(17.00 hodin)
(pokračuje Seitlová)

Je třeba ještě říci jeden fakt. Princip umožnění nebo usnadnění nabytí státního občanství dítěte po jeho rodiči je také v souladu s evropskou úmluvou o státním občanství. V kapitole 3 článku VI této úmluvy, kterou Česká republika přijala a Parlament již schválil právě v posledních měsících, se stanoví, že každý stát má umožnit, aby dítě po svém rodiči mělo občanství. Může stanovit výjimku, pokud je tento rodič v zahraničí nebo se narodí v zahraničí, ale v dalším článku v odstavci 4 se říká, že pro takovéto děti má stát občana, kterému se dítě narodilo, usnadnit získání tohoto občanství, pokud o ně má zájem. Takže i v duchu této evropské úmluvy je ten návrh, který Senát přijal.

Po projednání ve výborech přijalo proto plénum Senátu k návrhu novely pozměňovací návrh, který umožní získání českého občanství prohlášením pro děti smíšených česko-slovenských manželství, které nedosáhly v okamžiku rozdělení 18 let. Je třeba vzít také v úvahu fakt, že právě věk zletilosti pro ně samotné vyloučil možnost vlastního rozhodnutí o občanství, která byla dána všem ostatním občanům federativní republiky. Podle odborného odhadu, jak již řekl pan ministr, se nejedná o velkou skupinu, ale domnívám se, že pokud byste přijali návrh Senátu, jistě by to bylo chápáno jako velmi vstřícný krok ze strany České republiky k našim občanům, kteří na Slovensku žijí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní senátorce Jitce Seitlové. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Všechny jsem vás odhlásil a prosím o novou registraci.

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o našem jednacím řádu. K přijetí následujícího usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 254/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 254/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 19 a ptám se, kdo souhlasí s tímto usnesením. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 19 skončilo. Ze 195 přítomných hlasovalo pro 140, proti 32, takže toto usnesení jsme přijali.

 

Mohu v tuto chvíli poděkovat paní senátorce Jitce Seitlové za její účast a loučím se s ní.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

7.
Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
/sněmovní tisk 256/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 256/5. Vítám mezi námi pana senátora Františka Kroupu.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, já bych k tomuto návrhu zákona, který je už tak trochu evergreenem, chtěl říci několik věcí.

Za prvé bych chtěl poděkovat za to, jak v jednotlivých fázích legislativního procesu byl tento návrh projednáván. V tomto směru v Senátu situace byla velmi konstruktivní a ve své podstatě jen tak trochu nešťastnou náhodou tento návrh nebyl schválen v tom znění, ve kterém jej přijala Poslanecká sněmovna, a nakonec chybějícím jedním hlasem tento návrh byl postoupen do podrobnější rozpravy a byl projednáván a byly přijaty některé pozměňovací návrhy.

K přijatým pozměňovacím návrhům bych chtěl říci jasné konstatování. Ani jeden z těch přijatých pozměňovacích návrhů nezasahuje do konstrukce zákona tak, že by ji nějakým podstatným způsobem měnil, a já budu velmi spokojený, pokud tento návrh zákona bude schválen v jedné z těchto dvou možných verzí. Pokud bude schválen v podobě senátní, budu s tím spokojen stejně tak jako v podobě sněmovní.

V Senátu byly přijaty dva pozměňovací návrhy, které asi stojí za to, abych je hlouběji okomentoval, nebo se o nich alespoň zmínil. Jeden z nich se týká snížení nároku na odchodné u příslušníků bezpečnostních sborů z osminásobku na šestinásobek jako horní hranici. Druhý návrh se týká něčeho, co mi vadí přece jen trochu více, to je vypuštění § 42 odst. 1 písm. d), který měl řešit možnosti "rychlého propuštění" těch příslušníků bezpečnostních sborů, u kterých bylo zjištěno jednání, které bylo způsobilé poškodit dobrou pověst bezpečnostních sborů.

My jsme chtěli, aby bylo možno v některých případech propustit příslušníky ještě předtím, než dojde k pravomocnému rozhodnutí soudu. Je to praxe, která je běžná i v tuto chvíli, a chtěli jsme, aby tato možnost zůstala zachována. To neznamená, že není zachován proces, to znamená řízení, to neznamená, že není zachován soudní přezkum, ten je zachován, a to neznamená, že ten člověk v případě, když se ukáže, že důvody k tomuto prostě nebyly způsobilé, k takovému zacházení, nemá možnost se vrátit zpět na pozici, ze které odcházel.

Nicméně Senát rozhodl takto, a přestože tento text bych raději v zákoně viděl, tak v tuto chvíli mohu říci, že sám jako poslanec budu hlasovat pro verzi, která byla postoupena ze Senátu, a pokud tato varianta neprojde, budu hlasovat pro verzi, kterou schválila Poslanecká sněmovna. To je přístup, který bych chtěl také doporučit Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Ptám se pánů zpravodajů sněmovních výborů Tomáše Kladívka a Jozefa Kubinyiho, zdali hodlají vystoupit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Chci připomenout již poněkolikáté, že pozměňovací návrhy v rámci této rozpravy nejsou přípustné.

Jako první v rozpravě vystoupí pan senátor František Kroupa.

 

Senátor František Kroupa: Děkuji, pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, Senát se zabýval předmětným návrhem zákona na svých dvou schůzích. Na dvou schůzích z toho důvodu, že poprvé byla do Senátu doručena verze, která neodpovídala přesně usnesení sněmovny. Díky vstřícnosti vámi zvoleného vedení sněmovny byl tento tisk vyměněn a mohl být projednán se vší platností na dalším zasedání Senátu.

Senát vycházel při svém jednání z několika faktů. Jednak z toho, že zákon v žádném případě není tím, jaký obraz z něj učinila média, to znamená, že by byl zákonem na zvýšení platu policistů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP