(16.20 hodin)
(pokračuje Gross)

A navrhli bychom, že by bylo možno umožnit policii vstup do všech prostor živnostenské provozovny. Důvod je zřejmý. Pokud policie má dělat identifikaci třeba zboží, které pochází z té drobné majetkové trestné činnosti, tak pokud policie toto bude moci dělat pouze s tím, co je za výkladní skříní nebo v regálech za pultem, tak samozřejmě to ztotožnění může být pouze omezeného rozsahu, ale pokud se bude kradené zboží nacházet někde vzadu ve skladech, tak policie toto nebude moci realizovat.

Čili toto by byl další návrh, který by zněl takto: § 20 písm. d) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. § 20d) oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven. Policista je při plnění úkolů policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách 8b) do všech prostor. Po skončení jejich prodejní nebo provozní doby je oprávněn tak činit, lze-li mít důvodně za to, že se v těchto prostorách zdržují osoby. Tím není dotčeno ustanovení § 21, pokud jde o vstup do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru.

Poslední návrh, který bych si dovolil předložit, se týká § 65 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona. Doporučuji zvážit zvýšení sankcí podle § 65 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona, to je v případě porušení povinnosti stanovení v § 31. Dle platné právní úpravy lze za porušení povinnosti podle § 31 stanovit pokutu do výše 100 000 korun, což vzhledem ke společenské nebezpečnosti činů, k jejichž omezení navrhovaná novela v § 31 směřuje, je zanedbatelná částka, nemající žádný odstrašující, resp. ani výchovný efekt.

Doporučuji v tuto chvíli stanovit tu sankci do výše 1 mil. korun.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi a poslanci Stanislavu Grossovi. A jako další v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec František Beneš.

Další ještě pan poslanec Stanislav Gross doplní.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Zapomněl jsem ještě, že se bude muset promítnout jeden z mých návrhů, který se týká zákona o policii - měl by se promítnout potom do nadpisu zákona, což sice je legislativně technická, ale aby nebyly spory, tak to říkám ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hovoří pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych při této příležitosti předložil dva drobné pozměňovací návrhy, které vycházejí ze zkušeností pracovníků živnostenských úřadů a které by měly napomoci k tomu, aby zboží na provozovně uložené bylo lépe evidovatelné. Jsou velmi jednoduché a přečtu je.

První pozměňovací návrh. V části 1. čl. 1 odst. 6 zrušit tečku na konci věty a pokračovat textem: "umožňující jeho dostatečnou identifikaci".

Vysvětlení: Ten odstavec mluví o tom, jakým způsobem se zajišťuje identifikace předmětů a jak postupovat v případě, že ten předmět nemá identifikační značky. Cílem toho pozměňovacího návrhu je stanovit, že popis musí sloužit k identifikaci toho předmětu. Nikoli k ničemu jinému.

A druhý pozměňovací návrh. V části 1. čl. 1 za odst. 8 vložit nový odstavec 9 ve znění: "Podnikatel je povinen mít na provozovně, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, pouze zboží sloužící k podnikatelské činnosti."

Vysvětlení také jednoduché. Při kontrole živnostenských úřadů často podnikatelé tvrdí, že se jedná o jejich majetek a že není určen k prodeji.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu náměstkovi i panu poslanci Vávrovi a přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým byl původně bod č. 9, tedy

 

2.
Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
/sněmovní tisk 249/ - druhé čtení

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Takže já prosím pana ministra a místopředsedu vlády Stanislava Grosse, aby se ujal slova.

Pane ministře, vyzval jsem vás, požádal jsem vás. Máte za povinnost uvést další bod, kterým je návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já se velmi omlouvám, ale byly takové změny v programu sjednány, že jsem nečekal, že bod 10, kterým byl původně tento bod - tuším - se dostane takto rychle, nicméně mohu říci samozřejmě několik základních věcí.

Jak jistě víte, tato Poslanecká sněmovna projednává paralelně tento návrh ústavního zákona spolu s mezinárodní smlouvou mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, která řeší změnu státních hranic na několika konkrétně identifikovatelných bodech. Podle našeho ústavního pořádku je zapotřebí, aby změna státních hranic byla provedena ústavním zákonem. Jiným způsobem udělána být nemůže, čili samostatná mezinárodní smlouva by z hlediska našeho právního řádu k tomuto nestačila.

Poslanecká sněmovna, resp. její orgány tuto věc projednávaly. Nemám identifikován žádný problém. Důležité je pro sněmovnu to, že se jedná o naprosto reciproční opatření, kdy stejná výměra území České republiky, která by přešla pod svrchovanost Rakouské republiky, je ze svrchovanosti Rakouské republiky převáděna do svrchovanosti republiky České. To znamená, z tohoto pohledu nedochází k žádným změnám nebo újmám na vrub České republiky. Dochází k výměně území především v okolí vodních toků, dochází k té výměně u jedné hospodářské usedlosti. Tyto věci v místě komplikovaly do současné doby život a odstraněním těchto nesrovnalostí se podaří, myslím, vyřešit celou věc ku prospěchu těch několika lidí, kterých se týká, a ku prospěchu dobrých vztahů mezi Českou a Rakouskou republikou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Připomínám, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 249/1. Zpravodajem tohoto výboru je pan poslanec Jaromír Kohlíček. Já ho prosím, je-li přítomen, aby se ujal slova.

Možná, že si šel pro materiály, přesto zkusím se ještě zeptat, zdali je přítomen předseda nebo místopředseda zahraničního výboru, který by případně navrhl způsob dalšího projednání tohoto bodu. Takže prosím pana poslance Jaromíra Kohlíčka, pokud mě slyší, pokud je v dosahu reproduktorů, aby přišel do sněmovny a ujal se svých zpravodajských povinností.

Takže, pane poslanče, pěkně vítáme a prosím, vyslechli jsme úvodní informace nebo úvodní slova pana ministra Stanislava Grosse, takže řada je na vás.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, já se omlouvám. Stejně jako pana ministra i mě poněkud překvapilo, jak rychle tento bod přišel na pořad schůze.

Moje zpráva je vcelku jednoduchá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP