(17.10 hodin)
(pokračuje M. Urban)

Předložená novela včleňuje existující evropská pravidla veřejné podpory používaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na základě zákona o veřejné podpoře přímo do zákona o investičních pobídkách a dále realizuje další nezbytné změny technického charakteru související s přenesením kompetence v oblasti veřejné podpory z Úřadu na ochranu hospodářské soutěže na Evropskou komisi. Zákon o investičních pobídkách se tak v souladu s pravidly Evropského společenství pro oblast veřejné podpory a v souladu s praxí uplatňovanou v členských státech Evropské unie stane jedním z národních programů veřejné podpory. Na jeho základě bude udělená veřejná podpora automaticky považována za kompatibilní s veřejnou podporou bez nutnosti individuálního a složitého posuzování ze strany Evropské komise.

Chtěl bych poděkovat na tomto místě členům hospodářského výboru sněmovny za velmi racionální a věcný přístup během projednávání. Jsem přesvědčen o tom, že pozměňovací návrhy přijaté na jednání hospodářského výboru přispěly ke zkvalitnění novely, a to ve třech oblastech. Za prvé, shrnutí sankcí, připravené Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hospodářský výbor sněmovny, bylo příspěvkem ke zpřehlednění systému investičních pobídek. Za druhé, došlo ke zvýhodnění vůči českým firmám, které se odrazilo ve sníženém limitu minimální investice, jež zaručí vyšší dosažitelnost investičních pobídek pro domácí subjekty. V neposlední řadě byla legislativně technickými úpravami definována role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, spočívající ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, při stanovení přípustné míry a hodnoty veřejné podpory.

Na závěr bych rád uvedl, že v souladu s doporučeními Evropské unie dojde po dvou letech k vyhodnocení systému, což bude konzultováno i s Evropskou komisí. Na základě tohoto vyhodnocení předloží Ministerstvo průmyslu a obchodu vládě zprávu o problematice investičních pobídek v České republice.

Rád konstatuji, že v návaznosti na připravený program roste zájem zahraničních i tuzemských investorů v oblasti strategických služeb a technologických center. Jistě jste mnozí zaznamenali rozhodnutí významného investora postavit v Praze logistické centrum, což je svým významem investice celosvětového rozměru. Proto v současné době posuzujeme možnost ukotvit zmíněné perspektivní druhy v zákonném rámci. V této souvislosti budeme také řešit problematiku podpory aplikovaného výzkumu.

Chtěl bych zdůraznit, že novela byla zpracována v týmu pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu, ale také Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, a jak již jsem řekl, také hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si vás požádat o propuštění této novely do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Milanu Urbanovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení tohoto výboru máme ve sněmovním tisku 345/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miloš Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážený pane ministře průmyslu a obchodu, vážené dámy, vážení pánové, hospodářský výbor se velmi podrobně zabýval touto věcnou otázkou. Náplň našeho jednání již tady shrnul pan ministr, takže se k tomu nebudu vracet. Pouze vás budu informovat o tom, že na své 18. schůzi konané 11. září přijal hospodářský výbor usnesení 120 k tomuto vládnímu návrhu. Jak již pan předsedající uvedl, máte ho ve sněmovním tisku 345/1.

Po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu České republiky Ing. Václava Petříčka, CSc., a po zpravodajské zprávě dospěl hospodářský výbor k tomu, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 345 ve znění uvedených komplexních pozměňovacích návrhů.

Domnívám se, že můžeme přistoupit k obecné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Miloši Melčákovi. Otevírám obecnou rozpravu. V tuto chvíli mám jedinou přihlášku. Přihlášeným je pan poslanec Oldřich Vojíř, kterému předávám slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, myslím, že u tohoto zákona mi nikdo nemůže vyčíst, že nevystupuji opakovaně a že se nesnažím vytvořit prostor pro diskusi, ke které se bohužel ale ne a ne nějakým způsobem dostat. Myslím si, že by skutečně bylo načase, aby vláda České republiky zvážila možnost spíše vytvořit takovou daňovou soustavu, která nebude žádného investora, to znamená jak zahraničního, tak především domácího, diskriminovat a umožní mu investovat na území České republiky za výhodných neboli výhodnějších podmínek, než je tomu v okolních zemích.

My jdeme cestou, respektive vláda jde cestou, že bohužel spíše zvyšuje daňovou zátěž podnikatelů na území České republiky a investičními pobídkami láká pouze určitou skupinu investorů. Na druhé straně hospodářský výbor, musím říci, že se snažil alespoň změkčit tvrdost zákona o investičních pobídkách, která spočívala v tom, že hranice byly nastaveny poměrně vysoko, takže došlo ke snížení prahu dosažitelnosti investiční pobídky.

Nicméně asi cítíte, že samozřejmě když dojde k tomu, že má více subjektů investiční pobídku, což znamená, že mu je zvýhodněn jeho režim, například dostává pozemky levněji, je mu umožněna nižší daňová zátěž či daňové prázdniny dokonce, tak samozřejmě tady cítíme nerovnost, a přesto dojde k tomu, že poměrně velká skupina především středních a malých investorů na žádnou investiční pobídku nedosáhne.

Proto spíše z tohoto místa opětovně apeluji - nemám ambici, abych dával návrh na zamítnutí, protože jsem viděl průběh jednání v hospodářském výboru - na vládu, aby přistoupila skutečně vážně k tomu, že se budeme bavit spíše o zlepšení celkového podnikatelského prostředí, a nikoliv stále případně snižovat práh dostupnosti pro investiční pobídku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vojířovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Do té je přihlášen pan poslanec Ladislav Urban, jako druhý Tomáš Kvapil. Takže hovořit v tuto chvíli bude pan poslanec Ladislav Urban.

 

Poslanec Ladislav Urban: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych velice stručně uvedl následující drobný pozměňovací návrh. V prvém čtení byla vedena rozsáhlá diskuse o nedostatečném vyvozování sankcí při neplnění stanovených podmínek investory, kterým je poskytnuta investiční pobídka. Na základě toho Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo při jednání v hospodářském výboru velice pěkný přehledný materiál, kde jsou uvedeny všechny sankce uplatňované v systému investičních pobídek a změny těchto sankcí po novele tohoto zákona a novele zákona o daních z příjmů. Hospodářský výbor dospěl k závěru, že sankcemi jsou pokryty všechny podmínky, a zůstala pouze jedna oblast nepokrytá dostatečně podle mého názoru.

Jedná se konkrétně o sankce při neuskutečnění záměru, popřípadě při nezachování investice v případě převodu pozemků z obce na investora za zvýhodněnou cenu. V tomto případě není v zákoně stanovena povinnost sankce, kterou uplatní poskytoval veřejné podpory, například obec, vůči příjemci takové investiční pobídky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP