(16.40 hodin)

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, jelikož se nacházíme ve druhém čtení, tak myslím, že nemusím opět nějak zdlouhavě uvádět, protože tento zákon jsme podrobně projednali, respektive základní jeho principy, v prvém čtení a posléze při projednávání v příslušných orgánech sněmovny. Nicméně několik věcí bych přece jen řekl.

Nezbytnost novely zákona o evidenci obyvatel vyplývá z požadavku, aby informační systém evidence obyvatel splňoval požadavky na úplný, správný a funkční systém při zachování požadavku na zajištění ochrany osobních údajů a jejich průběžnou aktualizaci. Při přípravě novely bylo využito více než dvouletých zkušeností z aplikace zákona o evidenci obyvatel Ministerstva vnitra a dalšími správními úřady, které se na této evidenci podílejí.

Dalším požadavkem je i stanovení režimu určování, předávání, ověřování a osvědčování rodných čísel, výdejových míst rodných čísel a stanovení obsahu a funkce registru rodných čísel. Současně bylo nutno při zpracovávání novely zákona reagovat na skutečnost, že dnem 1. ledna 2003 nabývají účinnosti některá ustanovení zákona o evidenci obyvatel, na jejichž základě se přenáší realizace veškerých agend rodných čísel do působnosti Ministerstva vnitra.

Návrh novely zákona rovněž odstraňuje z příslušných ustanovení zákona o evidenci obyvatel nesystémové prvky a případný nesoulad s některými právními předpisy. Například se jedná o problém ve vztahu ke správnímu řádu.

Nezbytnost předložení návrhu novely zákona o evidenci obyvatel vyplývá z provedených analýz, podmínek a výsledků realizace právních vztahů řešených na základě stávající podoby zákona o evidenci obyvatel. Výsledky této analýzy prokázaly, že ustanovení, která jsou navrhována k novelizaci, jsou pro zajištění uskutečnění efektivního výkonu státní správy buď nedostatečná, respektive neúplná, nebo že je nutné je harmonizovat s novelou souvisejících právních předpisů přijatých v mezidobí anebo s přijatými právními úpravami souvisejících okruhů vztahů.

Tolik asi ode mne na úvod a můžeme, myslím, pokročit dále v legislativním procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Stanislavu Grossovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a také petičnímu výboru. Usnesení těchto výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 259/1, případně 259/2. V tuto chvíli nechť se ujme slova zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Lubomír Suk.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rád bych vás na úvod své zprávy seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 110 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, sněmovní tisk č. 259.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 20. schůzi po odůvodnění dr. Pavla Zářeckého, náměstka ministra vnitra, poslance Lubomíra Suka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 259 projednat a schválit ve znění pozměňovacích návrhů.

Tyto pozměňovací návrhy vám byly doručeny v usnesení, jak zde již bylo řečeno. Dovolím si k tomu pouze podotknout - když jsem ve své úvodní řeči zpravodaje v prvém čtení hovořil o skutečnosti, že by bylo vhodné zákon dopracovat, věděl jsem, proč tak činím. Bohužel pět stránek legislativně technických úprav, které byly zpracovány legislativou Parlamentu, potvrdilo má slova v tom, že zákon není dobře připraven, a protože jsem přesvědčen, že má ještě další nedostatky, dovolím si v obecné rozpravě odůvodnit své budoucí stanovisko k poměňovacím návrhům, které zde přednesu. Zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Lubomíru Sukovi a prosím, aby se v tuto chvíli ujal slova zpravodaj petičního výboru, kterým je pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Projednávaný návrh zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění ještě dalších změn zákonů, projednal petiční výbor a přijal k němu usnesení, které nebudu číst, a odkáži vás na sněmovní tisk č. 259/2.

Konstatuji, že petiční výbor s tímto návrhem doporučil Poslanecké sněmovně vyjádřit souhlas a navrhl k němu pozměňující úpravy, které bych v krátkosti okomentoval.

Za prvé je předkládáno nové znění § 6 a 6a, které podle mínění petičního výboru povede k urychlení aktualizace údajů v informačním systému o fyzických osobách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Za druhé bylo navrženo (vložení?) nové části deváté, a to změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Cílem je, aby pozemkové úřady byly oprávněny využívat informačního systému evidence obyvatel, neboť zánikem okresních úřadů o tuto možnost přišly. Pro jejich správnou činnost považujeme tuto možnost za nezbytnou, zejména např. pro vyřizování restitučních případů a pozemkových úprav.

A poslední, třetí navržená úprava je vložení části desáté, a to změna zákona o telekomunikacích. Pozměňovací návrh umožňuje Českému telekomunikačnímu úřadu pracovat při výkonu státní správy s údaji o evidenci obyvatel, což vládní návrh dostatečně neumožňoval.

Vážené dámy a pánové, vládní návrh v uvedeném smyslu petiční výbor opravuje a vylepšuje a doporučuje vám ve znění těchto pozměňovacích návrhů vyslovit s tímto návrhem zákona souhlas. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi a otevírám obecnou rozpravu. Rozuměl jsem panu poslanci Sukovi, že se hlásí do obecné rozpravy. Dalším z přihlášených je pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem již avizoval, přednesu některé pozměňovací návrhy, které vyplývají z jisté nedokonalosti stávající úpravy. A pak jsem byl ještě upozorněn legislativou na jednu drobnost, kterou bychom asi neměli přehlédnout. Bylo by vhodné v tisku 259 části třetí - změna zákona o státní sociální podpoře v novelizačním bodě č. 1 -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, omlouvám se, ale rozumíme si, že jsme v obecné rozpravě? Rozumíme, dobře.

 

Poslanec Lubomír Suk: Rozumíme si a já to tak také vnímám, takže nebudu mluvit jen v té faktické poloze , ale budu mluvit i obecně. Jde o to, změnit v podstatě příslušné úřady, které se již jednou v jistém zákoně, v tisku 397, projevily, aby nedošlo ke konfliktu. To je jeden návrh.

V další části bych se zaměřil na to, že jistá skupina podnikajících má obavy z toho, že přísný výklad přijatého zákona v podobě, jak byl navržen, by znamenala pro ně komplikaci s nakládáním s osobními údaji. Především při využívání rodného čísla. Je tedy nutné stanovit takovou podobu zákona, která to umožňuje, a dále je potřeba v přesné specifikaci výkladu pojmů stanovit, co znamená pojem využívání rodného čísla. Neboť se zde hovoří v několika možných termínech, což je vedení, shromažďování, nakládání, využívání apod. Proto navrhnu doplnění o výklad pojmů, kdy pod písmenem g) by bylo vhodné doplnit takový výklad, a domnívám se, že by to mohlo zastřešovat jeden pojem využívání rodných čísel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP