(17.20 hodin)
(pokračuje L. Urban)

Proto bylo dohodnuto v hospodářském výboru, že v tomto směru bude připraven pozměňovací návrh, a to ve spolupráci s předkladatelem neboli Ministerstvem průmyslu a obchodu. Přednesl bych znění tohoto pozměňovacího návrhu.

V bodě 13, § 6a vládního návrhu, se vkládá nový odst. 7, který zní: V případě investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) při nesplnění podmínky uvedené v odst. 2 nebo při nesplnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 pozbývá tato investiční pobídka platnosti. Příjemce této investiční pobídky musí v tomto případě zaplatit hodnotu takto poskytnuté veřejné podpory tomu, kdo technicky vybavené území na příjemce této investiční pobídky převedl, a to včetně penále ve výši 5 % z výše takto poskytnuté veřejné podpory za každý ukončený rok od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ladislavu Urbanovi. Hovořit bude pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil tento pozměňovací návrh.

V § 2 se za odst. 3 vkládá nový odst. 4, který zní: (4) Pokud ze záměru získat investiční pobídky vyplývá, že celá investiční akce by měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem v okrese nebo v okresech, kde je v době předložení záměru míra nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí, ministerstvo sníží částku uvedenou v odst. 2 písm. e) na částku 150 mil. Kč. Polovina této částky musí být kryta vlastním kapitálem právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby. Za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

Krátké zdůvodnění tohoto návrhu. Tento návrh je ve své podstatě identický už s dnešní dikcí zákona, kde v odstavci 3 je obdobný text, jen se týká těch okresů nebo těch správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, kde je míra nezaměstnanosti vyšší o 50 % proti celostátnímu průměru, a v takovém případě se investice nebo její nutná výše snižuje na 100 mil. Kč. Já jsem toho názoru, že je nutné i z hlediska jakési podpory těch částí republiky, kde se zvyšuje nezaměstnanost a kde je už dnes o 25 % vyšší, také dát jakési příznivější podmínky pro tvorbu nových pracovních míst a pro příchod investorů. Proto se domnívám, že i v takovémto případě by mělo dojít k určitému snížení povinné výše investice, a to na 150 mil. Kč.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže končím podrobnou rozpravu i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru Milanu Urbanovi i panu zpravodaji Miloši Melčákovi.

 

Dámy a pánové, budeme se věnovat dalšímu bodu schváleného pořadu, kterým je

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 355/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak již bylo řečeno v prvním čtení návrhu zákona a následně při jednání ve výborech, smyslem této právní úpravy je zakotvení nového způsobu nakládání s propadnutým nebo zabraným zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví, s cílem umožnit využití tohoto zboží k humanitárním účelům. Stěžejní body předloženého návrhu zákona, které jsem zdůraznil již v prvním čtení, nebudu opakovat, abych ctěnou sněmovnu v rámci druhého čtení příliš nezatěžoval.

Předloženým vládním návrhem se důkladně zabýval hospodářský výbor a výbor pro evropskou integraci. Ten ho posoudil z pohledu své působnosti a doporučil jej ke schválení bez pozměňovacích návrhů. V hospodářském výboru jeho členové uplatnili několik pozměňovacích návrhů, které zpřesňují navrhovaná ustanovení vládního návrhu. Ve svém důsledku zkvalitňují předloženou právní úpravu, a proto se mohu s nimi ztotožnit.

V souvislosti s projednávaným návrhem zákona byla velmi široce diskutována i otázka, zda je Česká obchodní inspekce tím správným kompetentním orgánem, tou správnou institucí, která by měla být de facto distributorem propadnutého a zabraného zboží a hospodařit s tímto majetkem státu. Skutečností je, že ČOI už nyní padělky zajišťuje a zabavuje v tržní síti, padělky skladuje, padělky následně i likviduje. Jedná se o majetek zvláštního charakteru. ČOI je po všech stránkách vybavena pro hospodaření a nakládání s tímto majetkem, včetně zabezpečení jeho předání pro humanitární účely za stanovených podmínek. Její pracovníci mají zkušenosti s likvidací zboží a umějí posoudit, zda byly prvky narušující práva duševního vlastnictví řádně a bezezbytku odstraněny a zda je možné předmětné zboží poskytnout k daným účelům. Domnívám se, že pracovníci jiného pověřeného orgánu by museli teprve tyto zkušenosti a znalosti získávat. Uvedené důvody mě vedou k tomu, že navrhuji svěřit ČOI rozhodování o poskytnutí propadnutého či zabraného zboží k humanitárním účelům.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si vás požádat o propuštění do třetího čtení a o podporu celé novely tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Připomínám, že jsme tento návrh v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a iniciativně tento návrh projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 355/1 a 355/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloš Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, pane předsedající za udělení slova. Vážené dámy a pánové, hospodářský výbor se na 18. schůzi zabýval projednáním tohoto zákona. Po vyslechnutí zprávy náměstka ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Zdeňka Vorlíčka, CSc., a zpravodajské zprávě zpravodaje vám doporučuje, abyste projednali tento sněmovní tisk a schválili ho ve znění pozměňovacích návrhů, které máte obsaženy ve sněmovním tisku 355/2. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Melčákovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci se na své 18. schůzi dne 11. září zabýval vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 355.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP