povinnost součinnosti - tak bude záležet pouze na dobrovolnosti banky či jakékoli jiné instituce, zda tyto údaje exekutorovi sdělí. Jinými slovy, nově by se exekuce stavěla na dobrovolnosti a tím by ztratila jakýkoli charakter exekuce. Protože exekuce, která je dobrovolná, není exekucí.

Z tohoto důvodu, byť proti vlastnímu obsahu návrhu Senátu bych nic nenamítal, tak z tohoto důvodu, že ze současného textu zákona je vypouštěna - podle mne nedopatřením - právě povinnost poskytnout ze strany bank a jiných subjektů exekutorovi součinnost, nemohu doporučit senátní verzi, naopak, doporučit její zamítnutí a setrvat na verzi z Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zdeňku Koudelkovi a ptám se, zdali hodlá vystoupit paní poslankyně Marie Rusová jakožto zpravodajka ústavně právního výboru. Není tomu tak.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP