(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 205. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 40, proti 135. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme hlasovat o celku.

 

Poslanec Antonín Zralý: Stanovisko záporné. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přečtu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 394."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 206. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 99, proti 95. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Škromachovi, děkuji panu zpravodaji Zralému za odvedený výkon.

 

Máme před sebou další bod, kterým je

 

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb.,
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 391/ - třetí čtení

 

Prosím zpravodajku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyni Talmanovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Vám ostatním připomínám, že pozměňovací návrhy máme uvedené ve sněmovním tisku 391/2.

Než otevřu rozpravu, dám slovo panu poslanci Michalu Krausovi.

 

Poslanec Michal Kraus: Chtěl bych pro stenozáznam sdělit, že v předchozím hlasování jsem měl v úmyslu hlasovat ano, a na sjetině mám ne.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Mohu dát nyní slovo vám, kteří chcete vystoupit v rozpravě, kterou jsem otevřel. Nikdo nechce vystoupit v rozpravě, takže ji končím a ptám se pana ministra, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak. Prosím, aby se svých zpravodajských povinností ujala paní poslankyně Lucie Talmanová a seznámila nás se svým názorem na to, jak budeme projednávat pozměňující návrhy.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dovoluji si navrhnout, abychom o pozměňovacích návrzích pod písmenem A, tzn. obsažených v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, hlasovali najednou o všech deseti, nebudou-li námitky, pak o pozměňovacím návrhu předneseném ve druhém čtení, který předložila paní poslankyně Vojtilová, a máme ho v tisku 391/2 pod písmenem B. Pak bychom mohli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nejsou námitky proti takto navrženému postupu? Nejsou. Můžeme tak postupovat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Názor paní zpravodajky je neutrální, ministr doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 207. Kdo souhlasí s blokem návrhů pod písmenem A, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 196 přítomných bylo pro 137, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Vojtilové. Stanovisko paní zpravodajky je neutrální, ministr doporučuje.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 208, které jsem zahájil. Kdo návrhem paní poslankyně Vojtilové souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 100, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme zřejmě vyčerpali veškeré možnosti, o kterých bylo možno hlasovat ve třetím čtení, takže mohu přednést návrh na závěrečné usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správvních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony, podle sněmovního tisku 391, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 209. Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 99, proti 96. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího návrhu, kterým je

 

40.
Vládní návrh zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví
mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů,
soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí
let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony
/sněmovní tisk 392/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů vedle ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha zaujal místo zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Václavek. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 392/2.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si přednést zpřesnění pozměňovacího návrhu uvedeného pod bodem B v tisku 392/2: Do § 4 se vkládá novelizační bod 1, kterým je text uvedený v tisku 392/2 pod označením B1. Stávající text § 4 v tisku 392 se označuje jako novelizační bod 2. Za bod 2 se v § 4 doplňuje nový novelizační bod 3, kterým je text uvedený v tisku 392/2 pod označením B2.

Jedná se pouze o zpřesnění.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ladislavu Šustrovi. Další přihlášky do rozpravy nevidím, takže rozpravu končím a ptám se pana ministra Škromacha, zdali hodlá vystoupit se svým závěrečným slovem. Není tomu tak.

Prosím pana poslance Václavka, aby představil svoji vizi v průběhu třetího čtení.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k tomuto návrhu zákona byly podány celkem tři pozměňovací návrhy, z toho jeden rozpočtového výboru, jeden kolegy Šustra a jeden kolegy Vymětala.

Pozměňovací návrh kolegy Šustra, tak jak byl podán, je nehlasovatelný. Vzhledem k tomu navrhuji následující postup. Napřed bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru, potom o uznání nebo neuznání legislativně technické úpravy, kterou před chvílí přečetl kolega Šustr, a pokud bude schválena, tak o jeho pozměňovacím návrhu, neboť to, co přečetl jako legislativně technickou úpravu, nemění smysl jeho pozměňovacího návrhu, jen ho zasazuje formálně správně do zákona, o kterém budeme hlasovat. Nakonec bych nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Vymětala.

Pane předsedající, zeptejte se prosím, jestli má někdo námitku proti tomuto postupu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP